Eesti Mereakadeemia struktuur

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud EMERA direktori 03.06.2022 korraldusega nr 1-24/178
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.09.2022

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 27 punktile 5, Eesti Mereakadeemia põhimääruse punktile 3.3, siseauditi ja juhtkonnapoolse ülevaatuse tulemustele ning tegevuskava kavandile:

1. Kinnitan alates 01.09.2022 Eesti Mereakadeemia struktuuri järgmiselt:
1.1 merehariduskeskus (inglise keeles Centre of Maritime Education and Training);
1.2 taristukeskus (inglise keeles Infrastructure Centre);
1.3 õppekeskus (inglise keeles Centre of Academic Affairs);
1.4 uurimisrühmad:
1.4.1 merenduse küberjulgeoleku keskus (inglise keeles Centre for Maritime Cybersecurity);
1.4.2 mereveonduse uurimisrühm (inglise keeles Maritime Transport Research Group);
1.4.3 rohelise meretehnoloogia uurimisrühm (inglise keeles Green Maritime Technology Research Group);
1.4.4 sinimajanduse ja veeressurside uurimisrühm (inglise keeles Blue Economy and Aquatic Resources Research Group).

2. Tunnistan alates 01.09.2022 kehtetuks direktori 30.09.2021 korralduse nr 1-24/244 „Eesti
Mereakadeemia struktuuri kinnitamine”.

Eesti Mereakadeemia juhtimis- ja struktuuriskeem

Eesti Mereakadeemia juhtimis- ja struktuuriskeem 2022-09-01