Infotehnoloogia osakonna struktuur ja ülesannete kirjeldus

Kinnitatud administratsioonidirektori 23.03.2021 korraldusega nr 50
Muudetud kantsleri 22.12.2022 korraldusega nr 184 (jõustunud 01.01.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2023

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse infotehnoloogia osakonna (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.

1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.

1.3 Rektor on määranud osakonna kuulumise kantsleri (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse. [jõustunud 01.01.2023]

1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Information Technology Services.

2. Osakonna põhieesmärk:

2.1 Osakonna põhieesmärk on vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele infotehnoloogiliste teenuste, vahendite ning infosüsteemide toimimise ja arengu tagamine vastavalt ülikooli põhitegevuse vajadusele.

3. Osakonna ülesanded põhieesmärgi täitmiseks:

3.1 kavandada ja koordineerida infotehnoloogia arengut ülikoolis;

3.2 pakkuda arvuti- ja õppetöökoha arendust ja haldust;

3.3 pakkuda infosüsteemide ja rakenduste arendust ning haldust;

3.4 pakkuda IT kasutajatuge ja -tellimuste haldust;

3.5 pakkuda IT taristu arendust ja haldust;

3.6 pakkuda multimeedia teenuste arendust ja haldust;

3.7 täita muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi poolt antud ülesandeid.

4. Osakonna struktuuri kuuluvad:

4.1 Kasutajatoe talitus (inglise keeles HelpDesk Division);

4.2 Multimeedia talitus (inglise keeles Multimedia Development Division);

4.3 Taristu talitus (inglise keeles Infrastructure Division);

4.4 Tarkvaraarendustalitus (inglise keeles Software Development Division).

5. Kasutajatoe talituse ülesanded on:

5.1 kesksetele infotehnoloogia teenustele kasutajatoe tagamine;

5.2 kasutajate pöördumiste (sh intsidentide ja probleemide) menetlemine ja lahendamine;

5.3 IT teenuste, riist- ja tarkvara hankimisel, seadistamisel ning kasutamisel ülikooli liikmeskonna nõustamine;

5.4 infotehnoloogiliste vahendiste ja teenuste hankimine ning soetatud varade üle arvestuse pidamine;

5.5 arvutitöökohtade (sh vajaliku tarkvara, printerite ning muude töökohal vajalike lisaseadmete) seadistamine ja haldamine;

5.6 IT valdkonda kuuluvate õigusaktide täitmise kontrollimine ja puuduste kõrvaldamiseks ettepanekute tegemine.

6. Multimeedia talituse ülesanded on:

6.1 avalike õpperuumide esitlustehnika ja multimeedia lahenduste (sh videovõimekuse) arendamine ja haldamine;

6.2 ülikooli esindusruumide heli-, valgus-, video- ja esitlustehnika arendamine ja haldamine;

6.3 esitlustehnika ja multimeedia lahendustega muude ruumide varustamine;

6.4 teiste ülikooli struktuuriüksustega esitlustehnika ja multimeedia lahenduste hankimise, kasutamise ja arendamise osas koostöö tegemine.

7. Taristu talituse ülesanded on:

7.1 digitaalse identiteedi (UNI-ID) ja autentimislahenduste arendamine ja haldamine;

7.2 ühistöö- ja kaugjuurdepääsu lahenduste pakkumine ja haldamine;

7.3 kõne- ja andmetaristu arendamine ja haldamine;

7.4 õppetöökoha (sh kesksete arvutiklasside) arendamine ja haldamine;

7.5 taristu arhitektuuri ja selle komponentide arendamine ja haldamine;

7.6 tuumiktaristu tehniliste vahendite üle arvestuse pidamine;

7.7 ülikooli kesksetele infotehnoloogilistele lahendustele serveri ja majutus teenuse pakkumine;

7.8 infoturbe põhimõtete ja meetmete välja töötamine, ajakohasena hoidmine ning nende rakendamine;

7.9 IT alaste komponentide monitoorimine;

7.10 volitatud kasutajatele süsteemidele ja andmetele juurdepääsu tagamine;

7.11 vastavalt infosüsteemi või rakenduse turvaklassile andmete säilimise tagamine;

7.12 infosüsteemide ja rakenduste sihipärase kasutamise üle järelevalve teostamine ning võimalike kahjude ärahoidmiseks vajalikke meetmete rakendamine;

7.13 infotehnoloogiliste pilvelahenduste kasutamise koordineerimine.

8. Tarkvaraarendustalituse ülesanded on:

8.1 infosüsteemide ja rakenduste arendamine ning haldamine;

8.2 arenduste portfelli halduse juhtimine;

8.3 IT arhitektuuri arendamine ja haldamine ning  arendustellimuste arhitektuuri kooskõlastamine;

8.4 arendustööde teostamine ja arenduspartnerite koordineerimine;

8.5 arenduspartnerite leidmiseks hangete korraldamine;

8.6 arenduste mittefunktsionaalne testimine ja dokumenteerimine;

8.7 infosüsteemide ja rakenduste teenustasemete lepete sõlmimine;

8.8 IT arhitektuuri ja infoturbe põhimõtete rakendamine.