Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tasumäärade kinnitamine

Kinnitatud õppeprorektori 15.02.2024 korraldusega nr 48

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.07.2024

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli senati 12.12.2023 määruse nr 9 „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eeskiri“ § 3 lõikele 8:

1. Kinnitan varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) hindamise tasumäärad õppekava täitmisel ainepunktide (EAP) alusel järgmiselt:
1.1 tasemeõppe õpingute arvestamise taotlemisel mahus kuni 30 EAP (k.a) on 1 EAP tasumäär 15 eurot;
1.2 tasemeõppe õpingute arvestamise taotlemisel alates mahust 31 EAP-d ja rohkem on tasumäär sõltumata EAP-de arvust 450 eurot;
1.3 täienduskoolitusest õpitu arvestamise taotlemisel mahus kuni 30 EAP (k.a) on 1 EAP tasumäär 15 eurot;
1.4 täienduskoolitusest õpitu arvestamise taotlemisel alates mahust 31 EAP-d ja rohkem on tasumäär sõltumata EAP-de arvust 450 eurot;
1.5 töökogemusest õpitu arvestamise taotlemisel on 1 EAP tasumäär 30 eurot;
1.6 erineval viisil õpitu (varasemate tasemeõppe õpingute, täienduskoolitusest, töökogemusest, iseseisvalt õpitu) kombineeritud arvestamise taotlemisel on 1 EAP tasumäär 30 eurot. Kombineeritud arvestamiseks loetakse ka erinevates haridusasutustes sooritatud õpingute arvestamist üheks vastavusaineks.

2. Arve tulenevalt punktist 1 koostatakse ja esitatakse üliõpilasele tasumiseks nende Tallinna Tehnikaülikooli õppekava õppeaine ainepunktide alusel, mida taotleja soovib VÕTA-ga arvestada, va juhul, kui tasemeõppe õppeaine arvestamise taotlemisel ei valita valikaine moodulis vastavusainet või kantakse õppeaine üle vabaõppe moodulisse. Nimetatud juhul väljastatakse arve originaalsoorituseks oleva tasemeõppe õppeaine ainepunktide alusel.

3. Punktis 1. sätestatud tasumäärasid ei kohaldata tasuta õppivale üliõpilasele, sh sihtstipendiumiga õppivale üliõpilasele, kui:
3.1 kõrgkoolide vahel on ühisõppe koostöölepingus nii kokku lepitud (külalisüliõpilasena õppimine);
3.2 üliõpilane on õppeainete sooritamise teises kõrgkoolis (välisriigi kõrgkoolis vahetusüliõpilasena õppimine, EuroTeQ-i raames õppeainete sooritamine) enne nende õppeainete õppima asumist teaduskonnas kirjalikult kokku leppinud.

4. VÕTA taotluse hindamine on semestritasu maksvale üliõpilasele tasuta, kui üliõpilane läheb ülikoolidevahelise lepingu alusel välisriigi kõrgkooli vahetusüliõpilaseks ja õppeainete sooritamine on programmijuhiga eelnevalt kokku lepitud või sooritab programmijuhiga kooskõlastatud õppeaineid EuroTeQ-i raames.

5. VÕTA taotluse tasumäärasid ei kohaldata Tallinna Tehnikaülikoolis varem sooritatud õppeainete arvestamise taotlemisel, v.a soorituste puhul, mille kuupäevast on VÕTA taotluse esitamise hetkel möödas enam kui 12 aastat. Nimetatud juhul kohalduvad punktides 1.1 ja 1.2 sätestatud tasumäärad tasemeõppe õpingute arvestamise taotlemiseks.

6. VÕTA taotluse hindamise tasumäärasid ei kohaldata magistriõppesse kandideerijale vastuvõtutingimustes nõutud hariduse nõude täitmise taotlemisel.

7. Tunnistan kehtetuks 30.10.2019 korralduse nr 136 „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tasumäärade kinnitamine“.

8. Korraldus jõustub 1. juulil 2024.