Eesti Mereakadeemia simulaatorikeskuse kasutamise kord

Dokumendi tähis: V2/2
Versiooni nr: 2.1
Haldaja: EMERA simulaatorikeskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 05.09.2017 korraldusega nr 1-24/350
Muudetud: EMERA direktori 05.03.2020 korraldusega nr 1-24/69

1. Üldsätted

1.1. Regulatsiooni ülesanne

1.1.1. Simulaatorikeskuse kasutamise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks EMERA simulaatorikeskuse treeningseadmete kasutamise korra meresõiduohutuse seadusega reguleeritud õppekavadel õppivatele üliõpilastele (edaspidi MSOS üliõpilased) ja külalisõppuritele õpingute korraldamisel, täiendusõppurite ettevalmistamisel ning õppetööväliste ürituste läbiviimisel.

1.2. Regulatsiooni ulatus

1.2.1. Korraga reguleeritakse virtuaalsimulaatorite ja treeningseadmete kasutamist ning nende abil õppetööd teostavate õppejõudude, instruktorite ja õppetehnika inseneride tegevust.

1.3. Regulatsiooni alused

1.3.1. Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978, koos muudatustega;
1.3.2. Majandustegevuse seaduse üldosa seadustik;
1.3.3. Meresõiduohutuse seadus;
1.3.4. Eesti Mereakadeemia täiendusõppe korraldus.

1.4. Mõisted ja lühendid

1.4.1. EMERA – Eesti Mereakadeemia
1.4.2. külalisõppur – teise õppeasutusse immatrikuleeritud õppur, kes õpib EMERA-s tema valitud või lepinguga määratud õppeaineid;
1.4.3. MSOS – meresõiduohutuse seadus;
1.4.4. MSOS õppekaval õppiv üliõpilane – laevanduskeskuse üliõpilane, kes õpib MSOS ja STCW konventsiooni nõuetega reguleeritud õppekavadel;
1.4.5. STCW konventsioon – Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978, koos muudatustega;
1.4.6. treeningseadmed – STCW konventsiooni järgse väljaõppe praktiliste harjutustundide läbiviimiseks mõeldud valmendid, aparatuur, vastavad tarkvarad ja muud kasutatavad seadmed.

2. Treeningseadmete kasutamise eesmärgid ja alused

2.1. MSOS üliõpilaste ja täiendusõppurite väljaõpe toimub vastavalt kinnitatud taseme- ja täiendusõppe õppekavadele, mis mahuliselt ja sisuliselt vastavad STCW konventsiooni nõuetelele ja on kooskõlastatud Veeteede Ametiga.
2.2. MSOS üliõpilaste jaoks on treeningseadmete kasutamise eesmärgiks STCW konventsiooni nõuetele vastavate teadmiste ja oskuste kujundamine.
2.3. Täiendusõppuri ja külalisõppuri jaoks on treeningseadmete kasutamise eesmärgiks teadmiste ja oskuste uuendamine, uute teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine ja kontroll.

3. Treeningseadmete kasutamise korraldamine

3.1. Treeningseadme kasutamise kavandamisel eelseisvaks õppeaastaks võetakse arvesse:
3.1.1. MSOS üliõpilastele õppekavades ettenähtud treeningseadmetel teostatavate harjutustundide mahtu ja ajakava;
3.1.2. täiendusõppe keskuse vajadusi kursuste korraldamisel;
3.1.3. treeningseadmetel olemasolevate harjutuskohtade arvu.
3.2. Treeningseadme kasutamine peab sisaldama:
3.2.1. teoreetilist osa vastavalt õppekavale;
3.2.2. praktiliste harjutuste osa vastavalt õppekavale;
3.2.3. teostatud harjutuste analüüse ja ühist arutelu.

4. Täitjad ja vastutajad

4.1. Treeningseadme kasutamise korraldamise ja kavandamise eest täiendusõppeks vastutab täiendusõppe keskuse juhataja.
4.2. Treeningseadme kasutamise korraldamise ja kavandamise eest MSOS üliõpilaste ja külalisõppurite väljaõppeks vastutab vastav õppejõud.
4.3. Treeningseadmete korrasoleku ja ajakavale vastava kasutamise eest vastutab simulaatorikeskuse juhataja.
4.4. Treeningseadmete konfiguratsiooni, käivitamise ja tõrgeteta töö eest vastutab simulaatorikeskuse peaspetsialist. [muudetud 05.03.2020]
4.5. Treeningu läbiviimist planeeriv isik esitab simulaatorikeskuse personalile treeningu stsenaariumi ülesande koostamiseks, kooskõlastab planeeritava kursuse läbiviimise aja simulaatorikeskuse juhatajaga ja kannab selle elektroonilisse kalendrisse. [muudetud 05.03.2020]
4.6. Treeningseadmete kasutamise kooskõlastuste ja ajakavast kinnipidamise eest vastutavad kursuste läbiviijad.
4.7. Treeningseadmete kehtivate vastavussertifikaatide olemasolu eest vastutab simulaatorikeskuse juhataja.
4.8. Korda haldab ja selle täitmise eest vastutab simulaatorikeskuse juhataja.