Arengukava 2021–2025 rakenduskava arendusprojektide rahastus

Kinnitatud rektori 06.06.2022 korraldusega nr 71
Muudetud rektori 08.12.2023 korraldusega nr 201

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 08.12.2023

Lähtudes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktist 1, Tallinna Tehnikaülikooli arengukavast 2021–2025, rektori 30.06.2021 käskkirjast nr 26 „Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 rakendamine” ja grandifondi, õppearendusfondi, kinnisvarafondi, IT-arendusfondi ning arengukava rakenduskava fondi haldamise ja kasutamise eeskirja punktidest 1.3.3 ja 7:

1. Kinnitan Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 rakenduskava (edaspidi rakenduskava) arendusprojektide (edaspidi projekt) rahastamise vastavalt lisale 1. [jõustunud 08.12.2023]

2. Projektide raames tehtud kulud peavad olema kooskõlas projekti eesmärkide saavutamise ja esitatud eelarvega.

3. Projektis kasutamata jäänud rahastus suunatakse tagasi rakenduskava projektide rahastamise fondi.

4. Projekti rahastus makstakse välja aasta kaupa, eeldusel, et projekti viiakse ellu eesmärgipäraselt.

5. Kõik projektid läbivad rahastamisperioodil iga-aastase vahehindamise, kus otsustatakse projekti edasine rahastus.

6. Vastavalt rektori 30.06.2021 käskkirjale nr 26 „Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 rakendamine” ja grandifondi, õppearendusfondi, kinnisvarafondi, IT-arendusfondi ning arengukava rakenduskava fondi haldamise ja kasutamise eeskirja punktile 7.6 on struktuuriüksuse juhil kohustus informeerida rektoraadi strateegiabürood olulistest faktoritest, mis takistavad projekti eesmärkide ja edukuse saavutamist või ajakava täitmist.

7. Rektoraadi strateegiabüroo avaldab kogu olulise teabe projektide rahastamise kohta siseveebis, samuti annab projektide rahastamise kohta selgitusi ja juhiseid.