Eesti Mereakadeemia uurimisrühmade tegevuse alused

Õigusakti vastutav üksus:
Haldaja: teadus- ja arendusdirektor
Kinnitatud direktori 17.02.2023 korraldusega nr 1-24/45

1. Regulatsiooni ülesanne

1.1 Käesoleva õigusaktiga sätestatakse Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) uurimisrühmade eesmärk, tegevused ja põhiülesanded, juhtimine, koosseis, vara haldamine koostöös taristukeskusega ning tegevuse finantseerimine.

2.Regulatsiooni ulatus

2.1 Käesolev õigusakt sätestab EMERA teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA tegevus) korralduse ja isikud või üksused, kes osalevad teadusvaldkonna juhtimist ja arendust puudutavate küsimuste lahendamisel EMERA-s.

3.Regulatsiooni alused

3.1 EMERA struktuur;

3.2 EMERA põhimäärus;

3.3 Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendustegevuse valdkonna fookusteemad;

3.4 Tallinna Tehnikaülikooli põhikiri;

3.5 Hea teadustava;

3.6 Vabariigi Valitsuse määrus Kõrgharidusstandard;

3.7 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus.

4 Mõisted ja lühendid

4.1 ülikool – Tallinna Tehnikaülikool
4.2 uurimisrühm – EMERA osa, mis tegeleb TA tegevusega ja teeb koostööd teiste ülikooli instituutide uurimisrühmadega
4.3 doktorant – üliõpilane, kes on immatrikuleeritud doktoriõppe programmi alusel sh tööstusdoktorant

5 Üldsätted

5.1 Uurimisrühm on EMERA struktuuri kuuluv üksus.
5.2 Uurimisrühma ingliskeelne nimetus on Research Group.
5.3 EMERA uurimisrühmad moodustab, kujundab ümber, kinnitab ja lõpetab EMERA direktor.
5.4 Instituutide-vaheliste (sh EMERA) uurimisrühmade koosseisud ja nende muudatused kinnitavad kõigi osalevate instituutide direktorid ülikooli teadus- ja arendusosakonna hallatavas süsteemis.
5.5 Uurimisrühmad võivad moodustada konsortsiume, millel peavad olema üheselt identifitseeritavad juht, isikkoosseis, akadeemilised väljundid ja rahastamine.

6 Eesmärk, tegevused ja põhiülesanded

6.1 EMERA TA tegevuse protsessi eesmärk on läbi viia kõrgetasemelist teadustööd merendus-valdkonnas, tagada akadeemiline järelkasv ning valdkonna teadustöö uudsus, areng ning jätkusuutlikkus.
6.2 Uurimisrühmade eesmärgiks on tagada EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine vastavuses rahvusvaheliste ja riiklike õigusaktide nõuetega.
6.3 Uurimisrühmad panustavad ülikooli TA tegevuse valdkonna fookusteemasse Nutikas merendussektor ja jätkusuutlik merekeskkond (Smart maritime sector and sustainable marine environment).

6.4 Uurimisrühm on ülikoolis uurimisrühma juhi juhtimisel tegutsev kogu, mida iseloomustavad järgmised tegevused:
6.4.1 omatakse üldist ülevaadet merendusvaldkonna arengutest ja sektori vajadustest, kogutakse ja analüüsitakse andmeid eesmärgiga panustada majandussektori ja haridusvaldkonna arengusse, innovatsiooni ja koostöösse;
6.4.2 uurimisrühma juhi algatusel ja suunamisel koostatakse taotlusi uurimis- ja arendusprojektide algatamiseks (sh lepinguline koostöö era- ja avaliku sektoriga);
6.4.3 viiakse läbi TA tegevust vastavalt rahastuslepingutele oma valdkonnas;
6.4.4 publitseeritakse teadusartikleid;
6.4.5 juhendatakse üliõpilasi ja doktorante, et tagada akadeemiline järelkasv.

6.5 Uurimisrühmade põhiülesanded on:
6.5.1 teadusarendus- ja innovatsiooniprojektide ning lepinguliste tööde algatamine ja elluviimine;
6.5.2 koostöö avaliku sektori asutustega, ettevõtete, erialaliitude ja -seltsidega;
6.5.3 teadustöö tulemuste publitseerimine ja laialdasem avalikustamine, patentide taotlemine ja omamine;
6.5.4 doktoritöö teemade kavandamine, esitamine ning doktorantide juhendamine;
6.5.5 õppetöös (sh täiendusõppes) ja õppearendustegevuses osalemine;
6.5.6 teadus- ja õppetaristu arendustegevuses osalemine, rahastusvõimaluste leidmine ning taristu kasutamine teadustöö läbiviimiseks;
6.5.7 akadeemilise-, mitteakadeemilise personali ning üliõpilaste kaasamine teadustöösse.

7 Juhtimine ja koosseis

7.1 Uurimisrühma liikmeteks on osaliselt või täielikult projektidest ja lepingutest rahastatavad teadustöötajad, järeldoktorid ja doktorandid, samuti vanemlektorid ning lektorid. Doktorant kuulub reeglina samasse uurimisrühma, mille koosseisus tegutseb doktorandi põhijuhendaja.
7.2 Mitteakadeemiliste töötajate kuuluvus uurimisrühma määratletakse vajadusel nende töö vahetu juhiga kokkuleppel.
7.3 Uurimisrühma juhib uurimisrühma juht, kelleks üldjuhul on tenuuri-/tenuuriraja professor või teised professorid ja akadeemilised isikud, kes omavad iseseisvaid uurimisteemasid/ rahastamiseallikaid (juhtiv- ja vanemteadurid, sihtrahastatud professorid, jt juhtivad teadustöötajad).
7.4 Uurimisrühma juhi ülesandeks on rühma töö planeerimine ja korraldamine, liikmete toetamine, nende teadustöö oskuste arendamine ja koolitamine ning valdkondliku järelkasvu tagamine.

8 Uurimisrühmade töö korraldus ja hindamine

8.1 Uurimisrühm koostab tegevuskava ning seab endale tulemuseesmärgid, mis tagavad jätkusuutlikkuse ning järgivad EMERA strateegiat ja tegevuskava. Tegevuskava koostatakse kuni viieks aastaks.
8.2 Uurimisrühmade juhid analüüsivad iga kalendriaasta alguses oma uurimisrühma tegevuskava täitmist ning esitavad ülevaate teadus- ja arendusdirektorile, vajadusel koos ettepanekutega tegevuskava täiendamiseks.
8.3 Uurimisrühm esitab igal aastal teadus- ja arendusdirektorile tegevusaruande ülikooli vormil. Tegevusaruanne on sisendiks ülikooli TA tegevuse aruandlusele.
8.4 Andmete korrektsuse tagamiseks on kõigil uurimisrühma liikmetel Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS ) ajakohastatud CV ja ORCID (Open Researcher and Contributor ID ) keskkonnas profiil.
8.5 Uurimisrühm juhindub oma töös heast teadustavast.
8.6 Uurimisrühma töökorraldus juhindub teaduslepingute rahastajate reeglitest.

9 Tulemusindikaatorid

9.1 Tulemusindikaatoreid kogub ülikool ja EMERA andmebaasidest.
9.2 Tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse TA tegevuse indikaatoreid: publitseerimine, TA tegevuse lepingute tulu, doktoriõppe tulemuslikkus, intellektuaalomand.
9.2.1 Publitseerimise andmete analüüsi aluseks on Scopus. Arvesse võetakse kõikide vastaval aastal uurimisrühma töös osalenud liikmete publikatsioone, mis on seotud ülikooliga.
9.2.2 TA tegevuse rahastamise andmed põhinevad ülikooli raamatupidamise andmetel. Arvesse lähevad nende projektide/lepingute tekkepõhised tulud, mis on EMERA eelarve osa.
9.2.3 Doktoriõppe tulemuslikkust hinnatakse õppeinfosüsteemi (ÕIS) andmete põhjal. Indikaatori aluseks on põhijuhendajana juhendatud doktoritööd.
9.2.4 Patenditaotluste ja patentide puhul on andmebaasiks ETIS.

10 Vara ja finantseerimine

10.1 Uurimisrühma kasutusse antud laborid, nende seadmed, varustus, ruumid ja muu vara on ülikooli vara, mida kasutatakse ja hallatakse koostöös taristukeskusega.
10.2 Uurimisrühma vara hallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning tööd reguleerivate teiste dokumentidega.
10.3 Uurimisrühmadel on eelarved, mis on EMERA eelarve osa.
10.4 Uurimisrühma eelarvevahendite käsutajaks on uurimisrühma juht.
10.5 Uurimisrühma juht vastutab, et lepinguliste vahendite kasutamine vastab rahastaja nõuetele.

11 Täitjad ja vastutus

11.1 Käesoleva protsessi täitmise eest vastutavad:
11.1.1 Käesoleva õigusakti haldamine – teadus- ja arendusdirektor;
11.1.2 Käesoleva õigusakti rakendamine, selle täitmise korraldamine ja kontroll – kvaliteedijuht.