Akadeemilise külalistöötaja statuut

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.11.2023 määrusega nr 8

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.12.2023

Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 7 lõike 1 ja § 9 punkti 14 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Akadeemilise külalistöötaja statuudiga (edaspidi statuut) reguleeritakse akadeemiliste külalistöötajate (edaspidi külalistöötaja) värbamist ja töösuhteid lähtudes kõrgharidusseaduse § 34 lõigetest 1 ja 5.

(2) Statuudiga ei reguleerita akadeemilise karjääri korralduses sätestatud akadeemiliste töötajate ametikohti ega töösuhteid.

§ 2. Külalistöötajad

(1) Külalistöötajatena võib kuni viieks aastaks kutsuda õppe- või teadustööd tegema teadlasi, loovisikuid või oma eriala silmapaistvaid praktikuid.

(2) Külalistöötaja ametinimetus on külalisprofessor, külalisõppejõud või külalisteadur vastavalt külalistöötaja akadeemilisele või professionaalsele kvalifikatsioonile.

(3) Külalistöötajaks võib olla ka isik, kes ei täida kõiki akadeemilistele töötajatele esitatavaid kvalifikatsiooninõudeid.

(4) Külalistöötaja kuulub ülikooli liikmeskonda ja akadeemilise struktuuriüksuse nimekirja.

(5) Külalistöötaja õigused ja kohustused sätestatakse temaga sõlmitavas lepingus.

§ 3. Külalistöötaja värbamine

(1) Külalistöötaja värbamist korraldab instituudi direktor või tema määratud isik.

(2) Külalistöötaja värbamisel:
1) hinnatakse värbamise vajadust;
2) määratletakse külalistöötaja kutsumise eesmärk ja töö oodatavad tulemused;
3) hinnatakse külalistöötaja hariduse, akadeemiline kraadi või kutse olemasolu ning kooskõlalisust akadeemiliste ametikohtade tingimustega;
4) hinnatakse külalistöötaja senise tegevuse tulemuslikkuse näitajaid ning nende kokkulangevust külalistöötaja kvalifikatsiooniga seonduva akadeemilise ametikoha ametisse asumise lävendi nõuetega.

(3) Külalistöötaja värbamise otsustavad:
1) külalisõppejõu korral instituudi direktor kooskõlastatult valdkonna seotud programmijuhtidega;
2) külalisteaduri korral ühiselt uurimisrühma või allüksuse juht ja instituudi direktor;
3) külalisprofessori korral senati akadeemiline komisjon instituudi direktori ettepanekul.

(4) Külalisprofessor värbamise ettepaneku teeb senati akadeemilisele komisjonile instituudi direktor kooskõlastatult dekaaniga. Ettepanek peab sisaldama § 3 lõikes 2 nimetatud teavet.

(5) Külalistöötajaga sõlmib töötamise perioodiks käsunduslepingu instituudi direktor.

§ 4. Määruse jõustumine

(1) Külalisõppejõu statuut (kinnitatud nõukogu 20.06.2017 otsusega nr 43) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 01.12.2023.