Toetuste andmise põhimõtted ülikooli põhikirjaliste ülesannete täitmiseks

Õigusakti vastutav üksus:
Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 16.06.2023 määrusega nr 2 (jõustunud 26.06.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 26.06.2023

Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 2 lõike 4 ja § 8 lg 3 punkti 4 ning Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 6 punkti 12 alusel.

§ 1.  Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi ülikool) võib anda põhikirjaliste ülesannete täitmiseks, eelkõige enda üliõpilaste arengu soodustamiseks toetusi teistele juriidilistele isikutele, sh:
1) üliõpilastele stipendiumide maksmise toetamiseks;
2) üliõpilasorganisatsioonide toetamiseks.

§ 2. Liikmemaksud ülikooliga osalusega juriidilistele isikutele või teistele seotud organisatsioonidele ei ole toetused käesoleva määruse mõistes.

§ 3. Toetuse maksmise ja selle tingimused otsustab rektor või tema nimetatud isik.

§ 4. Määruse alusel võib anda toetusi ühekordselt või sama tegevuse toetamiseks aastas kokku kuni 10 000 euro suuruses summas. Määruse alusel antud toetuste summaarne maht ühes eelarveaastas ei või olla suurem kui 10% rektori reservfondi aastasest eelarve mahust.

§ 5. Ülikool teeb toetuste maksmisel koostööd ülikooliga seotud organisatsioonidega – Sihtasutuse Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi ja MTÜ TTÜ Üliõpilaskülaga, samuti teiste ülikooli ja üliõpilaste arengut toetavate juriidiliste isikutega.

§ 6. Määrus jõustub allakirjutamisel.