Eesti Mereakadeemia simulaatorite kasutamise kord

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V2/2
Versiooni nr: 2.1
Haldaja: EMERA simulaatorikeskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 05.09.2017 korraldusega nr 1-24/350
Muudetud: EMERA direktori 05.03.2020 korraldusega nr 1-24/69
Muudetud: EMERA direktori 08.03.2023 korraldusega nr 1-24/57

1. Üldsätted

1.1. Regulatsiooni ülesanne

1.1.1. Simulaatorite kasutamise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks EMERA  treeningseadmete kasutamise korra meresõiduohutuse seadusega reguleeritud õppekavadel õppivatele üliõpilastele (edaspidi MSOS üliõpilased) ja külalisõppuritele õpingute korraldamisel, täiendusõppurite ettevalmistamisel ning õppetööväliste ürituste läbiviimisel. [muudetud 08.03.2023]

1.2. Regulatsiooni ulatus

1.2.1. Korraga reguleeritakse simulaatorite ja treeningseadmete kasutamist ning nende abil õppetööd teostavate lektorite ja õppetehnika inseneri tegevust. [muudetud 08.03.2023]

1.3. Regulatsiooni alused

1.3.1. Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978, koos muudatustega;
1.3.2. Majandustegevuse seaduse üldosa seadustik;
1.3.3. Meresõiduohutuse seadus;
1.3.4. Eesti Mereakadeemia täiendusõppe korraldus.

1.4. Mõisted ja lühendid

1.4.1. EMERA – Eesti Mereakadeemia
1.4.2. külalisõppur – teise õppeasutusse immatrikuleeritud õppur, kes õpib EMERA-s tema valitud või lepinguga määratud õppeaineid;
1.4.3. MSOS – meresõiduohutuse seadus;
1.4.4. MSOS õppekaval õppiv üliõpilane – laevanduskeskuse üliõpilane, kes õpib MSOS ja STCW konventsiooni nõuetega reguleeritud õppekavadel;
1.4.5. STCW konventsioon – Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978, koos muudatustega;
1.4.6. treeningseadmed – STCW konventsiooni järgse väljaõppe praktiliste harjutustundide läbiviimiseks mõeldud valmendid, aparatuur, vastavad tarkvarad ja muud kasutatavad seadmed.

2. Treeningseadmete kasutamise eesmärgid ja alused

2.1. MSOS üliõpilaste ja täiendusõppurite väljaõpe toimub vastavalt kinnitatud taseme- ja täiendusõppe õppekavadele, mis mahuliselt ja sisuliselt vastavad STCW konventsiooni nõuetelele ja on kooskõlastatud Transpordiametiga. [muudetud 08.03.2023]
2.2. MSOS üliõpilaste jaoks on treeningseadmete kasutamise eesmärgiks STCW konventsiooni nõuetele vastavate teadmiste ja oskuste kujundamine.
2.3. Täiendusõppuri ja külalisõppuri jaoks on treeningseadmete kasutamise eesmärgiks teadmiste ja oskuste uuendamine, uute teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine ja kontroll.

3. Treeningseadmete kasutamise korraldamine

3.1. Treeningseadme kasutamise kavandamisel eelseisvaks õppeaastaks võetakse arvesse:
3.1.1. MSOS üliõpilastele õppekavades ettenähtud treeningseadmetel teostatavate harjutustundide mahtu ja ajakava;
3.1.2. täiendusõppe keskuse vajadusi kursuste korraldamisel;
3.1.3. treeningseadmetel olemasolevate harjutuskohtade arvu.
3.2. Treeningseadme kasutamine peab sisaldama:
3.2.1. teoreetilist osa vastavalt õppekavale;
3.2.2. praktiliste harjutuste osa vastavalt õppekavale;
3.2.3. teostatud harjutuste analüüse ja ühist arutelu.

4. Täitjad ja vastutajad

4.1. Treeningseadme kasutamise korraldamise ja kavandamise eest täiendusõppeks vastutab õppekeskuse juhataja. [muudetud 08.03.2023]
4.2. Treeningseadme kasutamise korraldamise ja kavandamise eest MSOS üliõpilaste ja külalisõppurite väljaõppeks vastutab vastav õppejõud.
4.3. Treeningseadmete korrasoleku ja ajakavale vastava kasutamise eest vastutab taristukeskuse juhataja. [muudetud 08.03.2023]
4.4. Treeningseadmete konfiguratsiooni, käivitamise ja tõrgeteta töö eest vastutab taristukeskuse peaspetsialist. [muudetud 05.03.2020]
4.5. Treeningu läbiviimist planeeriv isik esitab taristukeskuse juhatajale treeningu stsenaariumi. Taristukesksue juhataja kooskõlastab planeeritava kursuse läbiviimise aja  ja kannab selle elektroonilisse kalendrisse. [muudetud 05.03.2020] [muudetud 08.03.2023]
4.6. Treeningseadmete kasutamise kooskõlastuste ja ajakavast kinnipidamise eest vastutavad kursuste läbiviijad.
4.7. Treeningseadmete kehtivate vastavussertifikaatide olemasolu eest vastutab taristukeskuse juhataja. [muudetud 08.03.2023]
4.8. Korda haldab ja selle täitmise eest vastutab taristukeskuse juhataja. [muudetud 08.03.2023]