Vastutusala juhtide nimetamine ning nende tegevusvaldkondade ja neile alluvate struktuuriüksuste määramine

Kinnitatud rektori 20.12.2022 käskkirjaga nr 64 (jõustunud 01.01.2023)
Muudetud rektori 09.02.2023 käskkirjaga nr 2 (jõustunud 10.02.2023)
Muudetud rektori 04.05.2023 käskkirjaga nr 20 (jõustunud 24.04.2023)
Muudetud rektori 03.07.2023 käskkirjaga nr 27 (jõustunud 01.09.2023)
Muudetud rektori 13.07.2023 käskkirjaga nr 29 (jõustunud 13.07.2023)
Muudetud rektori 22.09.2023 käskkirjaga nr 37 (jõustunud 01.10.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.10.2023

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 9:

1. Nimetan Tallinna Tehnikaülikooli vastutusala juhid alljärgnevalt:
1.1 teadusprorektor – vanemteadur Tiit Lukk (alates 13. veebruarist 2023); [jõustunud 10.02.2023]
1.2 õppeprorektor – professor Hendrik Voll (alates 1. septembrist 2020);
1.3 ettevõtlusprorektor – Erik Puura (alates 24. aprillist 2023); [jõustunud 24.04.2023]
1.4 [kehtetu – jõustunud 01.10.2023]
1.5 kantsler – Tea Trahov (alates 1. oktoobrist 2021).

2. Määran vastutusala juhtide tegevusvaldkonnad ja neile alluvad tugistruktuuriüksused järgmiselt:

Ametikoht Tegevusvaldkond Tugistruktuuriüksus
Teadusprorektor Teadustegevus, sh doktoriõpe, raamatukogundus ja kirjastustegevus Raamatukogu
Teadusosakond
FinEst Targa linna tippkeskus [jõustunud 13.07.2023]
Õppeprorektor Õppetegevus (v.a doktoriõpe), koostöö üliõpilaskonnaga, sporditegevus, vilistlasliikumine Õppeosakond
Avatud ülikool
Vilistlasliikumise ja toetussuhete osakond

 

Ettevõtlusprorektor Innovatsiooni- ja ettevõtlusalane koostöö, teadmus- ja tehnoloogiasiire, intellektuaalse omandi kaitse ja teadmuse kommertsialiseerimise koordineerimine, partnerlussuhete koordineerimine, ettevõtlikkuse edendamine Ettevõtlusosakond
Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE [jõustunud 01.09.2023]
[kehtetu – jõustunud 01.10.2023] [kehtetu – jõustunud 01.10.2023] [kehtetu – jõustunud 01.10.2023]
Kantsler IT-taristu ja süsteemide haldus ning arendus Infotehnoloogia osakond
Ülikooli turunduse ja kommunikatsioonitegevuse juhtimine ja elluviimine, mis hõlmab sise- ja väliskommunikatsiooni, brändi ja sümboolika, maine- ja vastuvõtuturunduse tegevuste, e-kanalite arengu, ülikooli sündmuste, rahvusvaheliste koostöösuhete koordineerimist ja korraldust Turunduse ja kommunikatsiooni osakond
Finants-majandustegevuse (sh riigihangete) korraldamine ja arendamine Rahandusosakond
Ülikooli linnakute ja ülikooli omandis või kasutuses oleva kinnisvara arendamine ja haldamine, vara haldamine, logistikateenuse osutamine, konverentside ja ürituste korraldamine ning seotud tugiteenuste pakkumine Kinnisvaraosakond
Personalipoliitika arendamine ja elluviimine ning töösuhete korraldamine, samuti arhiivinduse, asjaajamise ning dokumendihalduse korraldamine ja arendamine Personaliosakond

3. Tunnistan kehtetuks vastutusala juhtide nimetamise ning nende tegevusvaldkondade ja neile alluvate struktuuriüksuste määramise (kinnitatud rektori 09.09.2021 käskkirjaga nr 35, muudetud 03.02.2022 käskkirjaga nr 9).

4. Käskkiri jõustub 1. jaanuaril 2023.