Infotehnoloogia osakonna struktuur ja ülesannete kirjeldus

Kinnitatud kantsleri 09.05.2023 korraldusega nr 80

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.06.2023

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse infotehnoloogia osakonna (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.

1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.

1.3 Rektor on määranud osakonna kuulumise kantsleri (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.

1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Information Technology Services.

2. Osakonna põhieesmärk:

2.1 Osakonna põhieesmärk on vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele infotehnoloogiliste teenuste, vahendite ning infosüsteemide toimimise ja arengu tagamine vastavalt ülikooli põhitegevuse vajadusele.

3. Osakonna ülesanded põhieesmärgi täitmiseks:

3.1 kavandada ja koordineerida infotehnoloogia arengut ülikoolis;

3.2 pakkuda arvuti- ja õppetöökoha arendust ja haldust;

3.3 pakkuda infosüsteemide ja rakenduste arendust ning haldust;

3.4 pakkuda IT kasutajatuge ja -tellimuste haldust;

3.5 pakkuda IT taristu arendust ja haldust;

3.6 pakkuda audiovisuaaltehnika teenuste arendust ja haldust;

3.7 tagada ülikoolis infoturve;

3.8 täita muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi poolt antud ülesandeid.

4. Osakonna struktuuri kuuluvad:

4.1 Kasutajatoe talitus (inglise keeles Helpdesk Division);

4.2 Infoturbe talitus (inglise keeles Information Security Division);

4.3 Audiovisuaaltehnika talitus (inglise keeles Audio-video Division);

4.4 Taristu talitus (inglise keeles Infrastructure Division);

4.5 Tarkvaraarendustalitus (inglise keeles Software Development Division).

5. Kasutajatoe talituse ülesanded on:

5.1 kesksetele infotehnoloogia teenustele kasutajatoe tagamine;

5.2 kasutajate pöördumiste (sh intsidentide ja probleemide) menetlemine ja lahendamine;

5.3 IT teenuste, riist- ja tarkvara hankimisel, seadistamisel ning kasutamisel ülikooli liikmeskonna nõustamine;

5.4 infotehnoloogiliste vahendiste ja teenuste hankimine ning soetatud varade üle arvestuse pidamine;

5.5 arvutitöökohtade (sh vajaliku tarkvara, printerite ning muude töökohal vajalike lisaseadmete) seadistamine ja haldamine;

6. Infoturbe talituse ülesanded on:

6.1 ülikooli info turvalisuse tagamine ning infoturbe alase võimekuse kasvatamine;

6.2 kokkulepitud infoturbe standardi juurutamine, sh infoturbe halduse süsteemi käivitamine, rakendamine, käigushoidmine ja täiustamine;

6.3 infoturbe reguleerivate juhiste, töökordade ja protsesside koostamine ja ajakohasena hoidmine;

6.4 infoturbe alase riskihalduse korraldamine;

6.5 infoturbe alaste meetmete (organisatsioonilised kui tehnilised) juurutamine ja nende üle järelevalve teostamine;

6.6 ülikooli infoturbe seire tegevuse korraldamine ning intsidenditele reageerimine;

6.7 infoturbe alaste projektide teostamine, sh erinevate infoturbe tehnoloogiate ja protsesside juurutamine;

6.8 infosüsteemide ja rakenduste sihipärase kasutamise üle järelevalve teostamine ning võimalike kahjude ärahoidmiseks vajalikke meetmete rakendamine;

7. Audiovisuaaltehnika talituse ülesanded on:

7.1 avalike õpperuumide esitlustehnika ja audio-video lahenduste (sh videovõimekuse) arendamine ja haldamine;

7.2 ülikooli esindusruumide heli-, valgus-, video- ja esitlustehnika arendamine ja haldamine;

7.3 esitlustehnika ja audio-video lahendustega muude ruumide varustamine;

7.4 teiste ülikooli struktuuriüksustega esitlustehnika ja audio-video lahenduste hankimise, kasutamise ja arendamise osas koostöö tegemine.

8. Taristu talituse ülesanded on:

8.1 digitaalse identiteedi (UNI-ID) ja autentimislahenduste arendamine ja haldamine;

8.2 volitatud kasutajatele süsteemidele ja andmetele juurdepääsu tagamine;

8.3 ühistöö- ja kaugjuurdepääsu lahenduste pakkumine ja haldamine;

8.4 kõne- ja andmetaristu arendamine ja haldamine;

8.5 õppetöökoha (sh kesksete arvutiklasside) arendamine ja haldamine;

8.6 taristu arhitektuuri ja selle komponentide arendamine ja haldamine;

8.7 IT tuumiktaristu tehniliste vahendite üle arvestuse pidamine;

8.8 ülikooli kesksetele infotehnoloogilistele lahendustele serveri ja majutus teenuse pakkumine;

8.9 infotehnoloogiliste pilvelahenduste kasutamise koordineerimine;

8.10 IT alaste komponentide monitooring;

9. Tarkvaraarendustalituse ülesanded on:

9.1 infosüsteemide ja rakenduste arendamine ning haldamine;

9.2 IT arenduste portfelli halduse juhtimine;

9.3 IT arhitektuuri arendamine ja haldamine;

9.4 arendustööde teostamine ja arenduspartnerite koordineerimine;

9.5 arenduspartnerite leidmiseks hangete korraldamine;

9.6 arenduste mittefunktsionaalne testimine ja dokumenteerimine;

9.7 infosüsteemide ja rakenduste teenustasemete lepete sõlmimine;

9.8 IT arhitektuuri ja infoturbe põhimõtete rakendamine.