Eestikeelne terminoloogia

MõisteDefinitsioonValdkond
1.1 artiklidTeadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)TEADUS
AinekavaDokument, mis hõlmab ühe aine õppe-eesmärgid, õppesisu, metoodika ja hindamise põhimõtted. Ainekava on õppekava osa, mille alusel toimub õppeaine õpetamine.ÕPE
Ainepunkt (AP)Ainepunkt (AP) on õppemahu arvestusühik , mida kasutati kõrgkoolides kuni 2009.a. sügissemestrini. 1 AP = 40 tundi tööd (nii auditoorset kui ka iseseisvat). AP-des arvestati õppeaine mahtu kuni 2008/2009. õa lõpuni. ÕPE
Ainepunkt (EAP)Õppeainete maht (EAP) on Euroopa ainepunkt, milles arvestatakse õppeaine mahtu. EAP=ECTS  – Euroopa ainepunktid. 1 EAP (ainepunkt) = 26 tundi tööd. (1 AP = 1,5 EAP.) EAP-des arvestatakse õppeaine mahtu alates 2009. aasta sügissemestrist. ÕPE
Ainete pakkumineAinete nimekiri, millest tudeng saab valida talle vajalikud erialaained mobiilsusperioodiks.MOBIILSUS
Akadeemiline ametikohtAkadeemilise karjääri korraldusega sätestatatud Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiliste töötajate ametikohad.PERSONAL
Akadeemiline kalenderAkadeemiline kalender on õppeaasta ajaline jaotus, kus on näidatud õppetööd puudutavad olulised kuupäevad. Kinnitatakse rektori käskkirjaga õppeaastaks.ÕPE
Akadeemiline õiendKõrgkooli lõpetamisel välja antav diplomi lisa, mis annab infot õppekava, selle täitmise tulemuste, akadeemilise kraadi vm kvalifikatsiooni ja Eesti kõrgharidussüsteemi kohta.ÕPE
Akadeemiline puhkusÜliõpilase ajutine vabastamine õppetööst üheks või mitmeks täissemestriks tema sooviavalduse alusel.
Akadeemilise puhkuse liigid: omal soovil, tervislikel põhjustel, aja- või kaitseteenistuse korral, lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.
ÕPE
Akadeemiline töötajaAkadeemilisel ametikohal töölepingu alusel töötav isik.PERSONAL
AkrediteerimineVälishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli sisemise kvaliteedisüsteemi ning selle toimimise nõuetekohasust, nt õppe- ja teaduskeskkonna vastavust kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavaleÜLDJUHTIMINE
Aktiivne töölepingIsikuga vormistatud tööleping, mis ei ole vaadeldava kuupäeva seisuga peatatud või lõppenud.PERSONAL
Alaeelarve Ülikooli eelarve alajaotus ehk väiksema osa eelarve, mille osas koostatakse ja kinnitatakse eelarve, jälgitakse selle täitmist ja koostatakse aruandlust.FINANTS
Allkirjaõiguslik isikIsik, kellel on õigus allkirjastada alaeelarvetes ja nende koosseisu kuuluvates eelarvetes kuludokumente.
Allkirjaõiguslikud isikud:
1) rektor;
2) struktuuriüksuse juht, kuhu finantsallikas kuulub;
3) rektori, vastutusala juhi või dekaani kirjaliku korralduse alusel määratud ülikooli töötaja;
4) struktuuriüksuse juhi, kuhu finantsallikas kuulub, taasesitatavas vormis määratud ülikooli töötaja.
FINANTS
AmetivanneAmetisse asumisel antav pidulik tõotus täita ausalt oma tööülesandeid. Ametivanne on eelduseks, et isik võib asuda teatud ametikohal tööle.PERSONAL
ArengukavaDokument, milles on määratletud ära TalTechi viie aasta suurimad arengusuunad ja eesmärgid.ÜLDJUHTIMINE
ArtikkelTeaduslik või populaarteaduslik kirjutis, lühiuurimus vmsTEADUS
ArvestusTeadmiste ja oskuste mittehindeline kontrolli vorm õppeaines.ÕPE
Arvestuslik kontaktõppekoormusAinele arvutatud kontakttundide arv, mis võtab arvesse deklareerinud õppurite arvu ja ainekaval olevaid kontaktõppe mahte. Täpsem kirjeldus on toodud akadeemiliste struktuuriüksuste õppetöö töömahukuse eeskirjas. Kasutatakse ühe komponendina struktuuriüksute tulemusrahastamisel. ÕPE
Atesteerimine Kellegi kohta ametlikku hinnangut andma, nt töötaja tööalastele omadustele ja võimetele ning tema ametitegevuseleTEADUS
AudoktorAunimetus, mille kõrgkoolid jm teadusasutused annavad eriliste teenete eest teaduse, kunsti jm edendamiselTEADUS
AuliigeTallinna Tehnikaülikooli auliikme (amicus universitatis) nimetuse andmine on ülikoolipoolne lugupidamisavaldus pensionile siirdunud töötajale, kes omab suuri teeneid ülikooli põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. PERSONAL
Avatud õpeÕppeviis kõrgkoolis, mis võimaldab õppida huvipakkuvaid õppeaineid kas ühest või mitmest õppekavast, täiendada ja arendada end mõnes valdkonnasAVATUD ÕPE/TÄIENDÕPE
Avatud ülikoolTäiendusõppe keskus, kus saab õppida kõike TalTechis pakutavat. Võimalik on läbida kogu õppekava ja omandada diplom või võtta ainult üksikuid aineid enese täiendamiseks. Õpe on tasuline. Osa- ega täiskoormuse nõuet ei ole. Õppelaenu, õppetoetusi jms tudengitele mõeldud soodustusi ei saa.AVATUD ÕPE/TÄIENDÕPE
BaasfinantseerimineTeadus- ja arendustegevuse finantseerimine teadus- ja arendusasutuste strateegiliste arengueesmärkide realiseerimiseks, sealhulgas riigisiseste ja -väliste projektide kaasfinantseerimiseks, uute uurimissuundade avamiseks ning infrastruktuuri investeerimiseks. Vaata ka: https://portal.taltech.ee/wiki/show/et:dokumendid:teadus-arendustoo:ta-korraldus:baasrahastamine:main?FINANTS
BakalaureuseõpeBakalaureuseõpe on kõrghariduse esimese astme õpe. Mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikke teadmisi, omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja töö alustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.ÕPE
BakalaureusetööKirjalik uurimus, kohustuslik osa õppekavast bakalureusekraadi saamiseks. ÕPE
DashboardProgramm, mille kaudu saab Erasmus+ partnerkoolidega vahetada dokumente digitaalselt. MOBIILSUS
DekaanTeaduskonna juht. ÕPE
DeltaDokumendihaldustarkvaraÕPE
Diplom(Kõrg)kooli lõpetamist tõendav lõpudokument, mis antakse üliõpilasele lõpetamisel. Diplom antakse üliõpilasele, kes on täitnud riiklikult tunnustatud õppekava täies mahus.ÕPE
DiplomiõpeÕpe kõrghariduse saamiseks (kuni 2002. aastani).ÕPE
DoktorantDoktoriõppesse immatrikuleeritud üliõpilane.ÕPE
DoktoritööDoktorikraadi kaitsmiseks koostatav iseseisev uurimus või arenduslik töö, milles on esitatud olulise teadusliku probleemi originaalne lahendus.TEADUS
DreamApplyVeebikeskkond välisriigi kodanikele sisseastumisavalduste ning kandideerimisdokumentide esitamiseks.ÕPE
EelarveTekkepõhisest arvestusmeetodist lähtuv ülikooli eelarveaasta tulemiaruande, investeerimistehingute, finantseerimistehingute prognoos. Kassapõhised rahavood on informatiivse iseloomuga.FINANTS
Eelarve ülejääkOlukord, kus eelarve tegevustulud on suuremad kui tegevuskulud ja koondtulem on positiivne.FINANTS
Eelarve ülekuluOlukord, kus eelarve tegevuskulud on suuremad kui tegevustulud ja koondtulem on negatiivne.FINANTS
Eelarveaasta Periood 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.FINANTS
Eelarvestrateegia Ülikooli arengukavast ja eesmärkidest lähtuv keskpika perioodi finantsprognoos, millega seatakse prioriteedid, arvestades rahalisi võimalusi.FINANTS
EeldusaineÕppeaine, mis peab olema sooritatud enne sellega seotud järgmise aine õppimist.ÕPE
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)Riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid. Registrisse kantakse välisõppest ja -praktikalt toodud ainepunktid.MOBIILSUS
EksamHindamismeetod ehk teadmiste ja oskuste kontrolli vorm.ÕPE
EksmatrikuleerimineÜliõpilase väljaarvamine üliõpilaste nimekirjast.ÕPE
EksternIsik, kellel on õppekava täidetud täies mahus ja kes tuleb kaitsma lõputööd või sooritama lõpueksamit.ÕPE
ElamistoetusToetus, mis on arvestatud tööpäevade eest vastavalt vastuvõtva riigi elamistoetuse määrale. MOBIILSUS
Elukestev õpeÕppimine elu jooksul ehk pidev enese harimine ja ühiskonnaga kohandumine konkurentsis püsimiseks.ÕPE
EmeriitdotsendAunimetus, mille võib ülikooli senat anda ülikoolis vähemalt viisteist aastat dotsendina töötanud isikule, kes on saanud vanaduspensioniealiseks ega jätka ülikoolis töötamist dotsendi ametikohal. Emeriitdotsendi nimetuse andmisel võib dotsendi tööstaaži hulka lugeda ka töötamise professori või uurija-professorina.PERSONAL
EmeriitprofessorAunimetus, mille võib ülikooli senat anda ülikoolis vähemalt kümme aastat professorina või uurija-professorina töötanud või vähemalt kahel korral korraliseks professoriks valitud isikule, kes on saanud vanaduspensioniealiseks ega jätka ülikoolis töötamist  professori või uurija-professori ametikohal.PERSONAL
Ennistamine ehk taasimmatrikuleerimineTasuta õpingute jätkamine samal õppekaval kasutamata nominaalsete semestrite alusel.ÕPE
Erasmus koodÜlikoolile omistatud ainulaadne kood Erasmus programmis osalemiseks.MOBIILSUS
Erasmus+ lepingErasmus+ programmi mobiilsuse toimumiseks vajalik alusdokument. MOBIILSUS
Erasmus+ praktikaErasmus+ toetusest finantseeritud välispraktika.MOBIILSUS
ETISEesti teadusinfosüsteem. Koondab andmeid teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. Samaaegselt on ETIS kanal projektitaotluste/-aruannete esitamiseks ning esitatud taotluste läbivaatamiseks ja taotluste ning projektide aruannete kinnitamiseksTEADUS
EuroTeQEuroTeQ Engineering University on kolme aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. EUROTEQ
EvalveerimineTeadus- ja arendustegevuse välishindamine, mille käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taset võrreldes valdkonna rahvusvahelise tasemegaTEADUS
Finantsallika käsutaja Ülikooli töötaja, kes annab korraldusi finantsallikalt ostutehingute või kulude (v.a töötasud) tegemiseks ja väljamakseteks kas ainuisikuliselt, kui temale on määratud vastav allkirjaõigus või koos allkirjaõigusliku isikuga ning kes on kohustatud koostama finantsallika eelarvet ja selle aruandlust, vastutab finantsallika eelarve täitmise ja selle tasakaalu eest ning rahavoo tasakaalu eest.FINANTS
Finantsallikas (FA)Finantsaruandluse struktuuri madalaim tase majandusarvestussüsteemis, millel kajastatakse tulud, kulud, investeerimistehingud, finantseerimistehingud ja kassapõhine rahavoog ning millel võib olla vastavalt struktuuriüksuse juhi otsusele oma eelarve.FINANTS
Finantshaldur Rektori määratud isik, kes käsutab struktuuriüksuse eelarvet struktuuriüksuse juhi asemel.FINANTS
FinantsplaanKõrgharidusseaduse alusel riigile esitatav ja seadusega kindlaksmääratud vormis ja tingimustel koostatav plaan.FINANTS
FitekinÜlikooli poolt kasutatav E-arvete menetlemise keskkondFINANTS
Fond Rahalised vahendid, mis on ette nähtud kasutamiseks kindlaksmääratud otstarbel või ajavahemikul (nt õppearendusfond, grandifond), aga ka rahaliste vahendite tagavara ettenägematute kulude katteks (rektori reservfond).FINANTS
FTE (täistööaja ekvivalent)Täistööaja ekvivalent (full time equivalent) saadakse töötajate koormuste (ehk hõivete) summeerimisel ehk taandamisel täistööajale.PERSONAL
H-indeksBibliomeetriline indeks, mis näitab teadlase produktiivsust akadeemiliste publikatsioonide kirjutamisel ja tema artiklite tsiteeritavust (teadlase h-indeks näitab, et ta on (vaadeldaval ajaperioodil) publitseerinud vähemalt h artiklit, millest igat artiklit on tsiteeritud vähemalt h korda)TEADUS
Hargettevõte Ülikooli või tema liikme osalusega teaduspõhine idufirma ehk äriühing, mis kasutab oma tegevuses ülikooli teadus- ja arendustegevuse tulemusi või oskusteavet.FINANTS
Haridus- ja noorteamet (Harno)Erasmus+ riiklik agentuur, endine Archimedes.MOBIILSUS
HindamiskriteeriumidHindamiskriteerium kirjeldab hinnatavate teadmiste ja oskuste oodatavat taset ning ulatust vastava hindamismeetodi kontekstis. Õppeaine õpiväljundid, hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid peavad olema omavahel seotud.ÕPE
HindamismeetodTeadmiste ja oskuste omandatuse tõendamise viis (nt suuline või kirjalik eksam või arvestus, essee, aruanne, rühmatöö, raport, küsimustik).ÕPE
Iduettevõte ehk idufirmaAlles käivituv lennuka äriideega väikeettevõte (start-up ettevõte).ETTEVÕTLUS
ImmatrikuleerimineÜlikooli immatrikuleerimine on üliõpilaskandidaadi üliõpilaseks vastuvõtmine ja üliõpilasregistrisse kandmine, millest alates tekivad immatrikuleeritul kõrgharidusseadusest ja muudest õigusaktidest tulenevad üliõpilase õigused ja kohustused. Üliõpilaseks immatrikuleeritakse üksnes kandideerimise üldnõuded ja vastuvõtutingimused täitnud ning tähtaegselt õppekoha kinnitanud üliõpilaskandidaadid.ÕPE
Instituut(1) Instituut on õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelev ning profiililt lähedasi uurimisrühmasid ühendav ülikooli keskne akadeemiline ja administratiivne struktuuriüksus teaduskonna koosseisus.
(2) Instituut korraldab teadus- ja arendustegevust, viib läbi õppetegevust ja täidab muid ülikooli ülesandeid instituudi tegevusvaldkonnas.
ÜLDJUHTIMINE
Intellektuaalne omand (intellektuaalomand)Õigused seoses:
– kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega,
– esituskunstnike poolt teoste esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja televisiooniülekannetega,
– leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades,
– teaduslike avastustega,
– tööstusnäidistega,
– kaubamärkidega, teenindustunnustega, kaubanduslike nimede ja tähistega,
– kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu,
ja kõiki teised õigused, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti alal.
ETTEVÕTLUS
ISCED-F koodÕppevaldkonna kood, mis kattub üliõpilase erialaga.MOBIILSUS
Kaasatud professorRahvusvaheliselt tunnustatud akadeemiline isik, oma valdkonna eestkõneleja ja tunnustatud arendaja, kes osaleb õppetöös, teadusprojektide taotlemisel ning elluviimisel, aitab oma valdkonnas läbi viia strateegilisi muutusi, edendab rahvusvahelistumist ja suurendab ülikooli nähtavust teadusülikoolide maastikul.TEADUS
Kasulik mudelKasulik mudel on leiutis, mis on uus, millel on leiutustase ja mis on tööstuslikult kasutatav.ETTEVÕTLUS
Käsunduslepinguga töötajaKäsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud.PERSONAL
KatkestanuÜliõpilane kes ei ole täitnud õppekava täies mahus ja on eksmatrikuleeritud üliõpilase omal soovil või ülikooli algatusel.ÕPE
Kaugõpe ehk sessioonõpeÕppevorm, kus õppetöö toimub sessioonide kaupa ülikooli kehtestatud korras, praegu kasutatakse Eesti ülikoolides kokkuleppeliselt mõistet sessioonõpe.ÕPE
Keskmine töötasuTöötajatele makstud keskmine kogupalk (bruto), mis koosneb põhipalgast ja lisatasudest.PERSONAL
KoguvoolavusKalendriaasta jooksul lahkunud töötajate arv jagatud aasta keskmise töötajate arvuga.PERSONAL
KollektiivlepingVabatahtlik kokkulepe töötajate või töötajate ühingu või liidu ja tööandja või tööandjate ühingu või liidu, samuti riigiasutuste või kohalike omavalitsuste vahel, mis reguleerib tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid.PERSONAL
Kombineeritud õpeÕpe, mille puhul kasutatakse kombineeritult e-õpet ja auditoorset õpet.ÕPE
Konsolideeritav asutus Ülikooli konsolideerimisgruppi kuuluv juriidiline isik (MTÜ TTÜ Üliõpilasküla, MTÜ TTÜ Kultuurikeskus, MTÜ TTÜ Spordiklubi).FINANTS
KontaktõpeKontaktõpe on õppetöö loengu, praktikumi ja harjutustunni formaadis.ÕPE
Kontaktõppe mahtKontakttundide arv semestris.ÕPE
KõrvalerialaKõrvaleriala on õppeainete kogum, mida üliõpilane võib valida lisaks peaerialale ja mis võimaldab omandada täiendavaid teadmisi ja oskusi sellel erialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel.ÕPE
KülalisdotsentDotsendi ametikohale valimata, nt kutsutuna või külalisena töötav isikTEADUS
KülalislektorLektori ametikohale valimata, nt kutsutuna või külalisena töötav isikTEADUS
KülalisprofessorProfessori ametikohale valimata, nt kutsutuna või külalisena töötav professorTEADUS
Külalisüliõpilaseks kandideerimise kordVälismobiilsuse majasisene alusdokument. MOBIILSUS
LaboratooriumErisisseseadega asutus v ruum teaduslike uuringute ja katsete tegemiseksTEADUS
Lähetuse kestusTööpäevad arv, millal töötaja peab viibima vastuvõtvas asutuses.MOBIILSUS
LeiutisTehnilise probleemi uus, leiutustaset omav ning tööstuslikult kasutatav tehniline lahendus mistahes tehnikavaldkonnast. Leiutisi saab kaitsta patendiga või kasuliku mudelina.ETTEVÕTLUS
LitsentsilepingLeping, millega litsentsiandja annab litsentsisaajale õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu).ETTEVÕTLUS
LõputööÕppekava lõpetamiseks koostatav uurimistöö.ÕPE
MagistriõpeKõrghariduse teise astme õpe.ÕPE
MagistritööKohustuslik osa õppekavast magistrikraadi saamiseks.ÕPE
Maineindeks (TRIM)Antud näitaja saadakse Kantar Emori poolt läbiviidavast iga-aastasest Eesti ülikoolide maineuuringust, kus tuuakse välja maine koondindeks TRI*M meetodil Eesti elanikkonna seas. Indeks arvestab erinevaid aspekte ülikoolide maines.ÜLDJUHTIMINE
Matriklinumber Üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse immatrikuleerimisel.ÕPE
MikrokraadVäiksema mahuga õppekava, mis kestab paar semestrit, mille käigus omandatakse süvandatud teadmised teatud valdkonnas.AVATUD ÕPE/TÄIENDÕPE
Mitteakadeemiline töötajaTöötaja, kes ei kuulu akadeemiliste töötajate hulka.PERSONAL
Mobiilsuse kestusLähetuse kestus. Tööpäevad, mil töötaja peab viibima vastuvõtvas asutuses.MOBIILSUS
Mobiilsuse liikAkadeemilise mobiilsuse erinevad programmid ja projektid.MOBIILSUS
Mobiilsuste töökeskond Beneficiary ModuleEuroopa Komisjoni poolt loodud töökeskond mobiilsusprojektide aruandluseks.MOBIILSUS
Mobiilsuste töökeskond Mobility ToolEuroopa Komisjoni poolt loodud töökeskond mobiilsusprojektide aruandluseks.MOBIILSUS
MonograafiaMingi probleemi üht aspekti ammendav ning iseseisva väljaandena avaldatud uurimusTEADUS
MoodleE-õppe keskkond.ÕPE
MoodulÕppekava sisulise liigendamise ühik, mis koondab õppeained eesmärgistatud õppeainete kogumiks või koosneb ühest õppeainest. Mooduli mahu ainepunktides määrab õppeasutus, arvestades  mooduli mahu määramisel eesmärki luua eeldused üliõpilaste mobiilsuse toetamiseks ning eelneva õpitulemuse ja erialase töökogemuse arvestamiseks.ÕPE
NAV (MS Nav Dynamics 2018)Majandustarkvara, mida ülikoolis kasutatakse raamatupidamise, personaliprotsesside ja projektide aruandluse jaoks.FINANTS
Nominaalaeg ehk õppekava nominaalkestusÕppekavaga määratud õppeaeg õppeaastates, mis kulub selle õppekava täitmiseks arvestusega 60 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti (edaspidi EAP) ühe õppeaasta kohta, 30 EAP-d semestri kohta.ÕPE
NominaalkoormusÕppemaht, kus üliõpilane peab sooritama semestri jooksul vähemalt 30 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Arvestus toimub kumulatiivselt. Nominaalkoormusega õppides lõpetatakse õpingud nominaalajaga.ÕPE
Nominaalne õppeaegÕppekavaga seotud õppeaeg, mille jooksul üliõpilane peaks õppekava täitma. Õppekava täitmise nominaalmaht iga õpitud semestri kohta on 30 EAP-d, nominaalmahtu arvestatakse kumulatiivselt.ÕPE
NominatsioonVälisõppesse väljavalitud üliõpilase andmete esitamine vastuvõtvale ülikoolile.MOBIILSUS
NooremlektorMagistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga akadeemiline töötaja, kes õpetab kõrghariduse esimesel ja teisel astmelTEADUS
OID koodOrganisatsiooni ID kood.MOBIILSUS
Õpetamise eesmärgil toimuv mobiilsusÕpetamine, koolituse/seminari läbiviimine vastuvõtvas asutuses. Lähetus, mille eesmärgiks on õppetöö läbiviimine.MOBIILSUS
Õpingukava Õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, mida ta kohustub õppimaÕPE
Õpiränne/MobiilsusElukohariigist teise erinevasse riiki elama asumine, et õppida, osaleda koolitusel või mitteformaalses õppimises.MOBIILSUS
Õpitud semestrite arvÕppetööst osavõetud semestrite arv.ÕPE
ÕpiväljundÕppe tulemusel omandatavad teadmised, oskused, hoiakud, mille olemasolu ja taset on võimalik tõendada ja hinnata.ÕPE
ÕppeasteKõrgharidustase jaguneb kolmeks astmeks:
1. aste on bakalaureuseõpe ja rakenduskõrgharidusõpe;
2. aste on magistriõpe;
3. aste on doktoriõpe.
ÕPE
Õppeinfosüsteem (ÕIS)Infosüsteem, mis hõlmab kogu infot õppekavade, õppeainete, üliõpilaste, õppejõudude jms kohta.ÕPE
ÕppekavaÕppe alusdokument, mis määrab kindlaks õppe üldeesmärgid, õpiväljundid, õppekava nominaalkestuse ja mahu, õppekeele, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu, nende mahu ja lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, peaerialad, õppe lõpetamise tingimused, lõpetamisel väljastatavad dokumendid ja antavad kraadid.ÕPE
ÕppekavagruppKõrgharidusstandardis kehtestatud liigitus, mis hõlmab õppesuundi või õppekavade rühmi ja mille alusel saab õppeasutus taotleda ja Vabariigi Valitsus anda õppeasutusele õiguse viia läbi kõrgharidustaseme õpet ning väljastada vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid.ÕPE
ÕppekeelÕppekavale kehtestatud õppekeel, milles toimub põhiosa õppest.ÕPE
ÕppekoormusÜliõpilase õppimise koormus, mis jaguneb osakoormuseks ja täiskoormuseks. Sisseastumisel saab üliõpilane esimeseks aastaks õppekoormuse ise valida, edaspidi määratakse üliõpilasele iga õppeaasta lõpus järgmiseks õppeaastaks koormus vastavalt õppeakavast sooritatud õppeainete mahule. ÕPE
ÕppelepingLeping, mille tudeng sõlmib koduülikooli ja vastuvõtva ülikooliga akadeemiliseks vahetuseks.MOBIILSUS
ÕppepuhkusTööandja poolt võimaldatav puhkus õppetöös osalemiseks.ÕPE
ÕppetaseTasemete jaotus hariduse kvalifikatsiooniraamistikus. ÕPE
ÕppeteenustasuAvatud õppe hind, mis sõltub valitud õppeainetest või -programmist, mida arvestatakse ainepunkti (EAP) tasumäära alusel.ÕPE
ÕppetsükkelTudengi õppetase.MOBIILSUS
ÕppevormÕppevorm näitab, kas õpitakse päevaõppe või sessioonõppe vormis.ÕPE
Õppimise eesmärgil toimuv mobiilsusHaridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus/praktiline õpikogemus töövarjuna. Lähetus, mille eesmärgiks on enesetäiendus.MOBIILSUS
ORCID IDLühend inglise keelest "Open Researcher and Contributor ID". 16-st numbrist koosnev unikaalne märkide jada, mis identifitseerib üheselt konkreetse isiku. See ainulaadne digitaalne identifikaator eristab üht isikut kõigist teistest, kellel on kas sama või sarnane nimi. ORCID-iD on mõeldud kasutamiseks kogu isiku akadeemilise karjääri vältel.TEADUS
Osakoormusega õpeÕppe maht, mille puhul peab üliõpilane koguma iga õppeaasta lõpuks kumulatiivselt oma õppekava täitmiseks sobivatest õppeainetest 15–22 EAP-d iga õppetööst osavõetud semestri kohta alates viimasest immatrikuleerimisest.ÕPE
Osakoormusega töötajaTöötaja, kelle tööaeg on vähem kui 40 tundi nädalas.PERSONAL
Osakoormusega üliõpilaneÜliõpilane, kes õpib osakoormusega.ÕPE
Paberivaba Erasmus, EWPErasmus Without Paper ehk digitaliseeritud Erasmus programm. MOBIILSUS
PatenditaotlusDokumentide kogum, millega taotletakse leiutisele patenti.ETTEVÕTLUS
PatentAinuõigus, mille riik annab patendiomanikule patenditaotluse menetluse tulemusena leiutise suhtes, mis on uus, omab leiutustaset ning on tööstuslikult kasutatavETTEVÕTLUS
PeaerialaSpetsialiseerumine, mille tulemusel üliõpilane omandab õppeastmele vastavad teadmised, oskused ja hoiakud ning mis on eelduseks kindlal erialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Peaeriala moodustab vähemalt 50 protsenti (sealhulgas lõpetamise nõudeks olev eksam või töö) üliõpilasele õppekavaga määratud õppe mahust.ÕPE
Piirarvuga aineKursus, kuhu võetakse vastu piiratud arv (vahetus)tudengeid.MOBIILSUS
PraktikaÕppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendusel kindlate õpieesmärkidega tehtav praktiline töö.ÕPE
ProgrammijuhtÕppekava juht.ÕPE
Projektitoetus Teistelt asutustelt, sh avaliku sektori üksustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt (nt Euroopa Liidu) saadud sihtotstarbelised rahalised vahendid, mis on kindlaks määratud tulemuse, eelarve ja piiritletud ajaraamiga tegevuse või seotud tegevuste kogumi kulude katteks ning mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid.TEADUS
PublikatsioonAvaldatud tekst, trüki- või e-väljaanneTEADUS
Q1 publikatsioonidEsimesse kvartiili kuuluvates perioodilistes väljaannetes avaldatud artiklid. Kvartiili lävend määratakse igaks aastaks eraldi tuginedes varasematel aastatel vastavas väljaandes avaldatud publikatsioonide tsiteerimiste arvuleTEADUS
ReisidistantsLähetuse ühe otsa distants sirgjoonena koduülikoolist vastuvõtva asutuseni.MOBIILSUS
ReisipäevadKokku maksimum kaks päeva. Üks sihtkohta jõudmiseks ja teine koju tagasi sõiduks. MOBIILSUS
ReisitoetusToetus, mis on arvestatud vastavalt reisidistantsile kasutades Euroopa Komisjoni residistants kalkulaatorit.MOBIILSUS
Saatev organisatsioonTudengi koduülikool ehk organisatsioon, millest tudeng saadetakse akadeemlisse vahetusse.MOBIILSUS
SCIVALReferaat- ja viiteandmebaasi Scopus analüüsivahend, mis sisaldab andmeid enam kui 230 riigi ja enam kui 14 000 asutuse kohtaTEADUS
SCOPUSReferaat- ja viiteandmebaasTEADUS
Scopus Author IDIsikutuvastus Scopuses. Genereeritakse automaatselt, kui üks autori publikatsioonidest esmakordselt Scopuses avalikustatakse TEADUS
SemesterÕppeaasta on jaotatud kaheks semestriks - sügis-ja kevadsemestriks.ÕPE
Sihtfinantseeritav projektitoetus Teistelt asutustelt, sh era- või  avaliku sektori üksustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt (nt Euroopa Liidu) saadud sihtotstarbelised rahalised vahendid, mis on
(1) kindlaks määratud eesmärgiga ja näitajatega, millega eesmärgi täitmist mõõdetakse,
(2) kindla rahalise eelarvega
ja (3) piiritletud ajaraamiga tegevuse või seotud tegevuste kogumi kulude katteks ning mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid. Toetuse andja või vahendaja nõuab projekti kohta detailset aruandlust koos kulutuste kohta andmete esitamisega ning kasutamata raha ülejääk nõutakse projekti lõppedes saajalt tagasi, samuti võib rahastaja otsustada rahastuse määra vähendada seoses rahastusreeglite rikkumisega. Tavapäraselt ei esitata sihtfinantseeritavate projektitoetuste rahade eest müügiarveid.
FINANTS
Sihtrahastusega professorAkadeemilise töö kogemusega oma ala tunnustatud ekspert, eestvedaja ja propageerija, kes juhib ülikoolis Tallinna Tehnikaülikooli välise organisatsiooni, fondi jne poolt loodud sihtotstarbelise rahastusega teadusteema või uurimisprojekti tulemuslikku täitmist ning kes panustab õppetöö läbiviimisesse.TEADUS
Sissetulev töötajate mobiilsusVäliskolleegide (teiste ülikoolide ja partnerülikoolide töötajate) külastused TalTechi.MOBIILSUS
Sissetulev üliõpilaste mobiilsusVahetusüliõpilaste liikumine partnerülikoolist TalTechi.MOBIILSUS
SMARTÜlikoolis kasutatav lühend konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane, ajaliselt piiritletud ÜLDJUHTIMINE
SMART keskkondInteraktiivne juhtimiskäsiraamatÜLDJUHTIMINE
SNIPLühend inglise keelest "Source-Normalized Impact per Paper". Metoodika, mille baasil jaotatakse publitseerimisallikad (ajakirjad, kogumikud jm) nelja kvartiili, arvestades tsiteerimispraktikate valdkonnapõhiseid erinevusi. SNIPi lävendid arvutatakse kord aastas (juunis-juulis) Scopuse andmete põhjalTEADUS
Statsionaarne õpe ehk päevaõpeTasemeõppe õppevorm, praegu on ülikoolis kasutusel mõiste päevaõpe.ÕPE
StipendiumRahaline toetus üliõpilasele.ÕPE
StipendiumikomisjonDekaani korraldusega kinnitatud komisjoni koosseis, kes on kaasatud väljaminevate üliõpilaste intervjuudesse ning välisõppesse siirdumise lõpliku otsuste tegemisse.MOBIILSUS
TaasimmatrikuleerimineTaasimmatrikuleerimine on tasuta õpingute jätkamine samal õppekaval kasutamata nominaalsete semestrite alusel.ÕPE
Tähtajaline finantsallikasAjutine konto, millel kajastatakse määratud tähtaja ja eesmärgiga projekti, teenuse, toetuse, lepingu või muud eraldiseisvat arvestust nõudva rahastamise tulud, kulud, investeerimistehingud finantseerimistehingud ja kassapõhine rahavoog.FINANTS
Tähtajatu finantsallikas Alaline konto, millel kajastatakse struktuuriüksuse põhitegevuse, püsivalt osutatavat teenuse vms tegevuse tulud, kulud, investeerimistehingud, finantseerimistehingud ja kassapõhine rahavoog.FINANTS
TäiendusõpeTäiendusõpe on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevusÕPE
Täiskoormusega õpeÕppimise maht, kus üliõpilane peab koguma kumulatiivselt oma õppekava täitmiseks sobivatest õppeainetest vähemalt 22,5 EAP-d iga õppetööst osavõetud semestri kohta alates viimasest immatrikuleerimisest.ÕPE
Täiskoormusega üliõpilaneÜliõpilane kes õpib oma õppekaval täiskoormusega. (Vaata ka mõistet "täiskoormusega õpe"). ÕPE
TäisprofessorTenuuriprofessori ametikoha asteTEADUS
Tasuline õpeÕppimine, kus üliõpilane maksab oma õpingute eest.ÕPE
Tasuta õpeÕppimine, kus üliõpilane ei hüvita õppekulusidÕPE
TeadurAmetikoht ja töötaja kõrgkoolis või teadusasutusesÕPE/PERSONAL/TEADUS
Teaduskonna koordinaatorKoordinaator TalTechi teaduskonnas, kes korraldab mobiilsusesse kandideerinud üliõpilastega intervjuusid, koordineerib teaduskonna mobiilsusi ning Erasmus+ lepinguid.MOBIILSUS
Tegevustoetus Toetusrahad riigieelarvest, mille puhul toetuse andja ei sätesta rangeid piiranguid toetuse kasutamiseks ega nõua selle toetuse arvelt tehtavate kulude ranget eristamist (sh kõrghariduse tegevustoetus, teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine (edaspidi baasfinantseerimine), raamatukogu tegevustoetus jne.FINANTS
TenuurPüsiv kohakindlus teaduses, nt professori ametikoht ÕPE/PERSONAL/TEADUS
TööplaanDokument, kus on kirjeldatud kavandatavad tegevused ja mis on allkirjastatud töötaja, koduülikooli ja vastuvõtja esindaja poolt. MOBIILSUS
Tööplaan õpetamise eesmärgil toimuva mobiilsuse kohtaDokument, kus on kirjeldatud kavandatavad tegevused (õppetöö kirjedus ja läbiviidav maht) ja mis on allkirjastatud töötaja, koduülikooli ja vastuvõtja esindaja poolt. MOBIILSUS
Tööplaan õppimise eesmärgil toimuva mobiilsuse kohtaDokument, kus on kirjeldatud kavandatavad tegevused (töövarjuks käimine, koolitusel osalemine, koostöökohtumisel osalemine) ja mis on allkirjastatud töötaja, koduülikooli ja vastuvõtja esindaja poolt. MOBIILSUS
Tööstusomand1) Leiutised, mida registreeritakse patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse või Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse (RT I 2002, 38, 233) alusel;
2) Mikrolülituse topoloogiad, mida registreeritakse mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse alusel;
3) Kauba- ja teenindusmärgid (edaspidi kaubamärk), mida registreeritakse kaubamärgiseaduse alusel;
4) Tööstusdisainilahendused, mida registreeritakse tööstusdisaini kaitse seaduse alusel.
ETTEVÕTLUS
TöötajaÜlikoolis töölepingu alusel töötav isik. Töötajate hulka ei arvestata isikuid, kes töötavad käsundus- või töövõtulepingu alusel.PERSONAL
Töötajaskonna rahuloluindeks (TRIM)Töötajaskonna rahulolu mõõdetakse Kantar Emori väljatöötatud TRI*M indeksi meetodil, mis käsitleb pühendumusena töötaja suhet tööandjasse, keskendudes aspektidele, mida tööandja saab pühendumuse tõstmiseks ja hoidmiseks mõjutada.ÜLDJUHTIMINE
Töötajate arvKajastab aktiivse töölepinguga töötajaid ning hõlmab kõiki isikuid sõltumata nende töökoormusest.PERSONAL
Tudeng ehk üliõpilaneTudeng on ülikooli immatrikuleeritud isik kes õpib õppekaval.ÕPE
Tudengi kandidaadi nominatsioonTudeng, kes kandideerib vahetusõppesse, aga ei ole veel vastu võetud.MOBIILSUS
Tudengi kandidaatTudeng, kes kandideerib vastuvõtvasse ülikooli ja ei ole vastuvõtva institutsiooni poolt veel vastu võetud ehk aktsepteeritud.MOBIILSUS
TunniplaanTunniplaan on üliõpilase semestriks valitud õppeainete ajaline jaotus.ÕPE
TüüpõpingukavaÕppekava versioonile koostatud õppeainete jaotus semestrite kaupa, mis hõlbustab üliõpilase õpingukava koostamist.
Tüüpõpingukavas on õppekava õppeained jaotatud semestrite kaupa. Tüüpõpingukava alusel koostatakse tunniplaan õppekava nominaalkestusega läbimiseks. Tüüpõpingukava koostatakse eraldi päevaõppele ja sessioonõppele. Üliõpilase õpingukava võib erineda semestri tüüpõpingukavast.
ÕPE
ÜhisõppekavaÕppe alusdokument, mille järgi toimub õpe kahes või enamas kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses, kes on ühisõppekava ühiselt välja töötanud ja heaks kiitnud. Ühisõppekava suhtes kohaldatakse õigusaktides õppekava puhul kehtestatud nõudeid, arvestades neis ühisõppekava puhul kehtestatud erisusi.ÕPE
ÜldfondidÕppe- ja teaduse üldfond, finantsallikad, millel kajastatakse tegevustoetusi, ülikooli tuludelt arvestatavaid üldkulu eraldisi ja muid  toetusi ning kokkuleppelisi eraldisi ja nende jaotamist. Üldfondide jaotus teistesse fondidesse ja struktuuriüksustele otsustatakse iga-aastases eelarveprotsessis vastavalt finantseeskirjas sätestatud reeglitele.FINANTS
Üldkulu eraldis Väliste tulude (nt projektid, ettevõtluslepingud, täienduskoolitus, muud tulud) baasilt määratav eraldis üldfondidesse. Üldkulu eraldistega kaetakse lisaks riigieelarvelistele tegevustoetustele instituutide üldkulusid (ca 2/3 ülikooli üldkulu eraldistest suunatakse tagasi teaduskondadesse) ja ülikooli üldkulusid, mis kajastuvad tugistruktuuride eelarvetes. Üldkulude hulka kuuluvad muuhulgas struktuuriüksuste tugipersonali kulud, taristute kulud, üldised administreerimiskulud. Üldkulu eraldiste määrad on määratud rektori käskkirjaga ja projektide puhul on piiratud rahastaja poolt lubatud maksimummääradega.FINANTS
Üleülikooliline projekt Ülikooli tervikuna hõlmav tugistruktuuri korraldatav arendustegevus.FINANTS
Ülikooli hargettevõte (ülikoolist hargnev ettevõte)Ülikooli või tema liikme osalusega äriühing, mis kasutab oma tegevuses ülikooli teadus- ja arendustegevuse tulemusi või oskusteavet.ETTEVÕTLUS
Ülikooli töötajadAkadeemilised ja mitteakadeemilised töötajad.MOBIILSUS
Ülikoolidevaheline kahepoolne lepingVälismobiilsuse (mitte Erasmus+ programmi raames) toimumiseks vajalik alusdokument. MOBIILSUS
ÜliõpilaskoodÜliõpilase ainulaadne koodmärgis, mis koosneb üliõpilase matriklinumbrist ja tema õppekava koodistTEADUS
UurimisrühmTeadusprojektide taotlemiseks, teadusuuringute jm ühiste akadeemiliste tegevuste läbiviimiseks või põhjalikuks analüüsimiseks moodustatud teadlaste vm isikute kooslusTEADUS
VabaõpeÕppekava osa, mille eesmärk on õppija vabal valikul õppekavasse mittekuuluvate õppeainete põhjal teadmiste ja oskuste omandamine.ÕPE
Vabatahtlik voolavusKalendriaasta jooksul töötaja algatusel lahkunud töötajate arv jagatud aasta keskmise töötajate arvuga.PERSONAL
VäliskülalisüliõpilaneKodukõrgkooli immatrikuleeritud üliõpilane, kes tuleb TalTechi 1-2 semestriks õppima või praktikale.MOBIILSUS
VälisõpeÕpingute jooksul välisriigi kõrgkoolis õppimine.ÕPE
VälistöötajaTöötaja, kellel on ülikooliga sõlmitud tööleping aga ei oma Eesti kodakondsust, vaid tal on mõne muu riigi kodakondsus. PERSONAL
Väljaminev töötajate mobiilsusMeie töötajate külastused välisülikoolidesse.MOBIILSUS
Väljaminev üliõpilaste mobiilsusTalTechi üliõpilaste liikumine partnerülikoolidesse/praktika asutustesse.MOBIILSUS
Vastuvõetud üliõpilaneVaata mõistet "immatrikuleerimine". ÕPE
Vastuvõtt üliõpilaskohaleÜliõpilaseks immatrikuleerimine, mis toimub avaliku konkursi korras, kehtestatud tingimuste ja kehtestatud ajakava alusel. ÕPE
Vastuvõttev organisatsioonOrganisatsioon, kuhu tudeng saadetakse akadeemlisse vahetusse.MOBIILSUS
Vastuvõtuks avatud ingliskeelsed õppekavadIngliskeelsed õppekavad, millele toimub üliõpilaste vastuvõtt.ÕPE
Vastuvõtuks avatud õppekavadÕppekavad, mis on "I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste vastuvõtutingimused" senati otsusega kinnitatud. Leitavad : https://adr.rik.ee/taltech/otsingÕPE
VilistlaneÜlikooli lõpetanud isik.ÕPE
VirtuaalõpeTeadmiste, oskuste ja pädevuste omandamine selliseid infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid kasutades, mis võimaldavad pakkuda osalejatele sisukat riikidevahelist või rahvusvahelist õpikogemust.MOBIILSUS
VÕTAVarasemate õpingute ja töökogemusest või iseseisvalt õpitu arvestamine õppekava täitmiseks.ÕPE