Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021-2025

Uuendusmeelne ja ettevõtlik ülikool

Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla juhtiv tehnika- ja majandushariduse andja, tehnikateaduse ning nutikate tehnoloogiate eestvedaja. Eesti ainukese tehnikaülikoolina oleme kõige uuendusmeelsem ning ettevõtlikum ülikool. Tallinna Tehnikaülikool on teadusülikool, kus teadus, õpe, innovatsioon ning ühiskonda panustamine on võrdselt väärtustatud, tasakaalustatud ja seotud.

Meie juhtlause „Mente et manu“ peegeldab ülikoolipere väärtusi, pidades ühteviisi oluliseks nii kriitilist ja loovat mõtet kui ka ettevõtlikku ning praktilist tegutsemist, avatust, usaldusväärsust ning koostööd.

Soovime silma paista, eristuda ning olla võrdväärne Euroopa parimate tehnikaülikoolidega tänu oma nutikatele lahendustele digitaalse ja kliimaneutraalse tuleviku loomisel.

Õpetame lahendama päriselu probleeme

Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõtteviisi, praktilisi insenerioskusi, head enesejuhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti majanduse arengu eest, olles nõutud ka rahvusvahelisel tööturul. Selleks arendame Tehnikaülikooli õpet koostöös sidusrühmadega nii, et meie lõpetajad omandavad tänapäevase kõrgetasemelise loodusteadustele ja sotsiaalteadustele tugineva  erialase hariduse, võtavad omaks ülikooli väärtused ning et meie parimate teadlaste ideed ning teadmised jõuavad vilistlaste kaudu majandusse ja ühiskonda. Tõstame doktoriõppe taset ja tulemuslikkust ning arvestame doktoriõppes Eesti majanduse vajadustega. Projekti- ja probleemõpe läbib kõiki meie õppekavasid ning edukad ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid panustavad üliõpilaste haridusse. Rakendame uuenduslikke täiendus- ja elukestva õppe vorme, lähtudes õppijate ja tööturu vajadustest. Vilistlased ja tänased üliõpilased on meie kõige suurem väärtus ja me ootame neid ülikooli juurde tagasi ennast täiendama, kogemusi jagama ja koostööle.

Eesmärk

 • Ettevõtlikud lõpetajad panustavad Eesti majanduse nutikaks ning jätkusuutlikuks muutmisse.
 • Tehnikaülikooli õpe on teaduspõhine.
 • Õppetegevus on tulemuslik kõigil kõrghariduse astmetel ning arvestab majanduse ja ühiskonna vajadustega
 • Suurendame õppetegevuse tulubaasi.

Rakendused ja õpe põhinevad kõrgetasemelisel teadusel

Tallinna Tehnikaülikoolis tehakse kõrgetasemelist teadust, millest võrsuvad rakendused ja õpe ning teadusmahukas innovatsioon.

Meie teadustulemusi avaldatakse kõrgetasemelistes teadusväljaannetes ning ülikoolis kaitstud doktoritööd põhinevad valdavalt sellistel teadustöödel. Toetame jätkusuutlikke, vastutusvõimelisi ning kõrgetasemelisi teadusgruppe, mis panustavad oluliselt ka õpetamisse ja ühiskonna teenimisse. Selleks arendame edasi ülikoolisisest rahastusmudelit, mis maandab ambitsioonikate ning ettevõtlike uurimis-gruppide riske ning soodustab uurimisgruppide vahelist koostööd ülikooli fookusteemade raames. Suurendame ülikooli konkurentsipõhist teadusrahastust ja abistame teadusgruppe rahastuse taotlemisel eelkõige ülikooli fookusvaldkondades.

Parendame oma karjäärisüsteemi nii, et see toetab võimekaid, ettevõtlikke ning tulemuslikke akadeemilise pere liikmeid, kes panustavad nii teadusesse, õppesse kui ka ühiskonna teenimisse. Toetame silmapaistvaid noorteadlasi, et tagada nende kiire iseseisvumine ja areng meie ülikoolipere liikmetena.

Tehnikaülikooli teadus ja haridus on avatud. Õppematerjalid ja teadustulemused on kättesaadavad ettevõtluspartneritele, kooliõpilastele ning avalikkusele.

Eesmärk

 • Tõstame teadustöö kvaliteeti Euroopa juhtivate tehnikaülikoolide tasemele.
 • Suurendame tippteadlaste osatähtsust akadeemilises personalis.
 • Suurendame konkurentsipõhist teadusrahastust.

Panustame majandusse ja ühiskonda

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti majanduse oluline mootor. Suurendame oma rahvusvahelist mainet läbi koostöö tippülikoolidega ning maailma teadusmahukate ettevõtetega. Selleks paneme koos EuroTeQ/EuroTech ülikoolidega aluse Euroopa kõige mõjuvõimsamale inseneri- ja majandushariduskeskusele.  Pöörame suuremat tähelepanu intellektuaalomandi loomisele.  Kaitseme ülikooli nimel intellektuaalset omandit siis, kui see aitab meil teadussaavutusi parema ühiskonna loomiseks rakendada. Ülikoolist hargnevad ettevõtted, mis on rahvusvaheliselt kõrgelt väärtustatud. Lõimume tihedamalt Euroopa teadusruumiga ning osaleme selle kujundamisel. Oleme eestvedajaks kliimaneutraalse digiühiskonna loomisel, panustame Eesti riigi julgeolekusse, tervisetehnoloogiatesse ning energiasõltumatusesse. Seisame eesti keele ja kultuuri säilimise eest, ennekõike andes eestikeelset kõrgharidust, käivitades kodumaiseid harg- ja iduettevõtteid ning arendades eestikeelset teadusruumi.

Tehnikaülikool on nähtav Eestis ja rahvusvaheliselt. Innustame akadeemilist ülikooliperet avalikkusega suhtlema, suudame oma teadussaavutusi ka laiale üldsusele selgitada ning äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

Eesmärk

 • Suurendame ettevõtluskoostööd.
 • Panustame intellektuaalomandi loomisesse ja rakendamisesse. Käivitame harg- ja iduettevõtteid.
 • Suurendame ülikooli mõju ja nähtavust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Jätkusuutlik ja kaasav ülikool

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Ülikoolipere on ühtehoidev, peresõbralik ning toetab oma liikmete igakülgset eneseteostust, väärtustades mitmekesisust kui akadeemilise mõttevabaduse põhialust ning murrangulise teaduse ja innovatsiooni käivitavat jõudu. Kõrge akadeemiline kultuur ja teaduspõhine probleemikäsitlus on uute ideede kasvulavaks ning praktiline meel lahenduste kiireks rakendajaks. Hindame oma ülikooli ajalugu ning neid ülikoolipere liikmeid, kes on hoidnud ja arendanud Eesti inseneri- ja tehnikaharidust. Oleme sillaks eri teadusvaldkondade ja akadeemiliste põlvkondade vahel ning oskame kasutada meie vilistlaste panust ülikooli hüvanguks. Meie uued akadeemilise pere liikmed mujalt maailmast panustavad oma rahvusvahelise kogemusega, lõimudes eesti keele- ja komberuumi.

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni. Tugiteenuste arendamine toimub koostöös akadeemilise ülikooliperega, hinnates vastastikku üksteise panust ning mõistes üksteise ootusi. Arendame tugiteenuseid, lähtudes kasutajakesksusest ning rakendame ühekordse pöördumise põhimõtet.

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega. Tehnikaülikool eristub kliimanutikuse ja energiasäästlikkusega ning on tuleviku linna testkeskuseks. Olenemata asukohast moodustab ülikool terviku. Jätkame TalTechDigitali algatuse raames alustatud tegevusi, mille eesmärk on muuta ülikool üheks kõige nutikamaks linnakuks.

Eesmärk

 • Arendame välja nutika ning keskkonnasõbraliku ülikooli.
 • Meie organisatsioonikultuur väärtustab koostööd, kaasamist, üksteise toetamist ning kõrget akadeemilist viisakust ja kultuuri.
 • Koostame pikaajalise plaani õppe- ja teadustaristu tipptasemel hoidmiseks.