Juhtimine ja tugiteenused> Juhtimine ja esindamine

Vastutusala juhtide nimetamine ning nende tegevusvaldkondade ja neile alluvate struktuuriüksuste määramine

Kinnitatud rektori 09.09.2021 käskkirjaga nr 35

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 06.09.2021

Microsoft Word

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 9:

1. Nimetan Tallinna Tehnikaülikooli vastutusala juhid alljärgnevalt:
1.1 teadusprorektor – professor Maarja Kruusmaa (alates 1. septembrist 2020);
1.2 õppeprorektor – professor Hendrik Voll (alates 1. septembrist 2020);
1.3 ettevõtlusprorektor – Sven Illing (alates 1. septembrist 2020);
1.4 rohepöörde prorektor – Helen Sooväli-Sepping (alates 6. septembrist 2021);
1.5 kantsler – Tea Trahov (alates 1. oktoobrist 2021).

2. Määran vastutusala juhtide tegevusvaldkonnad ja neile alluvad tugistruktuuriüksused järgmiselt:

Ametikoht  Tegevusvaldkond Tugistruktuuriüksus
Teadusprorektor Teadustegevus, sh doktoriõpe,  raamatukogundus ja kirjastustegevus,  vastavushindamise teenused Raamatukogu
Teadusosakond
TTÜ Sertifitseerimisasutus
Targa linna tippkeskus
Õppeprorektor Õppetegevus (v.a doktoriõpe), koostöö  üliõpilaskonnaga ja sporditegevus Õppeosakond
Avatud ülikool
Ettevõtlusprorektor Arendustegevus ja teadmussiire,  intellektuaalse omandi kaitse,  ettevõtlussuhted, vilistlasliikumine Innovatsioonikeskus
Ettevõtlusosakond
Rohepöörde prorektor Linnaku, regionaalsete kolledžite  rohemajanduse arengu kavandamine ja  juhtimine; säästva arengu põhimõtete  lõimimine õppekavadesse ja TTÜ  tegevustesse; ringmajanduse strateegia;  ringmajanduse ja säästva arengu alane  koostöö Tallinna ülikoolidega, era- ja avaliku  sektoriga ning rahvusvaheline võrgustumine* Rektoraadi strateegiabüroo
Kantsler IT-taristu ja süsteemide haldus ning arendus Infotehnoloogia osakond
Ülikooli turunduse ja  kommunikatsioonitegevuse juhtimine ja  elluviimine, mis hõlmab sise- ja  väliskommunikatsiooni, brändi ja  sümboolika, maine- ja vastuvõtuturunduse  tegevuste, e-kanalite arengu, ülikooli  sündmuste, rahvusvaheliste koostöösuhete  koordineerimist ja korraldust Turunduse ja  kommunikatsiooni osakond
Finants-majandustegevuse (sh riigihangete)  korraldamine ja arendamine Rahandusosakond
Ülikooli omandis või kasutuses oleva  kinnisvara arendamine ja haldamine,  logistikateenuse osutamine ning muu  ülikooli üldkasutatava vara korrashoid Kinnisvaraosakond
Personalipoliitika arendamine ja elluviimine  ning töösuhete korraldamine, samuti  arhiivinduse, asjaajamise ning  dokumendihalduse korraldamine ja  arendamine Personaliosakond

*Märkus: Rohepöörde prorektori tegevusvaldkond on horisontaalne, mistõttu esmalt pakub prorektorile tuge strateegiabüroo sekretariaat (administratiivne tugi) ning strateegiabüroo analüütikud ning projektijuhid.

3. Kantsleril leppida finantsdirektori ja haldusdirektori ametikohtade täitjatega töölepingute muudatused kokku hiljemalt 31. oktoobriks 2021.

4. Vastutusala juhtidel viia neile alluvate struktuuriüksuste struktuuri ja ülesannete kirjeldused vastavusse käesoleva käskkirjaga hiljemalt 31. oktoobriks 2021.

5. Muudan rektori 31.03.2021 käskkirja nr 15 „Rektoraadi strateegiabüroo moodustamine, sertifitseerimisasutuse lõpetamine jt muudatused tugistruktuuris“ punkti 14 ja sõnastan selle järgmiselt: „14. Käskkirja punktid 2, 3.2 ja 4.3 jõustuvad 1. aprillil 2022 ning ülejäänud osas jõustub käskkiri 1. aprillil 2021.“.

6. Tunnistan kehtetuks vastutusala juhtide nimetamise ning nende tegevusvaldkondade ja neile alluvate struktuuriüksuste määramise (kinnitatud rektori 01.09.2020 käskkirjaga nr 44, muudetud 20.10.2020 käskkirjaga nr 51, 22.12.2020 käskkirjaga nr 55, 31.03.2021 käskkirjaga nr 15 ja 13.05.2021 käskkirjaga nr 20).

7. Käesoleva käskkirja punktis 6 nimetatud käskkiri kehtib siiski kuni kantsleri ametisse asumiseni 1. oktoobril 2021 selles nimetatud vastutusala direktorite, nende tegevusvaldkondade ja neile alluvate struktuuriüksuste osas.

8. Punktis 2 sätestatud teadusprorektori tegevusvaldkonna lauseosa „, vastavushindamise teenused“ ja talle alluva tugistruktuuriüksusena sätestatud lauseosa „TTÜ Sertifitseerimisasutus“ muutuvad kehtetuks 1. aprillil 2022.

9. Käskkiri jõustub alates 6. septembrist 2021.