Infotehnoloogia teaduskonna tööpraktika kord

Õigusakti vastutav üksus:
Lisa 1
infotehnoloogia teaduskonna dekaani 28.10.2021 korraldusele nr 1-24/279

1. Tööpraktikat koordineerivad praktikaaine õppejõud (praktika kuraatorid). Eraldi praktika kuraatori võib määrata igale õppekava peaerialale. Ettepaneku praktika kuraatori(te) määramiseks teeb programmijuht kooskõlastades selle eelnevalt vastava instituudi direktoriga, milles praktika kuraator töötab.

2. Tööpraktika toimub vastavalt infotehnoloogia teaduskonna tööpraktika üldjuhendile. Vastavalt vajadusele võib eraldi praktika korraldust täpsustava juhendi kehtestada igale õppekavale ja õppekava peaerialale.

3. Praktikakoha juhendaja hinnangu küsimiseks kasutatakse infotehnoloogia teaduskonna praktikakoha juhendaja hinnangu vormi. Praktika kuraatoril koostöös programmijuhiga on õigus vormi täiendamiseks õppekavakohastest nõuetest tulenevalt.

4. Programmijuht otsustab praktika kaitsmise vajalikkuse ja vormi õppekaval. Praktika kaitsmise korraldab praktika kuraator.

5. Tööpraktikaga seotud vormid, juhendid, tähtajad, kuraatorite nimed ja muu oluline informatsioon tehakse tudengitele kättesaadavaks infotehnoloogia teaduskonna kodulehel.