Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 rakendamine

Kinnitatud rektori 30.06.2021 käskkirjaga nr 26
Muudetud rektori 08.12.2023 käskkirjaga nr 46

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 08.12.2023

Lähtudes Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) põhikirja § 11 punktist 1, ülikooli nõukogu 19.02.2021 otsuse nr 1 alusel vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli arengukavast 2021–2025 (edaspidi arengukava), ülikooli nõukogu 19.03.2021 otsusega nr 2 kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 võtmenäitajatest ning ülikooli rektori 12.10.2020 korraldusest nr 99:

  1. Kinnitan ülikooli arengukava 2021–2025 rakenduskava (edaspidi rakenduskava) (lisa 1). [jõustunud 08.12.2023]
  2. Rakenduskava täitmist korraldavad lisas 1 nimetatud projektijuhid ning rakenduskava regulaarset hindamist ja korrigeerimist koordineerib ülikooli arengukava koostamise ja täitmise ning kvaliteedisüsteemi arendamise ja institutsionaalseks akrediteerimiseks ettevalmistumise juhtkomitee.
  3. Rektor teostab ühel korral aastas rakenduskava ja arengukava eesmärkide täitmise üle ülevaatuse. Ülevaatuse raames annavad vastutusalade juhid ja dekaanid ülevaate enda valdkondade seisust seoses rakenduskava täitmisega ja plaanidest ning vajadusel korrigeeritakse tegevus- või rakenduskavasid. Ülevaatuse läbiviimise korraldab rektoraadi strateegiabüroo.
  4. Kinnitan muudatuste ja parenduste juhtimise protsessi (lisa 2).
  5. Käskkiri jõustub selle allkirjastamisest.