Külalisõppejõu statuut

Kinnitatud TTÜ nõukogu 20.06.2017 otsusega nr 43

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 20.06.2017

Microsoft Word

1. Õppekava eesmärkide ja oodatavate õpiväljundite saavutamise eesmärgil võib ülikool õppetöö läbiviimisse väljastpoolt ülikooli kaasata külalisõppejõududena teadlasi, loovisikuid või oma eriala silmapaistvaid praktikuid.

2. Külalisõppejõule võib anda regulaarse õppetöö läbiviimise ajaks ametinimetuse külalisprofessor või külalislektor vastavalt külalisõppejõu akadeemilisele või professionaalsele kvalifikatsioonile.

3. Külalisõppejõu nimetamise ettepaneku koos põhjendusega teeb rektorile programmijuht kooskõlastatult dekaaniga.

4. Külalisõppejõu nimetamise ettepanek sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

4.1 külalisõppejõu kutsumise eesmärk ja oodatavad tulemused;

4.2 külalisõppejõu haridus ja/või akadeemiline kraad ning kutse selle olemasolul;

4.3 hinnang külalisõppejõu sobivuse kohta oodatavate eesmärkide täitmisel.

5. Külalisõppejõud ei asu täitma akadeemilist ametikohta ning temaga sõlmitakse õppetöö läbiviimiseks käsundusleping.

6. Külalisõppejõud kuulub akadeemilise struktuuriüksuse nimekirja. Külalisõppejõul on ülikooli töötajatega võrdsed õigused kasutada ülikooli taristut ülikoolis tehtava õppetöö huvides.

7. Külalisõppejõu muud õigused ja kohustused, sh õigused ja kohustused külalisõppejõu nimetuse kasutamisel sätestatakse külalisõppejõuga sõlmitavas lepingus.