Teadus- ja arendustegevuse valdkonna fookusteemad

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 24.01.2023 otsusega nr 3

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 26.01.2023

1. Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) teadus- ja arendustegevuse fookusteemade määratlemise eesmärgiks on tuua fookusesse alusteadusi ja luua eeldused nende kasutamiseks rakendustes ja innovatsioonis.

2. Ülikool määratleb käesolevaga järgmised teadus- ja arendustegevuse valdkonna fookusteemad:
2.1 Targad ja energiatõhusad keskkonnad (smart and energy efficient environments) – teadus- ja arendustegevus, mille fookuses on rahvusvaheliselt läbimurdeliste tarkade ja energiatõhusate (tehis)keskkondade loomine, arendamine ning rakendamine Eesti majandusele olulistes valdkondades. Eesmärk on suurendada uudsete IKT-põhiste ja energiatõhusate insenerilahenduste kaudu erasektori (sh tööstuse) väärtusloomet ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.
2.2 Usaldusväärsed IT-lahendused (dependable IT solutions) – teadus- ja arendustegevus, mille fookuses on töökindlad ja ründekindlad IT-süsteemid ja -teenused, kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri jätkusuutlik arendamine, IT-süsteemide ning andmetöötlusmeetodite energiasäästlikus, samuti kasutajate ning ühiskonna usaldus IT-teenuste vastu ning privaatsuse säilitamine.
2.3 Keskkonnaressursside vääristamine (valorisation of natural resources) – teadus- ja arendustegevus, mille fookuses on uudsed lahendused Eesti maapõue-, loodus- ja tehisressursside säästvaks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks.
2.4 Innovaatilised ettevõtted ja tulevikku vaatav riigivalitsemine (innovative businesses and future governance) – teadus- ja arendustegevus, mille fookuses on ühiskondlikud, tehnoloogilised, majanduslikud, regulatiivsed ning keskkonnaalased muutused ja nende eestvedamine, liikumaks kestlikuma ühiskonnakorralduse ning majandusstruktuuri poole nii Eestis kui üleilmselt. Sealhulgas käsitletakse ettevõtete tegevust toodete ja teenuste, organisatsiooniliste vormide ja ärimudelite väljatöötamisel, ümberkujundamisel ja rakendamisel jätkusuutlikuks väärtusloomeks.
2.5 Tervisetehnoloogiad (health technologies) – teadus- ja arendustegevus, mille fookuses on ühiskonna ees seisvate lokaalsete ja globaalsete terviseprobleemide lahendamine.
2.6 Nutikas merendussektor ja jätkusuutlik merekeskkond (smart maritime sector and sustainable marine environment) – multidistsiplinaarne valdkond, mis seob ühtseks tervikuks tehnoloogise innovatsiooni, modernsed transpordilahendused, keskkonna suurandmete analüüsi, nutikad IT arendused ja muutuvad sotsiaalmajanduslikud suundumused, saavutamaks merendussektori majanduslik areng ja merekeskkonna jätkusuutlikkus.

3. Valitud fookusteemade kõrval on uute, potentsiaalselt prioriteetsete fookusteemade esilekerkimine tervitatav. Selle eeltingimuseks on vajalik akadeemiline tase ja mõju, konkurentsivõime TAI investeeringute hankimisel, ühiskondlik mõjukus ja potentsiaalne sotsiaalmajanduslik mõju.

4. Fookusteemadega seotud koordineerivaid ja administreerivaid ülesandeid täidab teadusosakond.

5. Käesoleva õigusaktiga asendati seni kehtinud „Akadeemiline arengukava“ (kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18.06.2019 otsusega nr 17).