Eestikeelne terminoloogia

MõisteDefinitsioonValdkond
AinekavaDokument, mis hõlmab ühe aine õppe-eesmärgid, õppesisu, metoodika ja hindamise põhimõtted Ainekava on õppekava osa, mille alusel toimub mingi õppeaine õpetamine.ÕPE
Ainepunkt (EAP)EAP=ECTS  – Euroopa ainepunktid. 1 AP = 1,5 EAP. EAP-des arvestatakse õppeaine mahtu alates 2009. aasta sügissemestrist. 1 EAP = 26 tundi tööd. Ainepunkt (AP) on õppemahu arvestusühik , mida kasutati kõrgkoolides kuni 2009.a. sügissemestrini.ÕPE
Ainete pakkumineAinete nimekiri, millest tudeng saab valida talle vajalikud mobiilsusperioodiks.MOBIILSUS
Akadeemiline ametikohtAkadeemilise karjääri korraldusega sätestatatud Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiliste töötajate ametikohad.PERSONAL
akadeemiline kalenderAkadeemiline kalender on õppeaasta ajaline jaotus, kus on näidatud õppetööd puudutavad olulised kuupäevad. Kinnitatakse rektori käskkirjaga õppeaastaks.ÕPE
Akadeemiline puhkusÜliõpilase ajutine vabastamine õppetööst üheks või mitmeks täissemestriks tema sooviavalduse alusel. Akadeemilise puhkuse liigid on: omal soovil, tervislikel põhjustel, aja- või kaitseteenistuse korral, lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.ÕPE
Akadeemiline töötajaAkadeemilisel ametikohal töölepingu alusel töötav isik.PERSONAL
Akadeemiline õiendKõrgkooli lõpetamisel välja antav diplomi lisa, mis annab infot õppekava, selle täitmise tulemuste, akadeemilise kraadi vm kvalifikatsiooni ja Eesti kõrgharidussüsteemi kohta.ÕPE
Aktiivne töölepingIsikuga vormistatud tööleping, mis ei ole vaadeldava kuupäeva seisuga peatatud või lõppenud.PERSONAL
AmetivanneAmetisse asumisel antav pidulik tõotus täita ausalt oma tööülesandeid, on eelduseks, et isik võib asuda teatud ametikohal tööle.PERSONAL
AP ehk ainepunkt AP-des arvestati õppeaine mahtu kuni 2008/2009. õa lõpuni. 1 AP = 40 tundi tööd (nii auditoorset kui ka iseseisvat).ÕPE
ArvestusTeadmiste ja oskuste mittehindeline kontrolli vorm õppeainesÕPE
Arvestuslik kontaktõppekoormusAinele arvutatud kontakttundide arv, mis võtab arvesse deklareerinud õppurite arvu ja ainekaval olevaid kontaktõppe mahte. Täpsem kirjeldus on toodud akadeemiliste struktuuriüksuste õppetöö töömahukuse eeskirjas. Kasutatakse ühe komponendina struktuuriüksute tulemusrahastamisel. ÕPE
AuliigeTallinna Tehnikaülikooli auliikme (amicus universitatis) nimetuse andmine on ülikoolipoolne lugupidamisavaldus pensionile siirdunud töötajale, kes omab suuri teeneid ülikooli põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. PERSONAL
AvaldusDokument, millega töötaja kandideerib toetusele.MOBIILSUS
Bakalaureusetöökohustuslik osa õppekavast bakalureusekraadi saamiseksÕPE
BakalaureuseõpeBakalaureuseõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikke teadmisi, omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja töö alustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.ÕPE
DashboardProgramm, mille kaudu saab Erasmus+ partnerkoolidega vahetada dokumente digitaalselt. MOBIILSUS
DekaanTeaduskonna juht. ÕPE
Diplomlõpudokument, mis antakse üliõpilasele lõpetamisel. Diplom antakse üliõpilasele, kes on täitnud riiklikult tunnustatud õppekava täies mahus.ÕPE
DiplomiõpeÕpe kõrghariduse saamiseks (kuni 2002. aastani)ÕPE
DoktorantDoktoriõppesse immatrikuleeritud üliõpilaneÕPE
DreamApplyVeebikeskkond välisriigi kodanikele sisseastumisavalduste ning kandideerimisdokumentide esitamiseksÕPE
Eeldusaineõppeaine, mis peab olema sooritatud enne sellega seotud järgmise aine õppimist.ÕPE
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)Riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid. Registrisse kantakse välisõppest ja -praktikalt toodud ainepunktid.MOBIILSUS
EksamTeadmiste ja oskuste kontrolli vorm ehk hindamismeetod.ÕPE
EksmatrikuleerimineEksmatrikuleerimine on üliõpilase väljaarvamine üliõpilaste nimekirjastÕPE
EksternIsik, kellel on õppekava täies mahus täidetud ja kes tuleb kaitsma lõputööd või sooritama lõpueksamitÕPE
ElamistoetusToetus, mis on arvestatud tööpäevade eest vastavalt vastuvõtva riigi elamistoetuse määrale. MOBIILSUS
Elukestev õpeÕppimine kogu elu jooksul, pidev enese harimine ja ühiskonnaga kohandumine konkurentsis püsimiseksÕPE
Ennistamine ehk taasimmatrikuleerimineTaasimmatrikuleerimine on tasuta õpingute jätkamine samal õppekaval kasutamata nominaalsete semestrite alusel.ÕPE
Erasmus koodÜlikoolile omistatud ainulaadne kood Erasmus programmis osalemiseks.MOBIILSUS
Erasmus+ lepingErasmus+ programmi mobiilsuse toimumiseks vajalik alusdokument. MOBIILSUS
Erasmus+ praktikaErasmus+ toetusest finantseeritud välispraktika.MOBIILSUS
FTETäistööaja ekvivalent (full time equivalent) saadakse töötajate koormuste (ehk hõivete) summeerimisel ehk taandamisel täistööajale.PERSONAL
Haridus- ja noorteamet (Harno)Erasmus+ riiklik agentuur, endine Archimedes.MOBIILSUS
HindamiskriteeriumidHindamiskriteerium kirjeldab hinnatavate teadmiste ja oskuste oodatavat taset ning ulatust vastava hindamismeetodi kontekstis. Õppeaine õpiväljundid, hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid peavad olema omavahel seotudÕPE
HindamismeetodHindamismeetod on teadmiste ja oskuste omandatuse tõendamise viis (nt suuline või kirjalik eksam või arvestus, essee, aruanne, rühmatöö, raport, küsimustik).ÕPE
Idufirma, -ettevõteAlles käivituv lennuka äriideega väikeettevõte (start-up ettevõte)ETTEVÕTLUS
ImmatrikuleerimineÜlikooli immatrikuleerimine on üliõpilaskandidaadi üliõpilaseks vastuvõtmine ja üliõpilasregistrisse kandmine, millest alates tekivad immatrikuleeritul kõrgharidusseadusest ja muudest õigusaktidest tulenevad üliõpilase õigused ja kohustused. Üliõpilaseks immatrikuleeritakse üksnes kandideerimise üldnõuded ja vastuvõtutingimused täitnud ning tähtaegselt õppekoha kinnitanud üliõpilaskandidaadid.ÕPE
Intellektuaalne omand (intellektuaalomand)Õigused seoses:
– kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega,
– esituskunstnike poolt teoste esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja televisiooniülekannetega,
– leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades,
– teaduslike avastustega,
– tööstusnäidistega,
– kaubamärkidega, teenindustunnustega, kaubanduslike nimede ja tähistega,
– kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu,
ja kõiki teised õigused, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti alal.
ETTEVÕTLUS
ISCED-F koodÕppevaldkonna kood, mis kattub üliõpilase erialaga.MOBIILSUS
Kasulik mudelKasulik mudel on leiutis, mis on uus, millel on leiutustase ja mis on tööstuslikult kasutatav.ETTEVÕTLUS
Katkestanuüliõpilane kes ei ole täitnud õppekava täies mahus ja on eksmatrikuleeritud üliõpilase omal soovil või ülikooli algatuselÕPE
Kaugõpe ehk sessioonõpeõppevorm, kus õppetöö toimub sessioonide kaupa ülikooli kehtestatud korras, praegu kasutatakse Eesti ülikoolides kokkuleppeliselt mõistet sessioonõpeÕPE
Keskmine töötasuTöötajatele makstud keskmine kogupalk (bruto), mis koosneb põhipalgast ja lisatasudest.PERSONAL
KoguvoolavusKalendriaasta jooksul lahkunud töötajate arv jagatud aasta keskmise töötajate arvuga.PERSONAL
KollektiivlepingKollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate või töötajate ühingu või liidu ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, samuti riigiasutuste või kohalike omavalitsuste vahel, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid.PERSONAL
Kombineeritud õpeÕpe, mille puhul kasutatakse kombineeritult e-õpet ja auditoorset õpet.ÕPE
KontaktõpeKontaktõpe on õppetöö loengu, praktikumi ja harjutustunni formaadis.ÕPE
Kontaktõppe mahtkontakttundide arv semestrisÕPE
KõrvalerialaKõrvaleriala on õppeainete kogum, mida üliõpilane võib valida lisaks peaerialale ja mis võimaldab omandada täiendavaid teadmisi ja oskusi sellel erialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel.ÕPE
Käsunduslepinguga töötajaKäsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud.PERSONAL
Külalisüliõpilaseks kandideerimise kordVälismobiilsuse majasisene alusdokument. MOBIILSUS
LeiutisTehnilise probleemi uus, leiutustaset omav ning tööstuslikult kasutatav tehniline lahendus mistahes tehnikavaldkonnast. Leiutisi saab kaitsta patendiga või kasuliku mudelina.ETTEVÕTLUS
LitsentsilepingLeping, millega litsentsiandja annab litsentsisaajale õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu).ETTEVÕTLUS
lõputööõppekava lõpetamiseks koostatav uurimistööÕPE
Lähetuse kestusTööpäevad, mil töötaja peab viibima vastuvõtvas asutuses.MOBIILSUS
magistritöökohustuslik osa õppekavast magistrikraadi saamiseksÕPE
MagistriõpeKõrghariduse teise astme õpeÕPE
Matriklinumber Üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse immatrikuleerimiselÕPE
Mitteakadeemiline töötajaTöötaja, kes ei kuulu akadeemiliste töötajate hulka.PERSONAL
Mobiilsuse kestusLähetuse kestus. Tööpäevad, mil töötaja peab viibima vastuvõtvas asutuses.MOBIILSUS
Mobiilsuse liikAkadeemilise mobiilsuse erinevad programmid ja projektid.MOBIILSUS
Mobiilsuste töökeskond Beneficiary ModuleEuroopa Komisjoni poolt loodud töökeskond mobiilsusprojektide aruandluseks.MOBIILSUS
Mobiilsuste töökeskond Mobility ToolEuroopa Komisjoni poolt loodud töökeskond mobiilsusprojektide aruandluseks.MOBIILSUS
Moodlee-õppe keskkondÕPE
Moodulõppekava sisulise liigendamise ühik, mis koondab õppeained eesmärgistatud õppeainete kogumiks või koosneb ühest õppeainest. Mooduli mahu ainepunktides määrab õppeasutus, arvestades  mooduli mahu määramisel eesmärki luua eeldused üliõpilaste mobiilsuse toetamiseks ning eelneva õpitulemuse ja erialase töökogemuse arvestamiseksÕPE
Nominaalaeg, Õppekava nominaalkestusÕppekava nominaalkestus on õppekavaga määratud õppeaeg õppeaastates, mis kulub selle õppekava täitmiseks arvestusega 60 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti (edaspidi EAP) ühe õppeaasta kohta, 30 EAP-d semestri kohtaÕPE
Nominaalkoormusnominaalkoormus on õppemaht, kus üliõpilane peab sooritama semestri jooksul vähemalt 30 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Arvestus toimub kumulatiivselt. Nominaalkoormusega õppides lõpetatakse õpingud nominaalajaga. ÕPE
Nominaalne õppeaeg õppekavaga seotud õppeaeg, mille jooksul üliõpilane peaks õppekava täitma. Õppekava täitmise nominaalmaht iga õpitud semestri kohta on 30 EAP-d, nominaalmahtu arvestatakse kumulatiivselt.ÕPE
NominatsioonVälisõppesse väljavalitud üliõpilase andmete esitamine vastuvõtvale ülikoolile.MOBIILSUS
OID koodOrganisatsiooni ID kood.MOBIILSUS
Osakoormusega töötajaTöötaja, kelle tööaeg on vähem kui 40 tundi nädalas.PERSONAL
Osakoormusega õpeõppe maht, mille puhul peab üliõpilane koguma iga õppeaasta lõpuks kumulatiivselt oma õppekava täitmiseks sobivatest õppeainetest 15–22 EAP-d iga õppetööst osavõetud semestri kohta alates viimasest immatrikuleerimisest.ÕPE
Osakoormusega üliõpilaneÜliõpilane, kes õpib osakoormusega.ÕPE
Paberivaba Erasmus, EWPErasmus Without Paper ehk digitaliseeritud Erasmus programm. MOBIILSUS
PatenditaotlusDokumentide kogum, millega taotletakse leiutisele patentiETTEVÕTLUS
PatentAinuõigus, mille riik annab patendiomanikule patenditaotluse menetluse tulemusena leiutise suhtes, mis on uus, omab leiutustaset ning on tööstuslikult kasutatavETTEVÕTLUS
Peaerialaspetsialiseerumine, mille tulemusel üliõpilane omandab õppeastmele vastavad teadmised, oskused ja hoiakud ning mis on eelduseks kindlal erialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Peaeriala moodustab vähemalt 50 protsenti (sealhulgas lõpetamise nõudeks olev eksam või töö) üliõpilasele õppekavaga määratud õppe mahust.ÕPE
Piirarvuga aineKursus, kuhu võetakse vastu piiratud arv (vahetus)tudengeid.MOBIILSUS
PraktikaÕppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendusel kindlate õpieesmärkidega tehtav praktiline tööÕPE
Programmijuhtõppekava juhtÕPE
ReisidistantsLähetuse ühe otsa distants sirgjoonena koduülikoolist vastuvõtva asutuseni.MOBIILSUS
ReisipäevadKokku maksimum kaks päeva. Üks sihtkohta jõudmiseks ja teine koju tagasi sõiduks. MOBIILSUS
ReisitoetusToetus, mis on arvestatud vastavalt reisidistantsile kasutades Euroopa Komisjoni residistants kalkulaatorit.MOBIILSUS
Saatev organisatsioonOrganisatsioon, kust tudeng saadetakse akadeemlisse vahetusse nn koduülikool.MOBIILSUS
SemesterÕppeaasta on jaotatud kaheks semestriks - sügis-ja kevadsemestriksÕPE
Sissetulev töötajate mobiilsusVäliskolleegide külastused TalTechi.MOBIILSUS
Sissetulev üliõpilaste mobiilsusVahetusüliõpilaste liikumine partnerülikoolist TalTechi.MOBIILSUS
statsionaarne õpe ehk päevaõpeStatsionaarne õpe ehk päevane õpe on tasemeõppe õppevorm, praegu on ülikoolis kasutusel mõiste päevaõpeÕPE
Stipendiumrahaline toetus üliõpilaseleÕPE
StipendiumikomisjonDekaani korraldusega kinnitatud komisjoni koosseis, kes on kaasatud väljaminevate üliõpilaste intervjuudesse ning välisõppesse siirdumise lõpliku otsuste tegemisse.MOBIILSUS
TaasimmatrikuleerimineTaasimmatrikuleerimine on tasuta õpingute jätkamine samal õppekaval kasutamata nominaalsete semestrite alusel.ÕPE
Tasuline õpeõppimine, kus üliõpilane maksab oma õpingute eestÕPE
Tasuta õpeõppimine, kus üliõpilane ei hüvita õppekulusidÕPE
Teaduskonna koordinaatorKoordinaator TalTechi teaduskonnas, kes korraldab mobiilsusesse kandideerinud üliõpilastega intervjuusid, koordineerib teaduskonna mobiilsusi ning Erasmus+ lepinguid.MOBIILSUS
TudengTudeng on ülikooli immatrikuleeritud isik kes õpib õppekaval.ÕPE
Tudengi kandidaadi nominatsioonTudeng, kes kandideerib vahetusõppesse, aga ei ole veel vastu võetud.MOBIILSUS
Tudengi kandidaatTudeng, kes kandideerib vastuvõtvasse ülikooli ja ei ole vastuvõtva institutsiooni poolt veel vastu võetud ehk aktsepteeritud.MOBIILSUS
TunniplaanTunniplaan on üliõpilase semestriks valitud õppeainete ajaline jaotus.ÕPE
TäiendusõpeTäiendusõpe on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevusÕPE
Täiskoormusega õpeõppimise maht, mille puhul peab üliõpilane koguma kumulatiivselt oma õppekava täitmiseks sobivatest õppeainetest vähemalt 22,5 EAP-d iga õppetööst osavõetud semestri kohta alates viimasest immatrikuleerimisest.ÕPE
Täiskoormusega üliõpilaneüliõpilane kes õpib oma õppekaval täiskoormusegaÕPE
TööplaanDokument, kus on kirjeldatud kavandatavad tegevused ja mis on allkirjastatud töötaja, koduülikooli ja vastuvõtja esindaja poolt. MOBIILSUS
Tööplaan õpetamise eesmärgil toimuva mobiilsuse kohtaDokument, kus on kirjeldatud kavandatavad tegevused (õppetöö kirjedus ja läbiviidav maht) ja mis on allkirjastatud töötaja, koduülikooli ja vastuvõtja esindaja poolt. MOBIILSUS
Tööplaan õppimise eesmärgil toimuva mobiilsuse kohtaDokument, kus on kirjeldatud kavandatavad tegevused (töövarjuks käimine, koolitusel osalemine, koostöökohtumisel osalemine) ja mis on allkirjastatud töötaja, koduülikooli ja vastuvõtja esindaja poolt. MOBIILSUS
Tööstusomand1) Leiutised, mida registreeritakse patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse või Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse (RT I 2002, 38, 233) alusel;
2) Mikrolülituse topoloogiad, mida registreeritakse mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse alusel;
3) Kauba- ja teenindusmärgid (edaspidi kaubamärk), mida registreeritakse kaubamärgiseaduse alusel;
4) Tööstusdisainilahendused, mida registreeritakse tööstusdisaini kaitse seaduse alusel.
ETTEVÕTLUS
TöötajaÜlikoolis töölepingu alusel töötav isik. Töötajate hulka ei arvestata isikuid, kes töötavad käsundus- või töövõtulepingu alusel.PERSONAL
Töötajate arvKajastab aktiivse töölepinguga töötajaid ning hõlmab kõiki isikuid sõltumata nende töökoormusest.PERSONAL
Tüüpõpingukavaõppekava versioonile koostatud õppeainete jaotus semestrite kaupa, mis hõlbustab üliõpilase õpingukava koostamist. Tüüpõpingukavas on õppekava õppeained jaotatud semestrite kaupa. Tüüpõpingukava alusel koostatakse tunniplaan õppekava nominaalkestusega läbimiseks. Tüüpõpingukava koostatakse eraldi päevaõppele ja sessioonõppele. Üliõpilase õpingukava võib erineda semestri tüüpõpingukavast.ÕPE
Vabatahtlik voolavusKalendriaasta jooksul töötaja algatusel lahkunud töötajate arv jagatud aasta keskmise töötajate arvugaPERSONAL
Vabaõpeõppekava osa, mille eesmärk on õppija vabal valikul õppekavasse mittekuuluvate õppeainete põhjal teadmiste ja oskuste omandamine;ÕPE
Vastuvõetud üliõpilanevt immatrikuleerimineÕPE
Vastuvõtt üliõpilaskohaleüliõpilaseks immatrikuleerimine, mis toimub avaliku konkursi korras, kehtestatud tingimuste ja kehtestatud ajakava alusel. ÕPE
Vastuvõttev organisatsioonOrganisatsioon, kuhu tudeng saadetakse akadeemlisse vahetusse.MOBIILSUS
Vastuvõtuks avatud ingliskeelsed õppekavadIngliskeelsed õppekavad, millele toimub üliõpilaste vastuvõttÕPE
Vastuvõtuks avatud õppekavadÕppekavad, millele toimub vastuvõttÕPE
VilistlaneÜlikooli lõpetanud isik.ÕPE
VirtuaalõpeTeadmiste, oskuste ja pädevuste omandamine selliseid infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid kasutades, mis võimaldavad pakkuda osalejatele sisukat riikidevahelist või rahvusvahelist õpikogemust.MOBIILSUS
VÕTAVÕTA on varasemate õpingute ja töökogemusest või iseseisvalt õpitu arvestamine õppekava täitmiseks.ÕPE
VäliskülalisüliõpilaneKodukõrgkooli immatrikuleeritud üliõpilane, kes tuleb TalTechi 1-2 semestriks õppima või praktikale. MOBIILSUS
VälistöötajaTöötaja, kellel on ülikoolis tööleping ning kes ei oma Eesti kodakondsust ja kellel on mõne muu riigi kodakondsus. PERSONAL
Välisõpeõpingute jooksul välisriigi kõrgkoolis õppimineÕPE
Väljaminev töötajate mobiilsusMeie töötajate külastused välisülikoolidesse.MOBIILSUS
Väljaminev üliõpilaste mobiilsusTalTechi üliõpilaste liikumine partnerülikoolidesse/praktika asutustesse.MOBIILSUS
Õpetamise eesmärgil toimuv mobiilsusÕpetamine, koolituse/seminari läbiviimine vastuvõtvas asutuses. Lähetus, mille eesmärgiks on õppetöö läbiviimine.MOBIILSUS
Õpingukava ehk deklaratsioon on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, mida ta kohustub õppimaÕPE
Õpiränne/MobiilsusFüüsiline elama asumine elukohariigist erinevasse riiki selleks, et õppida, osaleda koolitusel või mitteformaalses õppimises.MOBIILSUS
Õpitud semestrite arvÕpitud semestrite arv on õppetööst osavõetud semestrite arvÕPE
Õpiväljundõppe tulemusel omandatavad teadmised, oskused, hoiakud, mille olemasolu ja taset on võimalik tõendada ja hinnataÕPE
Õppeainete maht (EAP)Euroopa ainepunkt, milles arvestatakse õppeaine mahtu. 1 EAP= 26 tundi töödÕPE
ÕppeasteKõrgharidustase jaguneb kolmeks astmeks: 1. aste on bakalaureuseõpe ja rakenduskõrgharidusõpe, 2. aste on magistriõpe ja 3. aste on doktoriõpeÕPE
Õppeinfosüsteem (ÕIS)infosüsteem, mis hõlmab kogu infot õppekavade, õppeainete, üliõpilaste, õppejõudude jms kohta.ÕPE
ÕppekavaÕppekava on õppe alusdokument, mis määrab kindlaks õppe üldeesmärgid, õpiväljundid, õppekava nominaalkestuse ja mahu, õppekeele, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu, nende mahu ja lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, peaerialad, õppe lõpetamise tingimused, lõpetamisel väljastatavad dokumendid ja antavad kraadidÕPE
Õppekavagruppkõrgharidusstandardis kehtestatud liigitus, mis hõlmab õppesuundi või õppekavade rühmi ja mille alusel saab õppeasutus taotleda ja Vabariigi Valitsus anda õppeasutusele õiguse viia läbi kõrgharidustaseme õpet ning väljastada vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeidÕPE
ÕppekeelÕppekavale kehtestatud õppekeel, milles toimub põhiosa õppestÕPE
ÕppekoormusÜliõpilase õppimise koormus. Sisseastumisel saab üliõpilane esimeseks aastaks õppekoormuse ise valida, edaspidi määratakse üliõpilasele iga õppeaasta lõpus järgmiseks õppeaastaks koormus vastavalt õppeakavast sooritatud õppeainete mahule. Õppekoormus jaguneb osakoormus ja täiskoormus. ÕPE
ÕppelepingLeping, mille tudeng sõlmib koduülikooli ja vastuvõtva ülikooliga akadeemiliseks vahetuseks.MOBIILSUS
ÕppepuhkusTööandja poolt võimaldatav puhkus õppetöös osalemiseks.ÕPE
ÕppetaseTasemete jaotus hariduse kvalifikatsiooniraamistikus ÕPE
ÕppeteenustasuAvatud õppe hind, mis sõltub valitud õppeainetest või -programmist, mida arvestatakse ainepunkti (EAP) tasumäära alusel.ÕPE
ÕppetsükkelTudengi õppetase.MOBIILSUS
Õppevormõppevorm näitab, kas õpitakse päevaõppe või sessioonõppe vormisÕPE
Õppimise eesmärgil toimuv mobiilsusHaridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus/praktiline õpikogemus töövarjuna. Lähetus, mille eesmärgiks on enesetäiendus.MOBIILSUS
Ühisõppekavaõppe alusdokument, mille järgi toimub õpe kahes või enamas kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses, kes on ühisõppekava ühiselt välja töötanud ja heaks kiitnud. Ühisõppekava suhtes kohaldatakse õigusaktides õppekava puhul kehtestatud nõudeid, arvestades neis ühisõppekava puhul kehtestatud erisusi;ÕPE
Ülikooli hargettevõte (ülikoolist hargnev ettevõte)Ülikooli või tema liikme osalusega äriühing, mis kasutab oma tegevuses ülikooli teadus- ja arendustegevuse tulemusi või oskusteavetETTEVÕTLUS
Ülikooli töötajadAkadeemilised ja mitteakadeemilised töötajad.MOBIILSUS
Ülikoolidevaheline kahepoolne lepingVälismobiilsuse (mitte Erasmus+ programmi raames) toimumiseks vajalik alusdokument. MOBIILSUS
Üliõpilanekõrgkooli immatrikuleeritud isikÕPE