Eesti Mereakadeemia põhimäärus

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikool nõukogu 20.12.2016 otsusega nr 67 (jõustunud 01.01.2017)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 otsusega nr 25 (jõustunud 01.11.2019)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.11.2019

1. Üldsätted

1.1 Eesti Mereakadeemia (edaspidi mereakadeemia), lühendatult EMERA, on Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) akadeemiline struktuuriüksus.

1.2 Mereakadeemia ingliskeelne nimetus on Estonian Maritime Academy.

1.3 Mereakadeemia tegutseb ülikooli põhikirja ja oma põhimääruse, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsioonide, sh „Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsioon 1978“ (edaspidi STCW konventsioon) koos muudatustega, meresõiduohutuse seaduse (edaspidi MSOS) ja teiste õigusaktide alusel.

1.4 Mereakadeemia on rakenduskõrgkooli Eesti Mereakadeemia õigusjärglane.

1.5 Mereakadeemia asub Tallinnas ja Kuressaares. Mereakadeemia üksused võivad asuda ka mujal Eestis. Asukoha aadress või aadressid on kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadil ja tegevusloal.

1.6 Mereakadeemial on oma sümboolika, pitsat ja plank. Direktoril on ametiraha.

1.7 Mereakadeemia laevapere liikmete taseme- ja täiendusõppe korraldamise õigust kinnitab sõltumatu auditeerimisorganisatsiooni väljastatud kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavuse sertifikaat ja Veeteede Ameti (edaspidi VA) väljastatud tegevusluba.

2. Eesmärk ja ülesanded

2.1 Mereakadeemia täidab ülikooli põhikirja § 2 lõikes 1 sätestatud ülikooli eesmärki merendusvaldkonnas.

2.2 Eesmärgi saavutamiseks mereakadeemia:
2.2.1 täidab ülikooli põhikirja § 2 lõikes 2 sätestatud ülesandeid enda tegevusvaldkonnas;
2.2.2 viib läbi õppe-, teadus- ja arendustegevust vastavalt ISO 9001 standardi alusel välja töötatud kvaliteedijuhtimissüsteemile;
2.2.3 osutab merendusalaseid täiendusõppe teenuseid ja annab välja vastavaid tunnistusi;
2.2.4 teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, tööandjate, erialaliitude ja -seltsidega ning õppeasutustega Eestis ja välisriikides merendusvaldkonna hariduse arendamiseks ja mereohutuse tagamiseks;
2.2.5 loob õppuritele eeldused juhtimisoskuste ja -kogemuste omandamiseks, õpetab neile meretraditsioone ja kujundab mereteenistuseks vajalikke harjumusi ja isikuomadusi;
2.2.6 edendab akadeemilisi tavasid;
2.2.7 arendab merendusalast raamatukogu ja osaleb merendusterminoloogia väljatöötamises ning merendus- ja mereharidusajaloo materjalide kogumises;
2.2.8 kujundab mereakadeemia merendusalase kompetentsi keskuseks Eestis;
2.2.9 koostab ja annab välja merendusalast õppe- ja teaduskirjandust;
2.2.10 täidab muid ülikooli põhikirjast, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

3. Juhtimise ja struktuuri alused

3.1 Mereakadeemia on teaduskonna tasandi akadeemiline struktuuriüksus ning ta tegutseb samadel alustel teaduskonnaga.

3.2 Mereakadeemial on kõik teaduskonna ja instituudi ning direktoril kõik dekaani ja instituudi direktori õigused ja kohustused, kui ülikooli põhikirjas või käesolevas põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

3.3 Mereakadeemia struktuuri ja üksuste tegevuse alused kinnitab direktor.

4. Nõukogu

4.1 Mereakadeemial on nõukogu kui akadeemiline otsustuskogu.

4.2 Nõukogu esimees on direktor.

4.3 Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab direktori ettepanekul rektor kuni kolmeks aastaks.

4.4 Nõukogusse kuuluvad:
4.4.1 direktor;
4.4.2 direktori asetäitjad;
4.4.3 kvaliteedijuht;
4.4.4 akadeemilise personali neli esindajat;
4.4.5 üliõpilaste kolm esindajat;
4.4.6 kuni kolm direktori nimetatud liiget.

4.5 Nõukogu kutsub kokku ja koosolekut juhatab direktor, kes on ka nõukogu esimees.

4.6 Nõukogu pädevus:
4.6.1 omab ülikooli põhikirja paragrahvis 19 sätestatud teaduskonna nõukogu pädevust;
4.6.2 arutab mereakadeemia eelarve kavandit;
4.6.3 teeb ülikooli senatile ettepanekuid mereakadeemia põhimääruse muutmiseks; [jõustunud 01.11.2019]
4.6.4 kehtestab nõukogu töö alused ja koosoleku läbiviimise korra oma kodukorras;
4.6.5 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

5. Direktor

5.1 Mereakadeemiat juhib direktor. Direktor kannab vastutust mereakadeemia üldseisundi, arengu, maine ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab haldusvõimu oma pädevuse piires.

5.2 Direktori nimetab rektor kuni viieks aastaks, kuulates eelnevalt ära mereakadeemia nõukogu arvamuse. Direktoril peab olema vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja meresõidu alane töökogemus laevaohvitserina.

5.3 Rektoril on õigus direktor ametist tagasi kutsuda.

5.4 Direktor annab enda pädevuse piires korraldusi.

5.5 Direktori pädevus:
5.5.1 omab ülikooli põhikirja paragrahvis 21 sätestatud dekaani ja paragrahvis 27 sätestatud instituudi direktori pädevust ning on ISO 9001 standardi mõistes tippjuhtkond;
5.5.2 korraldab õppetöö ning teadus- ja arendustegevuse läbiviimist;
5.5.3 võib nimetada direktori asetäitjad ja on nende vahetu juht;
5.5.4 korraldab direktoraadi tegevust;
5.5.5 kooskõlastab VA-ga ülikooli senatis kinnitatud laevapere liikmete tasemeõppe õppekavad; [jõustunud 01.11.2019]
5.5.6 kinnitab kooskõlastatult VA-ga laevapere liikmete täiendusõppe õppekavad;
5.5.7 moodustab laevapere liikmete taseme- ja täiendusõppe eksamikomisjonid;
5.5.8 kinnitab mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumendid ja tagab nende vastavuse ülikooli õigusaktidele;
5.5.9 kinnitab vormiriietuse kirjelduse ja eraldusmärgid mereakadeemia töötajatele ja üliõpilastele, kes õpivad MSOS-ga reguleeritud laevapere liikme koolituse aluseks oleva õppekava alusel;
5.5.10 otsustab mereakadeemia teenetemärkide andmise;
5.5.11 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

6. Vara ja finantseerimine

6.1 Mereakadeemia valdab ja kasutab ülikooli vara.

6.2 Vara valdamise, kasutamise ja säilimise korraldab ja selleks vajalikud meetmed määrab kindlaks direktor.

6.3 Mereakadeemia tulude ja kulude kohta koostatakse eelarve, mis on ülikooli eelarve osa.

7. Aruandlus, kontroll ja järelevalve

7.1 Mereakadeemia annab aru ja tema majandustegevust kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

7.2 Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavust ISO 9001 standardile ja STCW konventsioonile kontrollitakse sisemiselt läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite ning juhtkonnapoolsete ülevaatuste.

7.3 Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteemi välisauditi teostab sõltumatu auditeerimisorganisatsioon.

7.4 Laevapere liikmete taseme- ning täiendusõppe vastavuse üle MSOS-e ning STCW konventsiooni nõuetele teostab järelevalvet VA.

8. Rakendussätted

8.1 Mereakadeemias kehtivad Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia põhikirja (kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18.03.2014 otsusega nr 45, muudetud 03.02.2015 otsusega nr 45) alusel kinnitatud kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumendid ja Veeteede Ameti poolt 25.11.2014 välja antud tegevusloaga nr 444 seotud käskkirjad ja korraldused kuni nende muutmiseni mereakadeemia pädeva isiku poolt.