Täiendusõppe eeskiri

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 16.10.2018 määrusega nr 5 (jõustunud 18.10.2018)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 21.05.2019 määrusega nr 3 (jõustunud 14.08.2019)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 määrusega nr 9 (jõustunud 01.11.2019)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 14.09.2021 määrusega nr 5 (jõustunud 01.09.2021)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.09.2021

Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 5 lg 3 punkti 1 alusel. [jõustunud 01.09.2021]

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva eeskirjaga kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi ülikool) täiendusõppe valdkonnad, täiendusõppe korraldamise ja kvaliteedi tagamise põhimõtted ning täiendusõppes varasemate  õpingute ja töökogemuste arvestamise (edaspidi VÕTA) tingimus.

(2) Täiendusõpet võib läbi viia kõikides rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse standardis (ISCED) nimetatud õppevaldkondades.

(3) Täiendusõppe korraldamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määrusega nr 27 vastu võetud täienduskoolituse standardist, Eesti elukestva õppe strateegiast 2020, erinevate valdkondade kutsestandarditest, Tallinna Tehnikaülikooli arengukavast 2021-2025, ülikooli senati 17.12.2018 määrusega nr 6 kehtestatud õppekorralduse eeskirjast ja teistest täiendusõpet reguleerivatest õigusaktidest. [jõustunud 01.09.2021]

(4) Täiendusõpe on osa elukestvast õppest, mis võimaldab osalejale enesetäiendamist töö- või huvialal, sh ümberõppena. Ülikoolis määratletakse täiendusõpe järgmiselt:

1) täiendusõppe õppekavade alusel toimuv õpe (edaspidi täiendusõpe);

2) tasemeõppe õppekavade õppeainete alusel toimuv õpe (edaspidi avatud õpe).

(5) Täiendusõppur on isik, kes õpib täiendusõppes või avatud õppes. [jõustunud 01.09.2021]

(6) Täiendusõppuri staatus ja õppekorraldus kehtestatakse käesoleva eeskirjaga. Muid ülikooli õigusakte kohaldatakse täiendusõppurile niivõrd, kuivõrd käesolevast eeskirjast või täiendusõppuri ja ülikooli vahel sõlmitud õppeteenuse lepingust ei tulene teisiti. [jõustunud 01.09.2021]

(7) Täiendusõppuril on kohustus järgida eelkõige käesolevast eeskirjast, muudest asjakohastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid, üldtunnustatud käitumisnorme ja häid tavasid ning täita õppeteenuse lepingust tulenevaid muid kohustusi. Hea tava on käitumisviis, mis on kooskõlas ülikooli akadeemilise eetika põhimõtete, ülikooli väärtuste, õppekorralduse ja õigusaktides sätestatud normidega. [jõustunud 01.09.2021]

§ 2. Täiendusõppe planeerimine ja korraldamine

(1) Täiendusõppe tegevusvaldkonda juhib õppeprorektor ja koordineerib avatud ülikool.

(2) Täiendusõpet korraldatakse ülikooli õppekorralduse üldistest nõuetest lähtuvalt täiendusõppe õppekavade alusel või avatud õppes üksikute tasemeõppe õppekavade õppeainete läbimisel.

(3) Täiendusõppe teenust osutavad teaduskonnad, instituudid, avatud ülikool jt haldus- ja tugistruktuuriüksused üksuse kirjeldustes toodud ülesannete kohaselt.

(4) Täiendusõppe õppekava sisu kvaliteedi, õppekava andmete täiendusõppe infosüsteemi (edaspidi TÕIS) sisestamise eest vastutab täiendusõpet korraldava instituudi või üksuse juht või tema poolt määratud isik.

(5) Avatud ülikool tagab täiendusõppe tugiteenused vastavalt innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektori 19.05.2016 korraldusega nr 76 kehtestatud avatud ülikooli struktuurile ja ülesannete kirjeldusele. [jõustunud 01.09.2021]

(6) Õppemahtu arvestatakse Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktides (EAP).

(7) Täiendusõpet korraldatakse õppepäevana, kursusena või kursuste tsüklina. Täiendusõpe võib toimuda kontaktõppe, e-õppe, iseseisva töö või praktilise töö vormis.

(8) Täiendusõppeteenuse osutamine avatud õppes toimub täiendusõppuri ja ülikooli vahel sõlmitud tsiviilõigusliku täiendusõppeteenuse lepingu alusel. Nimetatud lepingu eritingimuste tüüpvorm ja üldtingimused on kinnitatud rektori 26.06.2019 käskkirjaga nr 1-8/29 ning see sõlmitakse õppeinfosüsteemis kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Täiendusõppuril on õppeinfosüsteemi kasutamine piiratud kuni ülikooliga lepingu sõlmimiseni. [jõustunud 01.09.2021]

(9) Avatud õppesse õppima asuvate täiendusõppurite esmast nõustamist, lepingute sõlmimist ja arvete väljastamist korraldab avatud ülikool. Täiendusõppurite erialane nõustamine ja õppealaste küsimuste lahendamine toimub ülikooli teaduskondades ja instituutides.

§ 3. Täiendusõppele registreerumine ja andmete säilitamine

(1) Täiendusõppe õppekavadel õppida soovijad kinnitavad ülikooli õppetegevust reguleerivate õigusaktidega tutvumist ja koolitusel osalemist TÕIS-is registreerumisel, mille kohta väljastatakse automaatne kinnitusteade. Täiendusõppurite andmeid kogutakse ja säilitatakse TÕIS-is.

(2) Avatud õppes toimub tasemeõppe õppeainetele registreerumine õppeinfosüsteemis (edaspidi ÕIS)  ülikooli senati kehtestatud õppekorralduse eeskirjas sätestatud tingimustel ja korras akadeemilises kalendris märgitud tähtajani. Õppurite andmeid kogutakse ja säilitatakse ning õppeinfo vahetus toimub ÕIS-is. Ametlik infovahetus (teated, õppeinfo jms) edastatakse õppuri ÕIS-i kontole ning loetakse, et saadetu on üliõpilasele kätte toimetatud ning tal on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda, kui saatmisest on möödunud kolm (3) tööpäeva. [jõustunud 01.11.2019]

(3) Ülikool võib keelduda isiku arvamisest täiendusõppuriks, kui isik ei vasta täiendusõppe tingimustele või tasemeõppe õppeaine ainekavas kehtestatud tingimustele, õppetöös osalejate piirarv on täis või kui isikul on ülikooli ees rahalisi võlgnevusi.

(4) Juhul, kui täiendusõppur rikub head tava või üldtunnustatud käitumisnorme, võib lugeda rikkumist sõltuvalt rikkumise raskusest avatud ülikooli juhataja hinnangul mõjuvaks põhjuseks, et täiendusõppuriga sõlmitud leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtaega kohaldamata üles öelda. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel ei tagastata täiendusõppurile tema poolt enne lepingu erakorralist ülesütlemist ülikoolile tasutud summat ja täiendusõppur on kohustatud lepingu erakorralise ülesütlemisega tekitatud kahju ülikoolile hüvitama. [jõustunud 01.09.2021]

§ 4. Täiendusõppe õppekava

(1) Täiendusõppe korraldamise aluseks on TÕIS-is registreeritud täiendusõppe õppekava.

(2) Täiendusõppe õppekava  peab vastama täienduskoolituse standardis kehtestatud täienduskoolituse õppekava nõuetele.

(3) Täiendusõppe õppekava avamiseks sisestab täienduskoolituse eest vastutav isik õppekava andmed TÕIS-i.

(4) Täiendusõppe õppekava koostatakse õpiväljundipõhiselt ja kinnitatakse TÕIS-is õpet korraldava struktuuriüksuse juhi või tema määratud isiku poolt.

§ 5. Hindamistulemuste vormistamine ja dokumendid

(1) Täiendusõppe hindamistulemused vormistatakse vastavas õppeinfosüsteemis (TÕIS, ÕIS).

(2) Hindamistulemused sisestab TÕIS-i ja ÕIS-i õpet läbiviiv akadeemiline töötaja või struktuuriüksuse juhi määratud töötaja. Hindamislehe allkirjastab õpet läbiviiv akadeemiline töötaja. [jõustunud 01.09.2021]

(3) Täienduskoolituse läbimise ja täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse täienduskoolituse standardiga kehtestatud nõuetele vastav tõend või tunnistus. [jõustunud 01.09.2021]

(4) Tõend väljastatakse isikule, kes on täiendusõppele registreerunud, täiendusõppes osalenud või täiendusõppe läbinud, kuid koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ei saavutatud.

(5) Tunnistus väljastatakse isikule, kes on läbinud täiendusõppe õppekava ettenähtud mahus ning koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

(6) Tõendi ja tunnistusega koos võib vajadusel väljastada lisa, mis on tõendi või tunnistuse lahutamatu osa.

(7) Tunnistus, duplikaat, tõend ja nende lisad vormistatakse eesti keeles. Täiendusõppuri taotlusel või täiendusõpet korraldava struktuuriüksuse juhi otsusel võib tunnistuse, tõendi ja lisad vormistada ka inglise keeles.

(8) Täiendusõppe tunnistus, tõend ja lisad väljastatakse elektroonselt, kui täiendusõppe õppekavas pole määratud teisiti. Täiendusõppuri taotlusel või täienduskoolitust korraldava üksuse otsusel võib täiendusõppe tunnistuse, tõendi ja lisad väljastada paberkandjal.

(9) Digitaalsed dokumendid tõendatakse täienduskoolitust korraldava üksuse juhi digitaalallkirjaga või ülikooli digitaaltempliga.

(10) Paberkandjal täiendusõppe tunnistuse, tõendi ja lisad allkirjastab täienduskoolitust korraldava üksuse juht või avatud ülikooli juhataja.

(11) Tunnistuse duplikaadi ja selle lisa väljaandmiseks esitab huvitatud isik avatud ülikoolile avalduse. Duplikaat väljastatakse tunnistuse plangil märkega “Duplikaat”. Duplikaadi allkirjastab avatud ülikooli juhataja.

(12) Tunnistused ja tõendid registreeritakse ülikooli õppeinfosüsteemis tunnistuste või tõendite registris. Registrit haldab ja tunnistuste, tõendite ning lisade väljastamist koordineerib avatud ülikool.

§ 6. Täiendusõppe finantskorraldus

(1) Täiendusõpe on ülikooli poolt osutatav tasuline teenus. Täiendusõppeteenuse hind kujuneb vastavalt ülikoolis kehtestatud tasumääradele ja hinnakalkulatsioonile.

(2) Täiendusõppe eest tasumise ja õppest loobumise tingimused:

1) Registreerunul tekib õppeteenustasu tasumise kohustus. Õppeteenustasu kuulub maksmisele mitte hiljem kui neli (4) tööpäeva enne täiendusõppe algust.

2) Kui registreerunu loobub täiendusõppest varem kui neli (4) tööpäeva enne täiendusõppe algust, õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki; [jõusutnud 01.09.2021]

3) Kui registreerunu loobub täiendusõppest üks (1) kuni kolm (3) tööpäeva enne täiendusõppe algust, tekib õppeteenustasu tasumise kohustus 50% ulatuses kogu õppeteenustasust. [jõustunud 01.09.2021]

4) Kui registreerunu ei ole ette teatanud täiendusõppest loobumisest ja täiendusõppele ei ilmu, tekib õppeteenustasu tasumise kohustus 100% ulatuses kogu õppeteenustasust. [jõustunud 01.09.2021]

5) Täiendusõppe mittetoimumisel ülikooli süül, tagastab ülikool registreerunule õppeteenustasu täies ulatuses.

(3) Täiendusõppe õppeteenuse käibemaksuga maksustamise tingimused:

1) avatud õppe ja kooliõpilastele suunatud kursuste korraldamisel välistab ülikool ärilise eesmärgi taotlemise ning õppeteenustasu ei maksustata käibemaksuga;

2) muu täiendusõppe teenus maksustatakse käibemaksuga juhul, kui teenuse pakkumisel konkureeritakse koolitusturul täiendusõppe pakkujaga, kes on käibemaksukohustuslane käibemaksuseaduse tähenduses.

§ 7. VÕTA täiendusõppes

(1) Täiendusõppur võib taotleda VÕTA-t täiendusõppes vastavalt ülikooli senati kehtestatud varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamise tingimustele ja korrale. [jõustunud 01.11.2019]

§ 8. Aruandlus

(1) Ülikooli täiendusõppealane aruandlus on ÕIS-i, TÕIS-i ja tunnistuste registri põhine, sisaldades andmeid täiendusõppe valdkonna tegevus- ja tulemusnäitajate, sh rahalise mahu kohta.

(2) Avatud ülikool koostab täiendusõppe aruande kalendriaasta põhiselt, esitades selle õppeprorektorile.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

(1) Ülikooli nõukogu 08.10.2013 määrus nr 11 „Täiendusõppe kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub allakirjutamisel.