Juhtimine ja tugiteenused> Juhtimine ja esindamine

Vastutusala juhtide nimetamine ning nende tegevusvaldkondade ja neile alluvate struktuuriüksuste määramine

Kinnitatud rektori 01.09.2020 käskkirjaga nr 44
Muudetud rektori 20.10.2020 käskkirjaga nr 51 (jõustunud 01.11.2020)
Muudetud rektori 22.12.2020 käskkirjaga nr 55 (jõustunud 01.01.2021)
Muudetud rektori 31.03.2021 käskkirjaga nr 15 (jõustunud 01.04.2021)
Muudetud rektori 13.05.2021 käskkirjaga nr 20

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 13.05.2021

Microsoft Word

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 9:

1. Nimetan Tallinna Tehnikaülikooli vastutusala juhid alljärgnevalt:
1.1 teadusprorektor – professor Maarja Kruusmaa (alates 1. septembrist 2020);
1.2 õppeprorektor – professor Hendrik Voll (alates 1. septembrist 2020);
1.3 ettevõtlusprorektor – Sven Illing (alates 1. septembrist 2020).
1.4 administratsioonidirektori kohusetäitja – Tea Trahov (alates 1. aprillist 2021); [jõustunud 01.04.2021]
1.5 finantsdirektor – Tauno Tuisk (alates 1. septembrist 2020);
1.6 haldusdirektor – Aivar Uutar (alates 15. septembrist 2020).

2. Määran vastutusala juhtide tegevusvaldkonnad ja neile alluvad tugistruktuuriüksused järgmiselt: [jõustunud 01.04.2021]

Ametikoht Tegevusvaldkond Tugistruktuuriüksus
Teadusprorektor Teadustegevus, sh doktoriõpe, raamatukogundus ja kirjastustegevus, vastavushindamise teenused Raamatukogu

Teadusosakond

TTÜ Sertifitseerimisasutus

Targa linna tippkeskus

Õppeprorektor Õppetegevus (v.a doktoriõpe), koostöö üliõpilaskonnaga ja sporditegevus [jõustunud 13.05.2021] Õppeosakond

Avatud ülikool

Ettevõtlusprorektor Arendustegevus ja teadmussiire, intellektuaalse omandi kaitse, ettevõtlussuhted, vilistlasliikumine Innovatsioonikeskus [jõustunud 01.01.2021]
Ettevõtlusosakond [jõustunud 01.01.2021]
Administrat-sioonidirektor IT-taristu ja süsteemide haldus ning arendus, turundus- ja kommunikatsioonitegevus, ülikooli põhiväärtuste arendamine, tunnustamine, akadeemiliste ürituste korraldamine, protokoll, rahvusvahelised suhted, kultuuriegevus [jõustunud 13.05.2021] Infotehnoloogia osakond

Turunduse ja kommunikatsiooni osakond

Finantsdirektor Finantstegevus (arvestus, planeerimine, aruandlus ja analüüs) ja hangete korraldamine ning arendamine Rahandusosakond
Haldusdirektor Kinnisvara haldamine, hooldamine ja arendamine, transport, turvalisus ja keskkonnaohutus, kriisijuhtimine Kinnisvaraosakond

3. Personaliosakond ja rektoraadi strateegiabüroo on rektori otsealluvuses. [jõustunud 01.04.2021]