Vastutusala juhtide nimetamine ning nende tegevusvaldkondade ja neile alluvate struktuuriüksuste määramine

Kinnitatud rektori 20.12.2022 käskkirjaga nr 64 (jõustunud 01.01.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2023

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 9:

1. Nimetan Tallinna Tehnikaülikooli vastutusala juhid alljärgnevalt:
1.1 teadusprorektor – professor Maarja Kruusmaa (alates 1. septembrist 2020);
1.2 õppeprorektor – professor Hendrik Voll (alates 1. septembrist 2020);
1.3 ettevõtlusprorektor – kuni prorektori nimetamiseni täidab ülesanded rektor;
1.4 rohepöörde prorektor – Helen Sooväli-Sepping (alates 6. septembrist 2021);
1.5 kantsler – Tea Trahov (alates 1. oktoobrist 2021).

2. Määran vastutusala juhtide tegevusvaldkonnad ja neile alluvad tugistruktuuriüksused järgmiselt:

Ametikoht Tegevusvaldkond Tugistruktuuriüksus
Teadusprorektor Teadustegevus, sh doktoriõpe, raamatukogundus ja kirjastustegevus Raamatukogu
Teadusosakond
Targa linna tippkeskus
Õppeprorektor Õppetegevus (v.a doktoriõpe), koostöö üliõpilaskonnaga, sporditegevus, vilistlasliikumine Õppeosakond
Avatud ülikool
Vilistlasliikumise ja toetussuhete osakond

 

Ettevõtlusprorektor Innovatsiooni- ja ettevõtlusalane koostöö, teadmus- ja tehnoloogiasiire, intellektuaalse omandi kaitse ja teadmuse kommertsialiseerimise koordineerimine, partnerlussuhete koordineerimine, ettevõtlikkuse edendamine Ettevõtlusosakond
Rohepöörde prorektor Linnaku, regionaalsete kolledžite rohemajanduse arengu kavandamine ja juhtimine; säästva arengu põhimõtete lõimimine õppekavadesse ja ülikooli teadustegevustesse; ringmajanduse ja säästva arengu alane koostöö Kliimanutika tuleviku keskus
Kantsler IT-taristu ja süsteemide haldus ning arendus Infotehnoloogia osakond
Ülikooli turunduse ja kommunikatsioonitegevuse juhtimine ja elluviimine, mis hõlmab sise- ja väliskommunikatsiooni, brändi ja sümboolika, maine- ja vastuvõtuturunduse tegevuste, e-kanalite arengu, ülikooli sündmuste, rahvusvaheliste koostöösuhete koordineerimist ja korraldust Turunduse ja kommunikatsiooni osakond
Finants-majandustegevuse (sh riigihangete) korraldamine ja arendamine Rahandusosakond
Ülikooli linnakute ja ülikooli omandis või kasutuses oleva kinnisvara arendamine ja haldamine, vara haldamine, logistikateenuse osutamine, konverentside ja ürituste korraldamine ning seotud tugiteenuste pakkumine Kinnisvaraosakond
Personalipoliitika arendamine ja elluviimine ning töösuhete korraldamine, samuti arhiivinduse, asjaajamise ning dokumendihalduse korraldamine ja arendamine Personaliosakond

3. Tunnistan kehtetuks vastutusala juhtide nimetamise ning nende tegevusvaldkondade ja neile alluvate struktuuriüksuste määramise (kinnitatud rektori 09.09.2021 käskkirjaga nr 35, muudetud 03.02.2022 käskkirjaga nr 9).

4. Käskkiri jõustub 1. jaanuaril 2023.