Kinnitatud rektori 23.11.2022 korraldusega nr 156

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 23.11.2022

1. Üldsätted

1.1 1 Käesoleva korraldusega sätestatakse siseauditi büroo (edaspidi büroo) struktuur ja ülesannete kirjeldus.

1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.

1.3 Osakond lähtub oma tegevuses siseauditeerimise eeskirjast.

1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Internal Audit Office.

2. Osakonna põhieesmärk

2.1 Osakonna põhieesmärk on hinnata ülikooli ning tema struktuuriüksuste valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemide piisavust ning mõjusust ning teha ettepanekuid nende parandamiseks.

3. Osakonna struktuur ja ülesanded

3.1 Osakonna koosseisu kuulub rektori otsealluvuses olev isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik. Nimetus inglise keeles on Coordinator for Protection of Personal Data and State Secrets.

3.2 Osakond tervikuna:
3.2.1 täidab õigusaktide piires iseseisvalt siseaudiitori kutsetegevuse ülesandeid;
3.2.2 hindab ja analüüsib sisekontrollisüsteemide toimimist;
3.2.3 teeb ettepanekuid sisekontrollisüsteemi parandamiseks.

3.3 Isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik:
3.3.1 koordineerib isikuandmete ja riigisaladuse kaitset ning infoturvet ülikoolis;
3.3.2 tegutseb õigusaktide piires iseseisvalt.