Riskide juhtimine

Kinnitatud rektori 18.10.2022 käskkirjaga nr 52

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 18.10.2022

Käskkiri kehtestatakse tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 12.

1. Riskide juhtimisel Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi ülikool) lähtutakse üldistest juhtimise headest tavadest ja riskijuhtimise tunnustatud põhimõtetest.

2. Kinnitan ülikooli riskimaatriksi, millesse on koondatud strateegilised ja valdkondlikud riskid. Igale riskile on määratud omanik, kelle ülesanne on tagada riski maandamine ja planeeritud maandamistegevuste elluviimine, koos määratud vastutajatega (lisa 1).

3. Uuendan riskide juhtimise protsessiskeemi interaktiivses käsiraamatus.

4. Iga struktuuriüksuse juht (sh. dekaan, direktor, tugistruktuuriüksuse juhataja) kaardistab oma üksuse ja valdkonna riskid vähemalt kord kahe aasta jooksul, planeerib maandamistegevused ning seirab neid. Juhul, kui valdkondlikku riski ei ole võimalik maandada struktuuriüksuse tasemel, teavitab ta sellest kvaliteedijuhti.

5. Riskide tuvastamise, kaardistamise ja maandamistegevuste rakendamise eest vastutab riskide juhtimise protsessis kirjeldatud riski omanik. Omanik hindab riski mõju ja esinemise tõenäosust, otsustab maandamistegevused ning nende eest vastutajad, sh. lepib kokku vastutajad ja maandamistegevused ka väljaspool enda vastutusala, kui need on vajalikud riski maandamiseks.

6. Rektoraadi strateegiabüroo:
6.1 koostab riskimaatriksi, kuhu kantakse ülikooli strateegilised ja valdkondlikud riskid vähemalt kord kahe aasta jooksul;
6.2 koordineerib üle-ülikooliliste riskide kalibreerimise ja maandamistegevuste planeerimise vastavalt riskide juhtimise protsessile ja esitab need rektorile kinnitamiseks;
6.3 seirab kord aastas kõrge skooriga ja üle-ülikoolilisi riske aastaseire raames;
6.4 annab soovitusi ja juhiseid riski omanikele riskide analüüsimisel, nende ühtlaseks kirjeldamiseks ja nende maandamiseks.

6. Ülikooli riskimaatriks ja riskide juhtimisega seounduv informatsioon avaldatakse ülikooli siseveebis.

7. Tunnistan kehtetuks rektori 06.03.2012 käskkirja nr 98 „TTÜ riskijuhtimise aluste kinnitamine“ (muudetud rektori 25.06.2016 käskkirjaga nr 83).

8. Käskkiri jõustub allkirjastamisel.