Lõputööde avalikustamise ja säilitamise eeskiri

Kinnitatud rektori 07.04.2020 käskkirjaga nr 17

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.10.2020

Microsoft Word

Käskkiri antakse tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli senati 17.12.2018  määrusega nr 6  kehtestatud „Õppekorralduse eeskirja“ § 23 lõikele 6.

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva eeskirjaga reguleeritakse rakenduskõrghariduse diplomi ning bakalaureuse- ja magistrikraadi taotlemiseks esitatavate lõputööde (edaspidi lõputöö) avalikustamist ja säilitamist TalTechis.

1.2 Lihtlitsents (eeskirja lisa 1) on üliõpilase lõputöö osa. Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus fail) ja see on üheks eelduseks autori lõputöö kaitsmisele lubamisel ning tema autoriõiguste kaitse tagamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama.

1.3 Lõputöö autor vastutab selle eest, et tema lõputöö üldiseks kasutamiseks andmisel ei rikuta intellektuaalse omandi valdkonnas vastuvõetud eriseadustest, isikuandmete kaitse seadusest, autoriõiguse seadusest ning muudest seadustest tulenevaid teiste isikute õigusi.

1.4 Seadusest tulenevatel juhtudel võib lõputöö autor taotleda piirangute kehtestamist lõputöö avalikustamisele.

2. Lõputöö avalikustamine

2.1 Positiivsele hindele kaitstud juurdepääsupiiranguta lõputööd, sh lõputöö osaks olevad multimeediafailid (heli-, visuaal- või audiovisuaalsalvestised), avalikustatakse teaduskonna sisemisest töökorraldusest tuleneva töötaja poolt vahetult pärast lõputöö kaitsmist raamatukogu digikogu kaudu.

2.2 Kui lõputöö avalikustamine ei ole teisele isikule kuuluvate autori varaliste õiguste, isikuandmete, riigisaladuse, salastatud välisteabe või muu salastatud teabe tõttu võimalik, taotleb üliõpilane lõputööle juurdepääsupiirangu seadmist teaduskonnas kehtestatud korras.

2.3 Kui lõputöö on juurdepääsupiiranguga, avalikustatakse piirangu kehtivuse ajal üksnes lõputöö lühikokkuvõte.

2.4 Juurdepääsupiiranguga lõputöö autor koostab lühikokkuvõtte, mille ette paigutab lõputöö tiitellehe esikülje. Lühikokkuvõttes tuuakse välja lõputöö autori nimi ja lõputöö pealkiri. Lühikokkuvõte ei tohi sisaldada lõputöös sisalduvaid konfidentsiaalseid aspekte.

2.5 Juurdepääsupiiranguga lõputöö avalikustatakse vahetult pärast piirangu  kehtivuse lõppemist  raamatukogu digikogu kaudu.

3. Lõputöö säilitamine

3.1 TalTech tagab lõputööde elektroonse versiooni säilitamise ning kättesaadavuse.

4. Rakendussätted

4.1 Lõputööde avalikustamise ja säilitamise kord, mis on kinnitatud rektori 27.02.2014 käskkirjaga nr 60,   tunnistatakse kehtetuks.

4.2 Käskkiri jõustub 1. oktoobrist 2020.