Õppekavade IAAB, IADB, IVSB praktika juhend

Õigusakti vastutav üksus:
Lisa 4
infotehnoloogia teaduskonna dekaani 28.10.2021 korraldusele nr 1-24/279
1. Üldsätted 1.1. Tööpraktika üldine korraldus on sätestatud õppekorralduse eeskirjas.
1.2. Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb sooritada enne lõputöö kaitsmist. Praktika eesmärk, väljundid ja hindamiskriteeriumid on välja toodud vastava praktikaaine kirjelduses.
1.3. Praktikaperiood on kindlaksmääratud ajaperiood, mille vältel üliõpilane või ekstern (edaspidi üliõpilane) on lepinguliselt seotud era- või avaliku sektori ettevõtte või asutusega Eestis või välismaal (edaspidi praktikaasutus).
1.4. Praktikat on võimalik läbida tavakorras (läbides praktikaasutuses kolmepoolse lepinguga kindlaksmääratud praktikaperioodi) või lihtmenetluse korras (praktikaasutuses praktikaperioodi läbimata).
2. Praktikaperioodi maht ja eeltingimused 2.1. Praktikaperioodi maht on määratud õppekavas ja vastava praktikaaine kirjelduses.
2.2. Praktikaperioodi on võimalik läbida kogu ulatuses katkematu protsessina (ühes praktikaasutuses) või osadena (ühes või mitmes praktikaasutuses).
2.3. Praktikaperioodi ühe osa minimaalne maht on 160 tundi. Põhjendatud juhtudel, näiteks projektipõhine praktika, võib kokku leppida väiksema mahu.
2.4. Üliõpilane võib praktikaperioodi täies mahus läbida vaid juhul, kui ta on eelnevalt positiivselt sooritanud vastava praktikaaine kirjelduses nimetatud eeldusained.
2.5. Üliõpilane võib läbida praktikaperioodi mahus 160 tundi ilma punktis 2.4. nimetatud nõuet täitmata.
2.6. Praktikaperioodi vältel sooritatavad tööülesanded peavad vastama õppekava spetsiifikale ning on täpsemalt välja toodud praktikaainete kirjelduses.
3. Praktikaperioodi alustamine

 

3.1. Praktikakoha leiab üliõpilane endale üldjuhul ise. Vajadusel abistab teda praktikakoha leidmisel õppekava praktika kuraator.
3.2. Enne praktikale asumist täidab üliõpilane infotehnoloogia teaduskonna veebilehel praktikaasutuse kirjelduse ankeedi. Praktikakoha sobivuse korral sõlmitakse ülikooli, üliõpilase ja praktikaasutuse vahel kolmepoolne praktikaleping. Kolmepoolse praktikalepingu sõlmimise nõue on reeglina kohustuslik.
4. Praktikakogemuse dokumenteerimine praktika kestel 4.1. Praktika tavakorras läbimisel on üliõpilane kohustatud dokumenteerima praktika kulgu, koostades perioodikokkuvõtteid, mille nõuded on täpsemalt välja toodud praktikaainete kirjeldustes.
4.2. Perioodikokkuvõtete esitamist ja sisu vastavust praktikaainete kirjeldustes kehtestatule kontrollib ning perioodikokkuvõtete esitamise loeb praktikaperioodi lõppedes arvestatuks praktika kuraator.
5. Praktika arvestamise taotlemine 5.1. Tavakorras praktika arvestamise taotlemiseks esitab üliõpilane ÕISis taotluse, lisades sellele praktika aruande ja praktikaasutuse poolse juhendaja poolt allkirjastatud hinnangulehe. Taotluse esitamise tähtajad on kajastatud infotehnoloogia teaduskonna veebilehel.
5.2. Lihtmenetluse korras praktika arvestamiseks esitab üliõpilane ÕISis taotluse, lisades sellele praktika aruande, tööandja allkirjastatud tõendi, mis tõendab üliõpilase töötamise perioodi ja ülesandeid antud ametikohal ning vajadusel täiendavad dokumendid. Nõuded dokumentidele ja nende esitamise tähtajad on kajastatud infotehnoloogia teaduskonna veebilehel.

5.2.1. Üliõpilasel on õigus taotleda lihtmenetluse korras praktikaaine arvestamist, kui ta on lihtmenetluse korras praktikaaine arvestuse taotlemise hetkeks:

5.2.1.1. eelnevalt läbinud õppekava vastava praktikaaine kirjelduses väljatoodud mahus;
5.2.1.2. omandanud kumulatiivselt 12 kuud täiskoormusel erialast töökogemust, mille sisu on vastavuses õppekava spetsiifikale vastavate tööülesannetega.

5.3. Sisulised nõuded praktika aruandele ning aruande maht on sätestatud vastava praktikaaine kirjelduses.
5.4. Lihtmenetluse korral on lubatud kajastada aruandes tegevusi/tööülesandeid, mida täideti mitte varasemalt kui taotlemisele eelneva 6 kuu jooksul. Varasemaid tööülesandeid on lubatud aruandes kajastada ainult põhjendatud juhtudel ja eelneval kokkuleppel praktika kuraatoriga.

6. Praktika hindamine 6.1. Praktikaaine tavakorras läbitud sooritust hindab aruande kaitsmisel vähemalt 2-liikmeline komisjon.

6.1.1. Praktika kaitsmine on avalik. Praktika kaitsmist ei kanta üle veebi ning aruandluses kajastatavad andmed ja järeldused ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Põhjendatud juhtudel on kaitsmiskomisjoni esimehe otsusega lubatud kuulutada praktikakaitsmine kinniseks. Vastavasisulise põhjendatud avalduse peab üliõpilane esitama ÕISis koos praktika arvestamise taotlusega.

6.2. Praktika lihtmenetluse korras esitatud taotlusele määrab vastava õppekava programmijuht kaks hindajat, kes langetavad taotlusele lisatud dokumentide baasil otsuse, kas praktikaaine hinnata arvestatuks või lükata taotlus tagasi. Juhul, kui hindajate otsused erinevad, määrab programmijuht kolmanda hindaja, kelle otsus saab määravaks.

6.2.1. Hindajatel on õigus kirjalikult esitada taotlejale täiendavaid küsimusi või kutsuda taotleja suulisele vestlusele.

6.3. Negatiivse tulemuse saanud üliõpilastel on õigus esitada uus praktika arvestamise taotlus.
6.4. Praktikatulemuse vaidlustamine toimub õppekorralduse eeskirjas sätestatud korras.