Eesti Mereakadeemia täiendusõppe korraldus

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V3/1
Versiooni nr: 3
Haldaja: EMERA täiendusõppe keskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori korraldus 05.09.2023 nr 1-24/228

 

Üldsätted

1.1. Regulatsiooni ülesanne

1.1.1. Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) täiendusõppe korraldusega kehtestatakse täiendusõppe korraldamise põhimõtted.

1.2. Regulatsiooni ulatus

1.2.1. Regulatsiooniga sätestatakse õppekeskuse täiendusõppe ja avatud õppe sh mikrokraadide andmisega seotud töökorraldus.

1.3. Regulatsiooni alused

1.3.1. Eesti Mereakadeemia põhimäärus;

1.3.2. Eesti Mereakadeemia simulaatorite kasutamise kord;

1.3.3. Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978 koos muudatustega;

1.3.4. Meresõiduohutuse seadus;

1.3.5. Määrus „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord“;

1.3.6. Tallinna Tehnikaülikooli täiendusõppe eeskiri;

1.3.7. Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskiri;

1.4. Mõisted ja lühendid

1.4.1. avatud õpe – avatud õpe on tasemeõppega seotud täiendusõpe ehk tasemeõppe õppekavadest valitud õppeainete alusel toimuv täiendusõpe.

1.4.2. STCW konventsioonMeremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978, koos muudatustega.

1.4.3. treeningseadmed – väljaõppe praktiliste harjutustundide läbiviimiseks mõeldud valmendid, vastavad tarkvarad ja muud kasutatavad seadmed.

1.4.4. täiendusõpe – tööalane täiendusõpe on EMERA õppevaldkonnas ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet võimaldav täiendusõpe; vabahariduslik täiendusõpe on isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste oskuste ja võimete lisandumist võimaldav täiendusõpe.

1.4.5. TÕIS – täiendusõppe infosüsteem

1.4.6. täiendusõppur – isik, kes õpib täiendusõppe õppekava alusel toimuvas täiendusõppes või avatud õppes.

1.4.7. ülikool – Tallinna Tehnikaülikool

Täiendusõppe planeerimine ja korraldamine

2.1. Täiendusõppe tegevusvaldkonda juhib õppedirektor ning korraldab ja koordineerib õppekeskus.

2.2. Täiendusõppe planeerimise aluseks on tasemeõppe õppekavad; rahvusvahelised konventsioonid, milliste täitmine nõuab meremeeste teadmiste ja oskuste kohustuslikku täiendamist, muu koolitus- ja turuvajaduse analüüs ning erinevate huvipoolte ja koostööpartnerite tellimused.

2.3.  Täiendusõpet korraldatakse ja  viiakse läbi planeeritud koolituskalendri alusel

2.4. Täiendusõpet viivad läbi EMERA-s töötavad õppejõud ja/või vajalikku kompetentsi omavad erialaspetsialistid väljastpoolt EMERA-t.

2.5. Täiendusõppes osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine kas EMERA kodulehel, e-kirja või telefoni teel või koha peal.

2.6. Koolituse ära jäämisel on täiendusõppe keskus kohustatud teavitama sellest koolituse tellijat ja koolituses osalejaid e-kirja ja võimaluse korral telefoni teel hiljemalt koolituse alguspäevale eelneval tööpäeval

Täiendusõppuri õigused ja kohustused

3.1.  Täiendusõppuri õigused:

3.1.1. saada informatsiooni täiendusõppe sisu ja korralduse kohta;

3.1.2. saada õppematerjale täiendusõppe läbimiseks;

3.1.3. omada ligipääsu e-õppekeskkondadele (kui õpe seda eeldab) ja avatud õppes omada ligipääsu ÕIS-ile;

3.1.4. saada täiendusõppes osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendav dokument.

3.2. Täiendusõppuri kohustused:

3.2.1. täita täiendusõppe läbimiseks õppes ettenähtud nõudeid;

3.2.2. kinnitada osalemine registreerimislehel;

3.2.3. tasuda õppeteenuse eest vastavalt esitatud arvele;

3.2.4. teavitada täiendusõppest loobumisel täiendusõppe koordinaatorit enne täiendusõppe algust.

Avatud õpe

4.1. Avatud õpet korraldatakse rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe õppekavadest valitud õppeainetest koostatud õpingukava alusel.

4.2. Avatud õppe täiendusõppuri õigused ja kohustused lepitakse kokku ülikooli ja õppuri vahelises lepingus.

4.3. Avatud õppes tasemeõppe õppeainele registreerimine on õppeaine valimine õpingukavasse (õppeaine deklareerimine), mis toimub vastavalt ülikooli õppekorralduse eeskirjas sätestatud tingimustele ja korrale ning akadeemilises kalendris sätestatud kuupäevani. Õppejõud võib põhjendatud juhtudel (sooritamata eeldusaine, õppeainele registreerimise reeglite mittetäitmine või muu oluline põhjus) avatud õppe täiendusõppuri õppeainele registreerimise tühistada.

4.4. Avatud õppe kontaktõpe toimub vastavalt tasemeõppe tunniplaanile.

4.5. Avatud õppe hindamistulemused sisestab ÕIS-i õppejõud.

Täiendusõppe õppekava

5.1. Täiendusõppe korraldamise aluseks on TÕIS-is registreeritud täiendusõppe õppekava.

5.2.  Uue õppekava koostamist korraldab õppekeskuse täiendusõppega tegelev töötaja, kasutades konsultantide ja ekspertidena EMERA õppejõude ning spetsialiste, sh vajadusel ka  eksperte väljastpoolt EMERA-t.

5.3. STCW konventsiooni või muude merendusalaste rahvusvaheliste kokkulepete alusel koostatud õppekavade avamiseks on vajalik Transpordiameti eelnev kooskõlastus ja tegevusluba.

5.4. Konventsioonikohase täiendusõppe õppekava kinnitab  EMERA direktor.

5.5. Mittekonventsioonikohase täiendusõppe õppekava kinnitab EMERA direktori poolt  volitatud isik.

5.6. Täiendusõpe toimub järgmiste dokumentide alusel:

5.6.1. kinnitatud täiendusõppe õppekava;

5.6.2. koolitust läbiviidavate õppejõudude/lektorite nimekiri koos haridust, kvalifikatsiooni ja/või töökogemust tõendavate dokumentidega;

5.6.3. koolituse lõpetamisel kasutatavad testid/eksamiküsimused, mille koostab koolitust läbiviiv õppejõud/lektor);

5.6.4. koolitusmaterjalid ja täiendavad dokumendid, mille koostab koolitust läbiviiv õppejõud/lektor.

Õppejõududele/lektoritele ja eksamineerijatele esitatavad nõuded

6.1. Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade õppejõudude/lektorite ja eksamineerijate kvalifikatsioon peab vastama vähemalt kvalifikatsioonile, mille andmise aluseks on nende läbiviidav või eksamineeritav õpe.

6.2. Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade õppesse või eksamikomisjoni koosseisu võib kaasata teiste õppevaldkondade spetsialiste, kellel ei pea olema korraldatava või eksamineeritava õppe alast kvalifikatsiooni.

6.3. Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade STCW konventsioonis reguleeritud õppeainete õppejõud ja eksamineerijad peavad olema läbinud vastavalt eksamineerija /kutsepedagoogika või lektori koolituse.

6.4. Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekava läbimise eksami vastuvõtmiseks moodustatud mereõppeasutuse eksamikomisjoni esimees ja liikmed peavad olema läbinud eksamineerija koolituse.

6.5. Konventsioonikohase õppe õppekavade eksamikomisjonide koosseisu kinnitab EMERA direktor ja kooskõlastab Transpordiamet. Eksaminaatoritele võimaldatakse vajalik väljaõpe vastavalt STCW konventsiooni reegel I/6 nõuetele. Eksamikomisjonide koosseisud vaadatakse üle vastavalt vajadusele. Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad esimees ja vähemalt kaks liiget, kelle kõikide kohalolu on eksami toimumise eelduseks.

6.6. Mittekonventsioonikohaste õppekavade täiendusõppe õppejõudude/lektorite valikul lähtutakse lektori kvalifikatsioonist ja pädevusest antud teemal, töökogemusest ja ametist.

6.7. Õppejõu/lektori ja eksamikomisjoni liikme tööd tasustatakse kokkuleppelise tunnitasu alusel, mille lepib kokku õppekeskuse juhataja.

Treeningseadmete kasutamine

7.1. Täiendusõppurite väljaõpe treeningseadmetel toimub vastavalt ainekavadele ja/või õppekavadele.

7.2. Treeningseadmete kasutamist planeeritakse koostöös EMERA taristukeskuse juhatajaga vastavalt Eesti Mereakadeemia simulaatorite kasutamise korrale.

Teadmiste ja/või oskuse kontroll ja tulemuste vormistamine

8.1. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid määratakse õppekavas, mis on täiendusõppurile kättesaadavad enne koolituse algust.

8.2. Teadmiste ja/või oskuste kontrollile lubatakse koolituse läbinud isikud, v.a. juhul kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

8.3. Konventsioonikohase täiendusõppe õppekava teadmiste ja/või oskuste kontrolli tulemused vormistatakse eksamikomisjoni protokollis. Protokoll allkirjastatakse ülikooli dokumendihaldussüsteemis ja protokolli edastamise Transpordiametile korraldab täiendusõppe koordinaator.

8.4. Konventsioonikohase täiendusõppe õppekava teadmiste ja/või oskuste kontrolli eksamiprotokolli kantakse positiivne tulemus sõnaga “sooritas”, negatiivne tulemus sõnaga “ei sooritanud”. Korduseksami toimumisaeg määratakse poolte kokkuleppel.

8.5.  Taasesitatavas vormis tulemuste hindamiseks kasutatavad vahelehed vm dokumendid säilitab vastava koolituse õppejõud vähemalt ühe kalendrikuu alates hindamise toimumisest.

8.6. Koolitusel osalenul on õigus esitada vaie eksamikomisjoni esimehele:

8.6.1. Teadmiste ja/või oskuste kontrolli korralduse ja käigu kohta;

8.6.2. Teadmiste ja/või oskuste kontrolli tulemusega mittenõustumisel.

8.7. Konventsioonikohasel täiendusõppel osalenu, kes soovib vaidlustada tema suhtes tehtud otsust, peab koheselt pöörduma otsuse teinud isiku või eksamikomisjoni esimehe poole ja väljendama selgelt oma soovi otsus vaidlustada.

8.8. Otsuse vaidlustamine tuleb esitada kirjalikult eksamikomisjoni esimehele kolme tööpäeva jooksul arvates päevast, millal ta otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

8.9. Vaide menetlemine toimub vastavalt ülikooli õppekorralduse eeskirjale.

Täiendusõppe dokumentide väljaandmine ja vormistamine

9.1. Isikule, kes on läbinud täiendusõppe ettenähtud mahus, väljastatakse tunnistus.

9.2. Tunnistus vormistatakse eesti või inglise keeles selleks ettenähtud plangil (lisa 1 ja 2).

9.3. Tunnistuse plangile kantakse järgmised andmed:

9.3.1. tunnistuse saaja ees- ja perekonna nimi;

9.3.2. tunnistuse saaja isikukood, selle puudumisel sünniaeg;

9.3.3. täiendusõppe õppekava nimetus;

9.3.4. õppetöö toimumise aeg;

9.3.5. kogumaht tundides;

9.3.6. sisu või õpiväljundid;

9.3.7. EMERA pitser;

9.3.8. EMERA direktori või tema poolt volitatud isiku nimi, allkiri, tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

9.3.9. väljaandja postiaadress, telefoninumber, e-maili aadress;

9.3.10. ülikooli registrikood;

9.3.11. tunnistuse number.

9.4. Konventsioonikohase koolituse tunnistus vormistatakse eesti ja inglise keeles, selleks ettenähtud plangil (lisa 3).

9.5. Tunnistusele kantakse järgmised andmed:

9.5.1. tunnistuse väljaandja nimi;

9.5.2. täiendusõppe õppekava nimetus ja viited STCW konventsiooni nõuetele;

9.5.3. tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

9.5.4. tunnistuse registreerimise number;

9.5.5. Koolituse toimumise aeg ja maht;

9.5.6. kehtivusaeg (kui on nõutud);

9.5.7. tunnistuse saaja ees- ja perekonna nimi;

9.5.8. tunnistuse saaja sünniaeg;

9.5.9. EMERA pitser;

9.5.10. EMERA direktori või tema volitatud isiku allkiri ja nimi;

9.5.11. väljaandja postiaadress, telefoninumber, e-maili aadress ja registrikood.

9.6. Tunnistuse duplikaadi väljaandmiseks esitab isik kirjaliku avalduse täiendusõppe koordinaatorile. Juhul kui tunnistus on rikutud, lisatakse see avaldusele. Tunnistuse duplikaat vormistatakse tunnistuse plangile. Plangile kantakse algdokumendi tekst. Tunnistuse dublikaat väljastatakse algse dokumendi numbriga ning dublikaadi ülesse paremasse serva lisatakse märge „DUBLIKAAT“ ja väljaandmise kuupäev.

9.7. Duplikaadile kirjutab alla EMERA direktori poolt volitatud isik

9.8. Plankide säilitamise ja sihipärase kasutamise eest vastutab õppekeskuse juhataja.

Täiendusõppe finantskorraldus

10.1. Täiendusõpe on EMERA poolt osutatav tasuline teenus. Täiendusõppe teenuse hind kujuneb vastavalt EMERA õppekeskuse poolt koostatud hinnakalkulatsioonile. Õppekeskuse juhatajal on õigus teha koolitusemaksumuse osas soodustusi või juurde hindlusi vastavalt turuolukorrale ning koolitusel osalejate arvule.

10.2. Tööalase ja vabaharidusliku täiendusõppes osalejale ei väljastata tunnistust enne koolituse maksumuse tasumist.

10.3. Täiendusõppe õppeteenuse käibemaksuga maksustamine on reguleeritud ülikooli vastava korraga.

Täiendusõppe kvaliteedi tagamine

11.1.  Kvaliteedi tagamisel järgitakse täiendusõppe läbiviimisel EMERA kvaliteedijuhtimise ja käesolevas korras sätestatud põhimõtteid.

11.2. Kvaliteedi järjepidevaks parendamiseks kogutakse täiendusõppes osalejatelt regulaarselt tagasisidet, koondatud tagasiside analüüsi tulemusi kasutatakse vajadusel muudatuste sisseviimiseks.

Täitjad ja vastutajad

12.1. Regulatsiooni rakendamise ja täitmise eest vastutab õppekeskuse juhataja.

12.2. Regulatsiooni haldamise eest vastutab õppekeskuse juhataja.

12.3. Treeningkeskuse ja teiste koolitustel kasutatavate seadmete vastavuse ja olemasolu eest vastutab taristukeskuse juht vastavalt Eesti Mereakadeemia taristukeskuse tegevuse alustele