Täiendusõppeteenuse käibemaksuga maksustamine

Kinnitatud rektori 26.04.2021 korraldusega nr 79

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 15

1. Täiendusõpe on ülikooli nimel osutatav tasuline teenus. Täiendusõppeteenuse hind kujuneb vastavalt ülikooli kehtestatud tasumääradele ja hinnakalkulatsioonile.

2. Avatud õppe ehk tasemeõppe õppekavade ainetest koostatud õpingukava alusel toimuva täiendusõppe ning kooliõpilastele suunatud koolitustegevuste (ettevalmistuskursused riigieksamiteks ja ülikooli sisseastumiskatseteks, tehnika ja insenerivaldkonda populariseerivad koolitustegevused) korraldamisel, välistab ülikool ärilise eesmärgi taotlemise ning seda ei maksustata käibemaksuga.

3. Muud täienduskoolitust (tööalane täiendusõpe, vabahariduslik koolitus jmt) hinnatakse konkurentsi mõjutuse aspektist. Täienduskoolitusteenust maksustatakse käibemaksuga juhul, kui teenuse pakkumisel konkureeritakse koolitusturul koolituspakkujatega, kes on käibemaksukohustuslased käibemaksuseaduse tähenduses.

4. Ülikooli struktuuriüksuses täienduskoolitust korraldav isik on kohustatud hindama kas ja mil määral ülikooli korraldatav koolitus konkureerib teiste samasisulist täiendusõpet pakkuvate juriidiliste isikute koolitustega. Hinnang koostatakse täiendusõppe konkurentsihinnangu vormil (lisa 1) ning lisatakse maksuvaba koolituse registreerimisel täiendusõppe õppeinfosüsteemi.

5. Kui ülikooli struktuuriüksused osalevad täienduskoolituse korraldamise konkursil või riigihankel või osutatakse koolitusteenust tellimustööna, lähtutakse sarnaselt punktile 3 konkurentsi mõjutuse aspektist. Maksuvaba teenuse korral esitatakse kirjalik hinnang (vabas vormis) konkurentsi määratlemise kohta samaaegselt teenuslepingu kooskõlastamisega või teenuslepingu puudumisel müügiarve esildise esitamisega rahandusosakonda.

6. Korraldus jõustub allakirjutamisest.

7. Korralduse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks finantsdirektori 19. aprilli 2012 korraldus nr 39.