Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe väliskülalisüliõpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud teadusprorektori 28.11.2023 korraldusega nr 188

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 28.11.2023

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga reguleeritakse omal algatusel Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ka ülikool) doktoriõppesse siirduvate väliskülalisüliõpilaste (edaspidi külalisdoktorant) vastuvõtmisega seonduvat.

1.2 Kord ei laiene külalisdoktorantidele, kes siirduvad ülikooli doktoriõppesse Erasmus+ programmi toetusel, kahepoolsete lepingute alusel või Euroopa Struktuurfondidest toetatud meetmete toel.

2. Külalisdoktorandiks kandideerimise tingimused

2.1 Külalisdoktorandiks kandideerimise eelduseks on rahastuse olemasolu kogu visiidi ajaks kas oma koduülikooli või elukohariigi kaudu või Tallinna Tehnikaülikooli struktuuriüksuse kaudu, kes külalisdoktoranti võõrustab.

2.2 Külalisdoktorandi inglise keele oskus peab olema vähemalt B2 tasemel.

2.3 Külalisdoktorandil tuleb leida juhendaja ülikoolist.

2.4 Külalisdoktorandiks kandideerimiseks esitab isik teadusosakonnale:
2.4.1 vormikohase elektroonilise taotluse, mis sisaldab ka motivatsioonikirja;
2.4.2 koduülikooli suunamislehe (nt. sealse juhendaja soovituskiri);
2.4.3 ametliku kinnituskirja koduülikooli doktorantuuris õppimise kohta;
2.4.4 ülikooli poolse juhendajaga kooskõlastatud detailse tööplaani kogu visiidi ajaks;
2.4.5 kinnituse piisava sissetuleku kohta kogu visiidi ajaks (nt. oma koduülikooli või elukohariigi stipendium, ülikooli poolse juhendaja projektiraha vmt);
2.4.6 isikut tõendava dokumendi koopia.

2.5 Euroopa Liidu liikmesriigist, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist ja Šveitsi Konföderatsioonist pärit külalisdoktorantide maksimaalne viibimise periood Tallinna Tehnikaülikoolis on 24 kuud ehk pool doktorantuuri nominaalkestusest. 24 kuu sisse arvestatakse nii omal algatusel kui erinevate toetusmeetmete toel külalisdoktorandina ülikoolis viibimine.

2.6 Kolmandatest riikidest pärit külalisdoktorandi maksimaalne viibimise periood ülikoolis on 360 päeva, mis tuleneb Välismaalaste seaduses kehtestatud pikaajalise viisaga lubatud viibimisajast.  Perioodi sisse arvestatakse nii omal algatusel kui erinevate toetusmeetmete toel külalisdoktorandina ülikoolis viibimine.

3. Külalisdoktorandi vastuvõtt

3.1 Teadusosakonna doktoriõppe vastuvõttu korraldav töötaja vaatab esitatud kandideerimis-dokumendid üle ning küsib vajadusel täiendavaid andmeid.

3.2 Juhul, kui Eestisse siirdumiseks on külalisdoktorandil vajalik taotleda viisat, väljastab külalisdoktorandi soovil vastavasisulise kutsekirja struktuuriüksus, kes külalisdoktoranti võõrustab.

3.3 Teadusosakonna töötaja valmistab esitatud andmete põhjal ette külalisdoktorandiga sõlmitava lepingu, kus muuhulgas on määratud ülikoolis viibimise periood ning rahastamise tingimused. Ülikooli poolt allkirjastab lepingu struktuuriüksuse juht, kes külalisdoktoranti võõrustab.

3.4 Pärast lepingu allkirjastamist kõikide osapoolte poolt, edastab teadusosakonna töötaja külalisdoktorandi andmed õppeosakonnale isiku registreerimiseks õppeinfosüsteemi, mis annab külalisdoktorandile ligipääsu õppeinfosüsteemi ning võimaluse määrata talle õppe- ja teadustöö stipendiumi ülikoolis sätestatud reeglite kohaselt.

3.5 Külalisdoktorandiks vastuvõtmine vormistatakse teadusprorektori korraldusega.

4. Külalisdoktorandi viibimisaja pikendamine

Punktis 3.3 nimetatud lepinguga määratud perioodi pikendamiseks esitab ülikooli poolne juhendaja teadusosakonnale esildise lisaperioodi ning külalisdoktorandi rahastamise kohta lisaperioodiks. Esildis vormistatakse lepingu lisana, mille allkirjastab ülikooli poolt instituudi direktor ning selle  alusel pikendatakse külalisdoktorandi staatust õppeinfosüsteemis.