Ingliskeelne terminoloogia

Tallinna Tehnikaülikooli dokumentide,  trükiste, plankide, visiitkaartide, kuulutuste, teadete, veebilehe, infosüsteemide andmete jt ametialaste tekstide tõlkimisel inglise keelde tuleb juhinduda ühtsest terminoloogiast.

Tabel 1. Üldterminid

TerminTõlge
ametikohtposition
ametivanneoath of office
aruandlusreporting
asendaja,
rektori asendaja
substitute for,
substitute for Rector
atesteerimineattestation
audoktorhonorary doctor
auliigehonorary fellow
avalik-õiguslik juriidiline isiklegal person in public law
emeriitdotsentassociate professor emeritus, emerita
emeriitprofessorprofessor emeritus, emerita
esindusnormidprinciples of representation
evalveerimineevaluation
institutsionaalne uurimistoetusinstitutional research grant
intellektuaalomandintellectual property
kandideerimistasuapplication fee
kandideerimistähtaegapplication deadline
kohusetäitja,
rektori kt
acting [smb.], acting Rector
külalisõppejõudvisiting lecturer
lihthäälteenamussimple majority
personaalne uurimistoetuspersonal research funding
teadus- ja kutsekraadidresearch and professional degrees
teadusteemaresearch topic
tellimuslik teadus- ja arendustööcontract research
täishõivefull-time employment
tööstusomandindustrial property
umbusaldusavaldusmotion to express no confidence
uurimis- ja arendustoetusresearch and development grant
vastutusalaarea of responsibility
vastutusala juhtarea director
vilistlanealumnus, alumna

Tabel 2. Dokumendid

TerminTõlge
akadeemiline õienddiploma supplement
akt (üleandmis-vastuvõtmis-, inventuuri- jne)legal instrument
algtekstoriginal text
arengukavastrategic plan
asjaajamiseeskiridocument management rules
avaldus, esildis, ettepanek, taotlusapplication, proposal
dekaani korraldusDean's order
diplomdiploma
dokumendihaldussüsteem (DHS)document management system
eelarve eeskiribudget rules
eeskiri, juhendrules
enesehindamise aruanneself-evaluation report
halduslepingcontract under public law, administrative contract
haridus-dokumendi tunnustaminerecognition of education cerificate
haridust tõendav dokumenteducation certificate
isikutoimikpersonal file
kirjalik volikiriletter of authorisation
kodukord, töökord (senat, komisjon)rules of procedure
kollektiivlepingcollective agreement
korraldus (rektori, prorektori, direktori)order
käskkiri (rektori)directive
lepingcontract, agreement
lõpudokumentgraduation certificate
määrus (nõukogu, senat)regulation
otsus (nõukogu, senat)resolution
protokoll (senat, komisjoni, häältelugemise)minutes
põhikiri (ülikooli asutuste)statutes
põhimäärusstatutes
raamatupidamise sise-eeskiriinternal accounting rules
registerregister
statuutstatute
strateegia (valdkondlik: õppe-, personali jne)strategy
T&A aastaaruanneannual R&D report
terviktekstfull text
Tallinna Tehnikaülikooli põhikiriStatutes of Tallinn University of Technology
tulemuslepingperformance agreement
tunnistuscertificate
tõend õppimise kohta (staatusetõend)status certificate
töökorralduse eeskiriwork procedure rules
õigusakt (ülikooli)legislation
ÕISstudy information system
õpingute lõpetamise eeskiriregulation on completion of studies
õpisoorituste tõendtranscript of records
õppekorraldus (dekaanivõi tema määratud töötaja allkirjastatud dokument dekanaadis)Dean's Office order
õppekorralduse eeskiriregulation of studies
üliõpilaskonna põhikiristatutes of the Student Body

Tabel 3. Õppeterminid

TerminTõlge
ainekavasyllabus
ainepunktcredit point, ETCS credit
akadeemiline kalenderacademic calendar
akadeemiline puhkusacademic leave
arvestus(pass/fail) assessment
bakalaureusetööbachelor's thesis
bakalaureuseõpebachelor's studies
diplomitöödiploma thesis
diplomiõpediploma studies
doktoritöödoctoral thesis
doktoriõpedoctoral studies
eeldusaineprerequisite
eksamexamination
eksmatrikuleerimineexmatriculation
eksternexternal student
elukestev õpelifelong learning
hindamiskriteeriumidassessment criteria
hindamismeetodassessment method
immatrikuleeriminematriculation
kaugõpedistance learning
kombineeritud õpeblended learning
kutsekraadprofessional degree
lisaeksamrepeat examination
lõputöögraduation thesis
lõputöö kavandthesis proposal
magistritöömaster's thesis
magistriõpemaster's studies
nominaalkoormusnominal load
nominaalne õppeaegnominal duration of studies
osakoormuspartial load
osakoormusega õpepart-time studies
praktikainternship
reimmatrikuleerimine, taasimmatrikuleeriminerematriculation
statsionaarne õperegular studies
tasuline õpeself-paid studies
tasuline õppekavaself-paid study programme
tasuta õpefree studies
tasuta õppekavafree study programme
tunniplaanschedule
täiendusõpecontinuing education
täiendusõppurcontinuing education student; continuing education course participant
täiskoormusfull-time-load
täiskoormusega õpefull-time studies
tüüpõpingukavastandard study plan
vabaõpefree learning
välisõpestudy abroad
õpetajakoolitusteacher training
õpingukavaindividual study plan
õpisooritusacademic performance
õpiväljundidlearning outcomes
õppe alustamise tingimusedentrance requirements
õppeastestudy cycle
õppekavastudy programme
õppekava mahtstudy load
õppekavagruppgroup of study programmes
õppekeellanguage of instruction
õppekulustudy costs
õppeteenustasutuition fee
õppetoetusstudy allowance
ühisõppekavajoint study programme

Tabel 4. Struktuur  

TerminTõlge
administratsioonadministration
akadeemiline struktuuracademic structure
akadeemiline struktuuriüksusacademic (structural) unit
haldus-tugistruktuuradministrative and support structure
instituutdepartment
juhtkondmanagement
keskuscentre
kolledžcollege
laboratooriumlaboratory
lektoraatteaching unit
osakond (haldus-tugi)office
rektoraatRector's Office
struktuuriüksusstructural unit
talitusdivision
teaduskondschool
õppetoolchair
ülikooli asutusuniversity institution

Tabel 5. Otsustuskogud

TerminTõlge
ajutine komisjonad hoc committee
akadeemiline kohusAcademic Court
akadeemiline komisjon (Tallinna Tehnikaülikooli senat)Academic Committee
alaline komisjonstanding committee
atesteerimiskomisjonattestation commitee
auditikomiteeAudit Committee
ekspertkomisjonexpert committee
erakorraline istungextraordinary session
esinduskogu (tudengite poolt valitud organ)Student Council
evalveerimiskomisjonevaluation committee
häältelugemise komisjonvote counting committee
istungsession
kollegiaalne otsustuskogucollegial decision-making body
koosolekmeeting
korraline istungregular session
majanduskomisjon (Tallinna Tejnikaülikooli senat)Committee for Economic Affairs
nõuandev koguadvisory body
nõukogu esimeeschair of the board
nõukogu istungsession of the board
nõukogu juhatajaspeaker of the board
otsustuskogudecision-making body
rahvusvaheline nõukodaInternational Advisory Board
teaduskomisjon (TTÜ nõukogu)Committee for Research
teaduskonna nõukoguschool council
Tallinna Tehnikaülikooli nõukoguUniversity Board
valimiskoguelectoral body
valimiskomisjonelection committee
vastuvõtukomisjonadmission committee
VÕTA nõukodaAPEL Advisory Committee
õppekavakomisjonstudy programme committee
õppekomisjon (TTÜ nõukogu)Committee for Academic Affairs
ülikooli nõukoguuniversity council
üliõpilasesindusStudent Union
üliõpilaskondStudent Body
üliõpilaskonna juhatusBoard of the Student Body
üliõpilaskonna organidauthorities of the Student Body 
üliõpilaskonna revisjonikomisjonAudit Committee of the Student Body