Tööpraktika üldjuhend infotehnoloogia teaduskonna õppekavadele

Õigusakti vastutav üksus:
Lisa 2
infotehnoloogia teaduskonna dekaani 28.10.2021 korraldusele nr 1-24/279

Juhendit võib täpsustada lähtuvalt igast konkreetsest õppekavast ja praktikaaine sisust.

1. Maht Vastavalt õppekavas näidatud praktika mahule (1 EAP on üldjuhul võrdsustatud 26 tunni tööga).
2. Kontrollivorm Arvestus
3. Hindamiskriteeriumid Tööpraktikat hinnatakse praktikaaruande alusel ja lähtuvalt aruandele esitatud nõuetest.
4. Tööpraktika eesmärgid Tööpraktika eesmärkideks on:
4.1 siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid;
4.2 toetada ja täiendada olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks;
4.3 tutvustada ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte;
4.4 toetada tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, sh oskust iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas;
4.5 pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.
5. Üliõpilase kohustused
seoses tööpraktikaga
Üliõpilane on kohustatud:
5.1 tutvustama praktikakoha juhendajale praktikale esitatavaid nõudeid;
5.2 pidama kinni tähtaegadest, mis on seotud praktikale asumise, praktikaülesannete täitmise, praktika aruandluse esitamise ning kaitsmisega;
5.3 informeerima praktikakoha juhendajat ja praktika kuraatorit praktika vältel tekkinud probleemidest;
5.4 täitma kohusetundlikult ja korrektselt praktikakoha poolse  juhendaja, samuti teiste tööd juhtima volitatud isikute korraldusi ja vastutama oma tegevuse tulemuste eest võrdselt koosseisuliste töötajatega;
5.5 hoidma praktikakoha äri- ja ametisaladusi ning head mainet.
6. Tööpraktika üldised
õpiväljundid
Praktika läbinud üliõpilane:
6.1 omab kogemust õpingute käigus omandatud teadmiste rakendamisel reaalsetes töösituatsioonides;
6.2 oskab valida ja rakendada ülesannete lahendamisel asjakohaseid töövõtteid ja meetodeid ning suudab leida vajadusel sellekohast täiendavat lisainfot;
6.3 oskab koguda ja tõlgendada erialast informatsiooni;
6.4 oskab selgitada ja argumenteerida tehtud valikuid ja otsuseid;
6.5 oskab dokumenteerida ja analüüsida praktikal läbiviidud tegevusi ning saadud kogemusest õpitut.
7. Tööpraktika korraldus ja arvestamine Tööpraktika üldine korraldus on sätestatud õppekorralduse eeskirjas.
7.1 Praktikakoha leiab üldjuhul üliõpilane ise, vajadusel abistab koha leidmisel eriala praktika kuraator.
7.2 Tööpraktika maht ainepunktides määratakse õppekavaga.
7.3 Praktika ülesanded peavad toetama praktikaainele seatud õpiväljundite saavutamist. Küsimuste tekkimisel tuleks konsulteerida oma eriala praktika kuraatoriga.
7.4 Praktika arvestamiseks esitab üliõpilane praktika kuraatorile vormikohase avalduse ÕIS-is, allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvormi ja praktikaaruande ning/või muud praktika läbimise tõendamiseks vajalikud dokumendid.
7.5 Kui õppekaval on tööpraktika kaitsmine vajalik, toimub see üldjuhul avaliku seminari vormis. Üliõpilane kaitseb arvestuse saamiseks praktikaaruande. Praktika kaitsmise kuupäevad tehakse tudengitele teatavaks infotehnoloogia teaduskonna kodulehel või muul sobival viisil.
8. Praktikaarunne Praktikaaruanne on analüüsiv kokkuvõte praktikandi tegevustest praktikakohas ja iseenda arengust. Aruande koostamisel on soovitatav:
8.1 struktureerida aruanne lähtuvalt käesoleva juhendi punktis 9 fikseeritud suunistest;
8.2 aruande vormistamisel lähtuda infotehnoloogia teaduskonnas kehtivatest suunistest lõputöö vormistamisel (erinevalt lõputööst pole praktikaaruandele vaja lisada autori deklaratsiooni, annotatsiooni ja ingliskeelset kokkuvõtet).
9. Praktikaaruande soovituslik struktuur Praktikaaruande koostamisel lähtuda üldjoontes järgmistest punktidest:
9.1 praktika eesmärk, algsed ootused praktikale;
9.2 praktikaorganisatsiooni kirjeldus: tegevusala, peamised pakutavad tooted ja teenused, struktuur, töötajate arv, positsioneerimine turul, jms;
9.3 praktikapositsiooni kirjeldus: struktuuri/meeskonna kirjeldus, mille raames praktikat läbiti, praktikandi rolli kirjeldus;
9.4 töökorralduse- ja keskkonna ülevaade, sh kasutatavate ressursside, töövahendite, meetodite vmt asjakohase kirjeldus;
9.5 ülevaade praktika käigust: tööülesannete, lahenduskäikude ja tulemuste kirjeldus;
9.6 hinnang tööülesannetega toimetulekule ning uutele omandatud teadmistele ja oskustele;
9.7 hinnang seniste õpingute raames omandatud teadmiste/oskuste rakenduvusele praktilise kogemuse käigus;
9.8 hinnang valitud praktikakoha sobivusele praktikaaine eesmärkide täitmiseks ning koostööle juhendajaga;
9.9 kokkuvõte praktika käigust ja tulemustest.
10. Praktika leping 10.1 Vajadusel või praktikakoha nõudel võib praktika sooritamiseks sõlmida kolmepoolse lepingu praktikandi, praktikakoha ja ülikooli poolse esindaja vahel.
10.2 Lepingulise vormi praktikandi ja praktikakoha vahel otsustab praktikakoht.
10.3 Praktikandi töö tasustamise otsustab praktikakoht.