Majandusteaduskonnas lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise kord

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 29.08.2023 korraldusega nr 1-24/224

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse- ning magistriõppe lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise põhimõtted, lõputöödega seonduvad lõpetaja õigused ja kohustused, programmijuhi, juhendaja, õppekava õppekonsultandi ja instituudi tugitöötajate ülesanded majandusteaduskonnas.

1.2. Käesoleva korra mõistes on:
1.2.1. lõputöö – õpingute lõpetamiseks juhendaja juhendamisel kirjutatav üliõpilase iseseisev uurimus, mille eesmärk ja õpiväljundid on sätestatud õppekavas;
1.2.2. lõputöö Moodle’i kursus – Moodle’i keskkonnas loodud lõputöö, bakalaureuseseminari või magistriseminari kursus, mille eesmärgiks on lõputöid puudutava informatsiooni edastamine ning lõputöödega seotud tegevustele e-toe pakkumine;
1.2.3. lõpetaja – lõputööd kirjutada/kaitsta sooviv või lõputööd kirjutav/kaitsev üliõpilane või ekstern.

2. Programmijuhi ja instituudi ülesanded õppekaval seoses lõputöödega

2.1. Programmijuht peab:
2.1.1. tagama lõputöö Moodle’i kursus(t)e olemasolu õppekaval tervikuna või selle peaerialadel ning sellekohase info edastamise õppekava õppekonsultandile;
2.1.2. otsustama lõputöö teema ja/või kavandi esitamise vajaduse, korra ja tähtajad õppekaval ning looma lõputöö kavandi põhja lähtudes Lisas A esitatud näidisest;
2.1.3. otsustama lõputöö eelkaitsmise kasutamise õppekaval, määrama nõuded eelkaitstavale tööle, eelkaitsmise tingimused ja tähtajad arvestusega, et eelkaitsmine toimub hiljemalt üks nädal enne kaitsmistaotluste esitamise tähtaega;
2.1.4. otsustama, kas lõpetajad peavad koostama eelkaitsmise järgsete paranduste kohta omapoolse ülevaate  ning esitama selle koos kaitsmiseks esitatud lõputööga;
2.1.5. tagama punktides 2.1.2. kuni 2.1.4. nimetatud informatsiooni jõudmise õppekava õppekonsultandile ning tagama selle kättesaadavaks tegemise lõputöö Moodle’i kursusel õppesemestri alguseks;
2.1.6. kooskõlastama lõputöö juhendajad, kes on väljastpoolt majandusteaduskonda, vastavalt punktile 4.3.;
2.1.7. kooskõlastama õppekava iga peaeriala lõputöö hindamiskriteeriumid;
2.1.8. aitama lahendada probleeme, mis on seotud kaitsmiseks esitatud lõputööde suunamisega lõputöö teemavaldkonna kaitsmiskomisjoni.

2.2. Programmijuhil on õigus, lisaks majandusteaduskonna dekaani kinnitatud „Majandusteaduskonna akadeemilised tähtajad“ märgitule, sätestada vahetähtaegu lõputöö osade esitamiseks õppekaval. Eelnimetatud tähtajad peavad olema kättesaadavad lõputöö Moodle’i kursusel õppesemestri alguseks.

2.3. Instituut peab:
2.3.1. toetama lõputöö Moodle’i kursuse loomist ja haldamist vastavalt programmijuhi ja instituudi vahelistele kokkulepetele;
2.3.2. määrama isikud, kes koostavad instituudiga seotud lõputöö õppeainete hindamiskriteeriumid Lisas B esitatud vormil, kooskõlastavad need programmijuhiga,  tagavad nende ajakohasuse, kättesaadavaks tegemise lõpetajatele lõputöö Moodle’i kursusel ning edastamise kaitsmiskomisjonile;
2.3.3. programmijuhi nõudmisel tagama ajakohase lõputööde näidisteemade/märksõnade ja võimalike juhendajate nimekirja loomise;
2.3.4. tagama lõpetajale juhendaja leidmise;
2.3.5. lahendama lõputöö juhendamisega seotud küsimused, ettepanekud ja probleemid, mis ei ole programmijuhi pädevuses.

3. Lõpetaja õigused ja kohustused

3.1. Lõpetaja peab:
3.1.1. lähtuma lõputöö teema valikul õppekavajärgsest peaerialast;
3.1.2. kooskõlastama planeeritava lõputöö teema juhendajaga järgides õppekaval või selle peaerialal seatud nõudeid;
3.1.3. deklareerima lõputöö ÕISis planeeritava lõputöö kaitsmise semestri alguses akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks ning täitma muid õppekaval või selle peaerialal seatud nõudeid (sh väljastpoolt majandusteaduskonda valitud juhendaja puhul punktis 4.3. sätestatut). Deklaratsioon tuleb uuesti esitada igal semestril, mil planeeritakse jõuda lõputöö kaitsmiseni.
3.1.4. algatama konfidentsiaalsuslepingu sõlmimise enne lõputöö kirjutamise alustamist, kui lõputöö kirjutamisel kasutatakse konfidentsiaalseid andmeid ning andmeid andev asutus/ettevõte nõuab konfidentsiaalsuslepingu sõlmimist;
3.1.5. koostama ja esitama taotluse kinnise kaitsmise ja/või lõputöö juurdepääsupiirangu kehtestamiseks, kui lõputöö sisaldab riigisaladust, ärisaladust, isikuandmete kaitse seaduse alusel saladuses hoitavat teavet, avaldamata materjale või muud salastatud teavet, järgides punktis 6.4. sätestatut;
3.1.6. koostama lõputöö kavandi, kooskõlastama selle juhendajaga ning esitama selle vastavalt õppekaval kehtestatud korrale ning tähtaegadele, kui kavand on õppekaval nõutud;
3.1.7. esitama valmis lõputöö osad juhendajale lugemiseks vastavalt õppekaval kehtestatud ning juhendajaga kokkulepitud vormile ja tähtaegadele;
3.1.8. järgima lõputöö koostamisel ja vormistamisel majandusteaduskonna dekaani kinnitatud juhendit „Nõuded üliõpilastöödele TalTechi majandusteaduskonnas“;
3.1.9. esitama töö eelkaitsmiseks vastavalt õppekaval kehtestatud tähtaegadele ning nõuetele, kui eelkaitsmine on õppekaval nõutud;
3.1.10. esitama kaitsmistaotluse akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks;
3.1.11. esitama juhendajaga eelnevalt kooskõlastatud PDF-vormingus lõputöö, sh lihtlitsentsi. Juhul kui lõputööle on kehtestatud juurdepääsupiirang, esitab üliõpilane lisaks eeltoodule ka lõputöö lühikokkuvõtte. Need tuleb esitada selleks otstarbeks määratud lõputöö Moodle’i kursusel vastavalt majandusteaduskonna dekaani kinnitatud juhendi „Majandusteaduskonna akadeemilised tähtajad“ märgitud tähtaegadele. Juhul kui õppekaval viidi läbi eelkaitsmine ning programmijuht on nii otsustanud, koostama eelkaitsmise järgsete paranduste kohta kommentaarid ning esitama need koos kaitsmiseks esitatud lõputööga;
3.1.12. veenduma enne kaitsmisperioodi algust õppekava täidetuses ja planeerima selleks hetkeks tegemata õppeainete eksamid nii, et 3 tööpäeva enne kaitsmist jõuaksid nende tulemused ÕISi;
3.1.13. täitma muid ülikooli, teaduskonna või instituudi kehtestatud nõudeid ning õppekavast tulenevaid kohustusi.

3.2. Lõpetajal on õigus:
3.2.1 juhendaja leidmise ja juhendamisega seotud probleemide korral pöörduda abi saamiseks programmijuhi poole.
3.2.2 vaidlustada lõputöö lõpphinnet Õppekorralduse eeskirjas sätestatud tingimustel ja korras.

4. Lõputööde juhendamine

4.1. Lõputööd juhendab üldjuhul ülikooliga lepingulises suhtes olev töötaja. Bakalaureuse- ja magistriõppe lõputöö juhendajal peab olema vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö juhendajal peab olema vähemalt kõrgharidus.

4.2. Vajadusel võib lõputööl olla kuni kaks juhendajat – põhijuhendaja ja kaasjuhendaja. Põhijuhendaja peab olema ülikooliga lepingulises suhtes, kui ühisõppekavaga seotud lepingud ei sätesta teisiti. Juhendamise eest eraldi tasu ei maksta, va kui tasustamiseks on saadud instituudi direktori luba.

4.3. Kui põhi- või kaasjuhendaja on väljastpoolt majandusteaduskonda või väljastpoolt ülikooli suunatakse lõputöö deklaratsioon ÕISis programmijuhile kooskõlastamiseks. Kui lõputöö kirjutamisega alustatakse enne lõputöö deklaratsiooni esitamist, siis tuleb väljastpoolt teaduskonda pärit juhendaja ja teema kooskõlastada programmijuhiga enne lõputöö kirjutamise alustamist. Kooskõlastuse saamiseks edastab lõpetaja programmijuhile kirjaliku taotluse punktis 4.1 nõutud haridustaseme andmetega. Programmijuht hindab juhendaja hariduse sobivust ning vastavust lõpetaja peaerialale ning valitud lõputöö teemale.

4.4. Juhendaja ülesanded:
4.4.1. anda tagasisidet ja soovitusi juhendatava koostatud lõputöö kavandile, sh planeeritud lõputöö eesmärgi, ülesehituse, teoreetilise raamistiku ning metoodika osas;
4.4.2. lugeda valminud teksti või selle osi, juhtida tähelepanu kirjutatud/koostatava lõputöö tugevustele ja nõrkustele;
4.4.3. hinnata lõputöö vastust „Nõuded üliõpilastöödele TalTechi majandusteaduskonnas“ ja valmidust kaitsmisele esitamiseks ning kinnitada seda kaitsmistaotluse heakskiitmisega ÕIS-is ja vajadusel täiendavalt vastavalt instituudi sees kokkulepitud töökorraldusele. Selle käigus veendub juhendaja, et lõputöö pealkiri ja selle tõlge ning muud kaitsmistaotluse juures nõutud andmed on ÕIS-is kaitsmistaotlusel sisuliselt ja keeleliselt korrektsed.
4.4.4. anda kaitstavale lõputööle oma hinnang juhendaja arvamuses (vt Lisa C) ning edastada see kirjalikult hiljemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist kaitsmiskomisjoni sekretärile või lõputöö Moodle’i kursusele kui kaitsmiskomisjoni töökorraldus seda ette näeb. Kui lõputööl on kaks juhendajat, annavad hinnangu mõlemad juhendajad.

4.5. Juhendaja ülesannete hulka ei kuulu:
4.5.1. uurimisprobleemi sõnastamine;
4.5.2. juhendatavale vajaliku teoreetilise või empiirilise kirjanduse otsimine;
4.5.3. juhendatava abistamine metoodika rakendamisel olulisel määral;
4.5.4. pooliku lõputöö täiendamine ja kohendamine;
4.5.5. lõputöö kirja-, keele-, grammatika-, vormistamise- ja viitamisvigade parandamine.
4.6. Kui juhendatav ei ole kinni pidanud juhendajaga kokkulepitud või muudest lõputöö kirjutamisel õppekaval ettenähtud tähtaegadest, on juhendajal õigus keelduda lõpetaja edasisest juhendamisest.

5. Lõputööde retsenseerimine

5.1. Bakalaureuse ja rakendusliku kõrghariduse lõputööde retsenseerimise vajalikkuse otsustab kaitsmiskomisjoni esimees. Kui neid ei retsenseerita, siis peab kaitsmiskomisjoni esimees tagama, et vähemalt üks kaitsmisel viibiv kaitsmiskomisjoni liige on lõputöö enne kaitsmist põhjalikult läbi lugenud.

5.2. Magistritööd kuuluvad retsenseerimisele.

5.3. Lõputöö retsensiooni kirjutamisel võetakse aluseks üldjuhul retsensiooni vorm (vt Lisa D).

5.4. Retsensendid määrab kaitsmiskomisjoni esimees. Retsenseerimise eest eraldi tasu ei maksta, v.a kui tasustamiseks on saadud instituudi direktori luba.

5.5. Retsensent:
5.5.1. edastab retsensiooni kirjalikult hiljemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist kaitsmiskomisjoni sekretärile, kes edastab selle üliõpilasele, või lõputöö seminari kursusele kui kaitsmiskomisjoni töökorraldus seda ette näeb;
5.5.2. osaleb võimalusel lõputöö kaitsmisel.

6. Lõputööde kaitsmine

6.1. Kaitsmiskomisjonide liikmed määratakse instituutide direktorite ettepanekute alusel dekaani korraldusega iga õppeaasta septembris kogu õppeaastaks. Dekaani korralduses määratakse ka kaitsmiskomisjoni esimees, teda vajadusel asendav kaitsmiskomisjoni aseesimees (või aseesimehed) ning kaitsmiskomisjoni sekretär.

6.2. Lõputööde kaitsmise korraldab kaitsmiskomisjoni esimees. Korralised kaitsmised viiakse läbi majandusteaduskonna akadeemilistes tähtaegades märgitud ajavahemikul.

6.3. Lõputööde kaitsmine toimub avalikul istungil, va juhul, kui kaitsmine on kuulutatud kinniseks.

6.4. Kinnise kaitsmise ning lõputööle juurdepääsupiirangu seadmise otsustab dekaan lõpetaja põhjendatud taotluse alusel, millele on vajadusel lisatud taotluse aluseks olevad dokumendid ja mille on eelnevalt kooskõlastanud juhendaja(d) ning kaitsmiskomisjoni esimees. Vastava taotluse esitamiseks peab lõpetaja toimima järgmiselt:
6.4.1. koostama taotluse, kasutades Lisa E vormi;
6.4.2. edastama enda ning oma juhendaja(te) allkirjastatud taotluse oma õppekava õppekonsultandile hiljemalt lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtajaks. Kui õppekaval on ettenähtud eelkaitsmine, siis tuleb vastav taotlus esitada hiljemalt nädal enne eelkaitsmist.
6.5. Dekaan võib lõpetaja põhjendatud vabas vormis taotluse alusel, mille on eelnevalt kooskõlastanud juhendaja(d) ning kaitsmiskomisjoni esimees, lubada lõpetaja kaitsmisel osalemist reaalajas toimuva kahesuunalist pildi ja heli ülekannet võimaldava tehnilise vahendi abil. Vastav taotlus tuleb edastada oma õppekava õppekonsultandile hiljemalt lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtajaks.
6.5.1. Erandina võib kaitsmiskomisjoni esimees lubada punktis 6.5 nimetatud taotluseta kaitsmist viia läbi kahesuunalist pildi ja heli ülekannet võimaldava tehnilise vahendi abil kui lõpetaja ei saa mõjuval põhjusel kohapeal kaitsmisel osaleda, vastav vajadus selgub vahetult enne kaitsmist ning lõpetaja on kaitsmiskomisjoni esimehele ja sekretärile e-kirjaga vastava põhjendatud taotluse esitanud hiljemalt tema graafikujärgse lõputöö kaitsmise päeva alguseks.

6.6. Punktides 6.4. ja 6.5 (v.a. 6.5.1.) nimetatud taotlused esitatakse õppekonsultandile, kes edastab need kooskõlastamiseks kaitsmiskomisjoni esimehele ning seejärel dekaani abile dekaanile kinnitamiseks. Õppekonsultant saadab kõigi allkirjadega taotluse tagasi kaitsmiskomisjoni esimehele, sekretärile ning lõpetajale.

6.7. Kaitsmiskomisjoni liikmetele laieneb kinnise kaitsmise puhul konfidentsiaalsuskohustus.

6.8. Alates lõputööde esitamisele järgnevast tööpäevast kontrollib kaitsmiskomisjoni sekretär ÕISis kaitsmiseks esitatud lõputöödele vastavate kaitsmistaotluste olemasolu ja kinnitatust juhendaja poolt ning korraldab vajadusel täiendavate kinnituste saamise juhendajatelt vastavalt instituudi sees kokkulepitud töökorraldusele.

6.9. Lõputöö kaitsmisele lubamise eelduste täitmist kontrollib lõpetaja õppekva õppekonsultant hiljemalt kaks nädalat enne lõputöö kaitsmise toimumist.

6.10. Kaitsmiskomisjoni esimees peab kontrollima kaitsmiseks esitatud lõputööde teemade vastavust kaitsmiskomisjoni teemavaldkonnaga. Mittevastavuse korral võtab ta koheselt ühendust töö autori õppekava programmijuhiga lõputöö suunamiseks teemavaldkonna järgsesse kaitsmiskomisjoni.

6.11. Kõik kaitsmisele esitatud lõputööd läbivad plagiaadikontrolli. Selle peab üldjuhul teostama vastava kaitsmiskomisjoni sekretär järgmisel tööpäeval peale lõputööde esitamise tähtaega ning edastama tulemused kaitsmiskomisjoni esimehele.

6.12. Kaitsmisele lubamise otsustab kaitsmiskomisjoni esimees enne kaitsmisgraafiku avalikustamist. Kaitsmiskomisjoni esimehel on õigus lõputööd kaitsmisele mitte lubada, kui töö ei vasta dekaani korraldusega kinnitatud juhendis „Nõuded üliõpilastöödele TalTechi majandusteaduskonnas“ ettenähtud lõputöö nõuetele. Sellisel juhul peab kaitsmiskomisjoni esimees:
6.12.1. esitama lõpetajale kirjalikus vormis põhjenduse lõputöö kaitsmisele mittelubamise kohta;
6.12.2. mitte võimaldama lõpetajal tööd parandada ja uuesti esitada lõputöö kaitsmiseks esitamise semestril, kuid ta peab informeerima lõpetajat lõputöö edasise kaitsmise võimalustest;
6.12.3. edastama info kaitsmisele mittelubamise kohta koheselt lõpetaja õppekava õppekonsultandile ning kaitsmiskomisjoni sekretärile;
6.12.4. plagiaati sisaldanud lõputöö puhul peab kaitsmiskomisjoni esimees lisaks eelnevale: 6.12.4.1.tooma põhjenduses välja kõige olulisemad (suurima kattuvusega) plagieeritud allikad;
6.12.4.2. vältima lõpetajale täieliku plagiaadikontrolli raporti edastamist kuid võimaldama lõpetaja juhendajale ligipääsu plagiaadikontrolli täielikule raportile tingimusel, et plagiaadikontrolli täielikku raportit ei edastata lõpetajale;
6.12.4.3. täitma muid “ Majandusteaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise kord” korras kaitsmisele sätestatud reegleid.
6.13. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaitsmist avalikustab kaitsmiskomisjoni sekretär lõpliku kaitsmisgraafiku teaduskonna veebilehel.

6.14. Kaitsmise korralduse määrab kaitsmiskomisjoni esimees järgmistest põhimõtetest lähtudes:
6.14.1. kaitsmise toimumiseks peab olema kohal vähemalt 3 kaitsmiskomisjoni liiget, sh kaitsmiskomisjoni esimees või aseesimees;
6.14.2. kaitsmise keel on üldjuhul lõputöö kirjutamise keel; kaitsmiskomisjoni esimees võib otsustada teisiti üliõpilase taotlusel;
6.14.3. kaitsmine algab lõpetaja kaitsekõnega, mis kestab bakalaureusetöö või rakendusliku kõrghariduse lõputöö puhul 8-10 minutit ning magistritöö puhul 10-15 minutit;
6.14.4. kaitsekõnele järgneb retsensiooni tutvustamine ja retsensendi küsimustele vastamine;
6.14.5. eelnevale järgneb kaitsmiskomisjoni liikmete küsimustele vastamine ning seejärel ülddiskussioon, mille jooksul võivad küsimusi esitada ja oma arvamust avaldada kõik kohalviibijad;
6.14.6. ülddiskussiooni järel tutvustatakse juhendaja arvamust;
6.14.7. kaitsmine lõpeb lõpetaja lõppsõnaga, milles tal on võimalik tänada töö valmimisele kaasa aidanud inimesi ning kaitsmisdiskussioonis osalenuid;
6.14.8. kaitsmise tulemused tehakse teatavaks ÕISis hiljemalt kaitsmisele järgneval tööpäeval.

6.15. Lõputöö kaitsmisel hindab iga kaitsmiskomisjoni liige lõputööd eraldi. Hindamise alusena võib kasutada hindamislehte (vt näidis Lisa F).

6.16. Kaitsmiskomisjoni hindamislehele kantakse ainult iga komisjoni liikme koondhinne. Komisjoniliikmete individuaalsed hinded ja/või hinnangud avalikustamisele ei kuulu ning vaide korral märgitakse komisjoni vastuses sisalduvad võimalikud eriarvamused anonüümselt.

6.17. Lõputöö lõpphinde määramisel arvestatakse kõikide kohal viibinud kaitsmiskomisjoni liikmete individuaalseid hindeid ning retsensendi hinnet. Komisjon võib vajadusel arvestada lõpphinde kujundamisel juhendaja hinnanguga.

6.18. Lõputöö hindamisel hindega „0“ on lõputööd võimalik uuesti kaitsta kaitsmiskomisjoni määratud tingimustel (nõuda olemasoleva lõputöö täiendamist, uue lõputöö esitamist, uut eelkaitsmist jm). Määratud tingimustest informeeritakse kaitsmiskomisjoni sekretäri, lõpetajat, juhendajat ja lõpetaja õppekava õppekonsultanti.

6.19. Lõputöö lõpphinde vaidlustamisel on kaitsmiskomisjoni esimees kohustatud lõpphinnet sisuliselt põhjendama.

6.20. Kaitsmiskomisjoni sekretär tagab, et kõik positiivsele hindele kaitstud lõputööd või nende lühikokkuvõtted saaks avalikustatud vastavalt ülikoolis kehtestatud lõputööde avalikustamise ja säilitamise eeskirjale.