Majandusteaduskond> Tasemeõpe

Lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise kord majandusteaduskonnas

Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 10.05.2019 korraldusega nr 138

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse- ning magistriõppe lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise põhimõtted, lõputöödega seonduvad lõpetaja õigused ja kohustused, programmijuhi, juhendaja, õppekava õppekonsultandi ja instituudi tugitöötajate ülesanded majandusteaduskonnas.

1.2. Käesoleva korra mõistes on:
1.2.1. lõputöö – õpingute lõpetamiseks juhendaja juhendamisel kirjutatav üliõpilase iseseisev uurimus, mille eesmärk ja õpiväljundid on sätestatud õppekavas;
1.2.2. lõputöö Moodle’i kursus – Moodle’i keskkonnas loodud lõputöö, bakalaureuseseminari või magistriseminari kursus, mille eesmärgiks on lõputöid puudutava informatsiooni edastamine ning lõputöödega seotud tegevustele e-toe pakkumine;
1.2.3. lõpetaja – lõputööd kirjutada/kaitsta sooviv või lõputööd kirjutav/kaitsev üliõpilane või ekstern.

2. Programmijuhi ja instituudi ülesanded õppekaval seoses lõputöödega

2.1. Programmijuht peab:
2.1.1. tagama lõputöö Moodle’i kursus(t)e olemasolu õppekaval tervikuna või selle peaerialadel ning sellekohase info edastamise juhendajatele ja õppekava õppekonsultantidele;

2.1.2. otsustama lõputöö kavandi esitamise vajaduse, korra ja tähtajad õppekaval ning looma lõputöö kavandi põhja lähtudes Lisas A esitatud näidisest;
2.1.3. otsustama lõputöö eelkaitsmise kasutamise õppekaval, määrama nõuded eelkaitstavale tööle, eelkaitsmise tingimused ja tähtajad arvestusega, et eelkaitsmine toimub hiljemalt üks nädal enne kaitsmistaotluste esitamise tähtaega;
2.1.4. tagama punktides 2.1.2. kuni 2.1.3. nimetatud informatsiooni jõudmise õppekava õppekonsultandile ning tagama selle kättesaadavaks tegemise lõputöö Moodle’i kursusel hiljemalt semestri teise õppenädala reedeks;
2.1.5. aitama lahendada probleeme, mis on seotud kaitsmiseks esitatud lõputööde suunamisega lõputöö teemavaldkonna kaitsmiskomisjoni.

2.2. Programmijuhil on õigus, lisaks majandusteaduskonna dekaani kinnitatud „Majandusteaduskonna akadeemilised tähtajad“ märgitule, sätestada vahetähtaegu lõputöö osade esitamiseks õppekaval. Eelnimetatud tähtajad peavad olema kättesaadavad lõputöö Moodle’i kursusel hiljemalt semestri teise õppenädala reedeks.

2.3. Instituut peab tagama ajakohase lõputööde näidisteemade/märksõnade ja võimalike juhendajate nimekirja loomise.

2.4. Lõputöö juhendamisega seotud küsimuste, ettepanekute ja probleemide lahendamine, mis ei ole programmijuhi pädevuses, on instituudi direktori(te) vastutusala.

3. Lõpetaja õigused ja kohustused

3.1. Lõpetaja peab:
3.1.1. lähtuma lõputöö teema valikul õppekavajärgsest peaerialast;
3.1.2. kooskõlastama planeeritava lõputöö teema juhendajaga;
3.1.3. registreerima lõputöö planeeritava teema ja juhendaja(te) nime(d) lõputöö Moodle’i kursusel hiljemalt planeeritava lõputöö kaitsmise semestri teise õppenädala reedeks (väljastpoolt teaduskonna valitud juhendaja puhul järgima täiendavalt punktis 4.3. sätestatut);
3.1.4. algatama konfidentsiaalsuslepingu sõlmimise enne lõputöö kirjutamise alustamist, kui lõputöö kirjutamisel kasutatakse konfidentsiaalseid andmeid ning andmeid andev asutus/ettevõte nõuab konfidentsiaalsuslepingu sõlmimist;
3.1.5. koostama ja esitama taotluse kinnise kaitsmise ja/või lõputöö juurdepääsupiirangu kehtestamiseks, kui lõputöö sisaldab riigisaladust, ärisaladust, isikuandmete kaitse seaduse alusel saladuses hoitavat teavet, avaldamata materjale või muud salastatud teavet, järgides punktis 6.4. sätestatut;
3.1.6. koostama lõputöö kavandi, kooskõlastama selle juhendajaga ning esitama vastavalt õppekaval kehtestatud korrale ning tähtaegadele, kui kavand on õppekaval nõutud;
3.1.7 esitama valmis lõputöö osad juhendajale lugemiseks vastavalt õppekaval kehtestatud ning juhendajaga kokkulepitud tähtaegadele;
3.1.8. järgima lõputöö koostamisel ja vormistamisel majandusteaduskonna dekaani kinnitatud juhendit „Nõuded üliõpilastöödele majandusteaduskonnas“;
3.1.19. esitama eelkaitstava töö nõuetele vastava töö eelkaitsmiseks vastavalt õppekaval kehtestatud tähtaegadele ning tingimustele, kui eelkaitsmine on õppekaval nõutud;
3.1.10. esitama kaitsmistaotluse akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks;
3.1.11. esitama lõputöö ühe paberkandjal eksemplari (kas kõva- või kammköitelise) ja PDF-vormingus lõputöö, sh lihtlitsentsi. Juhul kui lõputööle on kehtestatud juurdepääsupiirang, esitab üliõpilane lisaks eeltoodule ka lõputöö lühikokkuvõtte. Need tuleb esitada kaitsmist läbiviivasse instituuti vastavalt majandusteaduskonna dekaani kinnitatud „Majandusteaduskonna akadeemilised tähtajad“ märgitud tähtaegadele.

3.2. Lõpetajal on õigus:
3.2.1 juhendaja leidmise ja juhendamisega seotud probleemide korral pöörduda abi saamiseks programmijuhi poole.
3.2.2 vaidlustada lõputöö lõpphinnet Õppekorralduse eeskirjas sätestatud tingimustel ja korras.

4. Lõputööde juhendamine

4.1. Lõputööd juhendab üldjuhul ülikooli töötaja. Bakalaureuse- ja magistriõppe lõputöö juhendajal peab olema vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö juhendajal peab olema vähemalt kõrgharidus.

4.2. Vajadusel võib lõputööl olla kaks juhendajat, kellest vähemalt üks on üldjuhul ülikooli töötaja. Juhendamise eest eraldi tasu ei maksta, va kui tasustamiseks on saadud instituudi direktori luba.

4.3. Kui juhendaja on väljastpoolt majandusteaduskonda või väljastpoolt ülikooli, tuleb lõputöö teema koos juhendaja nimega kooskõlastada programmijuhiga enne lõputöö kirjutamise alustamist. Kooskõlastuse saamiseks edastab lõpetaja õppekonsultandile kirjaliku taotluse punktis 4.1 nõutud andmetega.

4.4. Juhendaja ülesanded:
4.4.1. anda tagasisidet ja soovitusi juhendatava koostatud lõputöö kavandile, sh planeeritud lõputöö eesmärgi, ülesehituse, teoreetilise raamistiku ning metoodika osas;
4.4.2. lugeda valminud teksti või selle osi, juhtida tähelepanu kirjutatud/koostatava lõputöö tugevustele ja nõrkustele;
4.4.3. hinnata lõputöö vastavust „Nõuded üliõpilastöödele TalTechi majandusteaduskonnas“ ja valmidust kaitsmisele esitamiseks ning kinnitada seda allkirjaga lõputöö tiitellehe pöördel ja kaitsmistaotluse heakskiitmisega;
4.4.4. anda kaitstavale lõputööle oma hinnang juhendaja arvamuses (vt Lisa B) ning edastada see kirjalikult hiljemalt 3 tööpäeva enne kaitsmist kaitsmiskomisjoni sekretärile ning juhendatavale. Kui lõputööl on kaks juhendajat, annavad hinnangu mõlemad juhendajad.

4.5. Juhendaja ülesannete hulka ei kuulu:
4.5.1. uurimisprobleemi sõnastamine;
4.5.2. juhendatavale vajaliku teoreetilise või empiirilise kirjanduse otsimine;
4.5.3. juhendatava abistamine metoodika rakendamisel olulisel määral;
4.5.4. pooliku lõputöö täiendamine ja kohendamine;
4.5.5. lõputöö kirja-, keele-, grammatika-, vormistamise- ja viitamisvigade parandamine.

4.6. Kui juhendatav ei ole kinni pidanud juhendajaga kokkulepitud või muudest lõputöö kirjutamisel ettenähtud tähtaegadest, on juhendajal õigus keelduda lõpetaja edasisest juhendamisest.

5. Lõputööde retsenseerimine

5.1. Bakalaureuse ja rakendusliku kõrghariduse lõputööde retsenseerimise vajalikkuse otsustab kaitsmiskomisjoni esimees. Kui neid ei retsenseerita, siis peab kaitsmiskomisjoni esimees tagama, et vähemalt üks kaitsmisel viibiv kaitsmiskomisjoni liige on lõputöö enne kaitsmist põhjalikult läbi lugenud.

5.2. Magistritööd kuuluvad retsenseerimisele.

5.3. Lõputöö retsensiooni kirjutamisel võetakse aluseks üldjuhul retsensiooni vorm (vt Lisa C).

5.4. Retsensendid määrab kaitsmiskomisjoni esimees. Retsenseerimise eest eraldi tasu ei maksta, v.a kui tasustamiseks on saadud instituudi direktori luba.

5.5. Retsensent:
5.5.1. edastab retsensiooni kirjalikult hiljemalt 3 tööpäeva enne kaitsmist kaitsmiskomisjoni sekretärile, kes edastab selle üliõpilasele;
5.5.2. osaleb võimalusel lõputöö kaitsmisel.

6. Lõputööde kaitsmine

6.1. Kaitsmiskomisjonide liikmed määratakse instituutide direktorite ettepanekute alusel dekaani korraldusega iga õppeaasta septembris kogu õppeaastaks. Dekaani korralduses määratakse ka kaitsmiskomisjoni esimees, teda vajadusel asendav kaitsmiskomisjoni aseesimees ning kaitsmiskomisjoni sekretär.

6.2. Lõputööde kaitsmise korraldab kaitsmiskomisjoni esimees. Korralised kaitsmised viiakse läbi majandusteaduskonna akadeemilistes tähtaegades märgitud ajavahemikul.

6.3. Lõputööde kaitsmine toimub avalikul istungil, va juhul, kui kaitsmine on kuulutatud kinniseks.

6.4. Kinnise kaitsmise ning lõputööle juurdepääsupiirangu seadmise otsustab dekaan lõpetaja põhjendatud taotluse alusel, millele on vajadusel lisatud taotluse aluseks olevad dokumendid ja mille on eelnevalt kooskõlastanud juhendaja(d) ning kaitsmiskomisjoni esimees. Vastava taotluse esitamiseks peab lõpetaja toimima järgmiselt:
6.4.1. koostama taotluse, kasutades Lisa D vormi;
6.4.2. edastama enda ning oma juhendaja(te) allkirjastatud taotluse oma õppekava õppekonsultandile hiljemalt lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtajaks. Kui õppekaval on ettenähtud eelkaitsmine, siis tuleb vastav taotlus esitada hiljemalt nädal enne eelkaitsmist.

6.5. Dekaan võib lõpetaja põhjendatud vabas vormis taotluse alusel, mille on eelnevalt kooskõlastanud juhendaja(d) ning kaitsmiskomisjoni esimees, lubada lõpetaja osalemist kaitsmisel reaalajas toimuva kahesuunalist pilti ja heli võimaldava sidevahendi abil.

6.6. Punktides 6.4. ja 6.5 nimetatud taotlused esitatakse õppekonsultandile, kes edastab need kooskõlastamiseks kaitsmiskomisjoni esimehele ning seejärel dekaani abile dekaanile kinnitamiseks. Õppekonsultant saadab kõigi allkirjadega taotluse tagasi kaitsmiskomisjoni esimehele, sekretärile ning lõpetajale.

6.7. Kaitsmiskomisjoni liikmetele laieneb kinnise kaitsmise puhul konfidentsiaalsuskohustus.

6.8. Lõputööde esitamisele järgneval tööpäeval edastab kaitsmiskomisjoni sekretär vastava(te) õppekava(de) õppekonsultandile(tidele) kaitsmiseks esitatud lõputööde nimekirja, kasutades Lisa E vormi.

6.9. Kaitsmiskomisjoni esimees peab kontrollima kaitsmiseks esitatud lõputööde teemade vastavust kaitsmiskomisjoni teemavaldkonnaga. Mittevastavuse korral võtab ta koheselt ühendust töö autori õppekava programmijuhiga lõputöö suunamiseks teemavaldkonna järgsesse kaitsmiskomisjoni.

6.10. Kaitsmisele lubamise otsustab kaitsmiskomisjoni esimees enne kaitsmisgraafiku avalikustamist ning kinnitab seda oma allkirjaga lõputöö tiitellehe pöördel. Kaitsmiskomisjoni esimees võib lõputööd kaitsmisele mitte lubada, kui töö ei vasta dekaani korraldusega kinnitatud juhendis „Nõuded üliõpilastöödele TalTechi majandusteaduskonnas“ ettenähtud lõputöö nõuetele. Sellisel juhul peab kaitsmiskomisjoni esimees:
6.10.1. esitama lõpetajale kirjalikus vormis põhjenduse lõputöö kaitsmisele mittelubamise kohta;
6.10.2. mitte võimaldama lõpetajal tööd parandada ja uuesti esitada lõputöö kaitsmiseks esitamise semestril, kuid ta peab informeerima lõpetajat lõputöö edasise kaitsmise võimalustest;
6.10.3. edastama info kaitsmisele mittelubamise kohta koheselt lõpetaja õppekava õppekonsultandile ning kaitsmiskomisjoni sekretärile.

6.11. Kõik kaitsmisele esitatud lõputööd läbivad plagiaadikontrolli. Selle peab üldjuhul teostama vastava kaitsmiskomisjoni sekretär järgmisel tööpäeval peale elektrooniliste lõputöö versioonide esitamise tähtaega ning edastama tulemused kaitsmiskomisjoni esimehele.

6.12. Plagiaati sisaldanud lõputöö puhul kaitsmiskomisjoni esimees lisaks punktis 6.9. sätestatule:
6.12.1. peab tooma põhjenduses välja kõige olulisemad (suurima kattuvusega) plagieeritud allikad;
6.12.2. ei edasta lõpetajale täielikku plagiaadikontrolli raportit, kuid võib edastada plagiaadikontrolli täieliku raporti lõpetaja juhendajale tingimusel, et plagiaadikontrolli täielikku raportit ei edastata lõpetajale.

6.13. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaitsmist edastab kaitsmiskomisjoni sekretär lõpetajatele ning lõpetajate õppekava(de) konsultandile(tidele) lõpliku kaitsmisgraafiku, kasutades Lisa F vormi. Kaitsmisgraafik avalikustatakse teaduskonna veebilehel.

6.14. Kaitsmise korralduse määrab kaitsmiskomisjoni esimees järgmistest põhimõtetest lähtudes:
6.14.1. kaitsmise toimumiseks peab olema kohal vähemalt 3 kaitsmiskomisjoni liiget, sh kaitsmiskomisjoni esimees või aseesimees;
6.14.2. kaitsmise keel on üldjuhul lõputöö kirjutamise keel;
6.14.3. kaitsmine algab lõpetaja kaitsekõnega, mis kestab bakalaureusetöö või rakendusliku kõrghariduse lõputöö puhul 8-10 minutit ning magistritöö puhul 10-15 minutit;
6.14.4. kaitsekõnele järgneb üldjuhul retsensiooni tutvustamine ja retsensendi küsimustele vastamine;
6.14.5. eelnevale järgneb ülddiskussioon, mille jooksul võivad küsimusi esitada esmalt kaitsmiskomisjoni liikmed ning seejärel kohalviibijad;
6.14.6. ülddiskussiooni järel tutvustatakse juhendaja arvamust;
6.14.7. kaitsmine lõpeb lõpetaja lõppsõnaga, milles tal on võimalik tänada töö valmimisele kaasa aidanud inimesi ning kaitsmisdiskussioonis osalenuid;
6.14.8. kaitsmise tulemused tehakse teatavaks ÕISis hiljemalt kaitsmisele järgneval tööpäeval.

6.15. Lõputöö kaitsmisel hindab iga kaitsmiskomisjoni liige üldjuhul lõputööd eraldi hindamislehel (vt Lisa G) ja kaitsmiskomisjoni hindamislehele kantakse ainult koondhinne. Komisjoniliikmete individuaalsed hinded avalikustamisele ei kuulu ning vaide korral märgitakse komisjoni vastuses sisalduvad võimalikud eriarvamused anonüümselt.

6.16. Lõputöö lõpphinde määramisel arvestatakse kõikide kohal viibinud kaitsmiskomisjoni liikmete individuaalseid hindeid ning retsensendi hinnet. Juhendaja hinnangut käsitletakse osundavana.

6.17. Lõputöö hindamisel hindega „0“ on lõputööd võimalik uuesti kaitsta kaitsmiskomisjoni määratud tingimustel (nõuda olemasoleva lõputöö täiendamist, uue lõputöö esitamist jm).

6.18. Lõputöö lõpphinde vaidlustamisel on kaitsmiskomisjoni esimees kohustatud lõpphinnet sisuliselt põhjendama.

6.19. Kaitsmiskomisjoni sekretär tagab, et hiljemalt 3 kuud peale kaitsmist oleks kõik kaitstud lõputööd või nende lühikokkuvõtted lisatud digikogusse.