Tallinna Tehnikaülikooli I ja II astme tasemeõppe vastuvõtueeskiri

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.02.2022 määrusega nr 1
(jõustub tagasiulatuvalt alates 1.01.2022, v.a § 1 lg 2 punkt 8 ja § 13 jõustuvad 1.08.2022)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.11.2022 määrusega nr 6 (jõustunud 18.11.2022)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.11.2023 määrusega nr 7 (jõustunud 30.11.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 30.11.2023

Määrus kehtestatakse Tehnikaülikooli põhikirja § 9 punkti 7 alusel.

1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala

(1) Vastuvõtueeskirjaga (edaspidi eeskiri) sätestatakse üliõpilaskandidaatide vastuvõtutingimused ja -kord Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) bakalaureuse-, integreeritud, magistri- ning rakenduskõrgharidusõppesse astumiseks.

(2) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) Üliõpilaskandidaat on ülikooli tasemeõppesse kandideeriv isik.
2) Välisüliõpilaskandidaat ehk väliskandidaat on üliõpilaskandidaat, kellel ei ole Eesti kodakondsust, pikaajalise elaniku elamisluba ega alalist elamisõigust.
3) Vastuvõtutingimused on ülikooli senati otsusega eraldi igaks õppeaastaks esimesse ja teise kõrgharidusastmesse vastuvõtuks kehtestatud õppekavapõhised konkursitingimused ja lävendid, millele teise kõrgharidusastmesse vastuvõtuks lisanduvad veel eelneva hariduse nõuded. Põhjendatud juhul võib õppekavale senati otsusega kehtestada ka vastuvõetavate üliõpilaste arvu ülempiiri (edaspidi piirarv) lähtudes eelkõige õppe kvaliteedist ja õppe korraldamiseks vajalikest ressurssidest. Õppekaval piirarvu kehtestamisel täidetakse õppekohad vastuvõtutingimuste täitmisel tekkiva paremusjärjestuse alusel. [jõustunud 18.11.2022]
4) Lävend on vastava õppekava vastuvõtutingimuste täitmisel saadud minimaalne punktisumma, mis tagab õppekavale vastuvõtmise. Kandideerimiseks nõutav tulemus ehk kandideerimise lävend on kandideerimisavalduse esitamiseks nõutav tulemus, mille täitmisel pakutakse õppekohti pingerea alusel kuni õppekavale kehtestatud piirarvu täitumiseni. [jõustunud 18.11.2022]
5) Vastuvõtu eritingimus on kriteerium, mille täitmisel võetakse üliõpilaskandidaat ülikooli õppekavale (v.a arhitektuuriõpe) vastu, kohaldamata selle õppekava vastuvõtutingimusi.
6) Immatrikuleerimine on üliõpilaskandidaadi üliõpilaseks ülikooli vastuvõtmine, millest alates tekivad immatrikuleeritul kõrgharidusseadusest ja muudest õigusaktidest tulenevad üliõpilase õigused ja kohustused.
7) Taasimmatrikuleerimine on isiku taasarvamine üliõpilaste nimekirja õpingute jätkamiseks samal õppekaval. Taasimmatrikuleerimist reguleerib ülikooli senati poolt kehtestatud  õppekorralduse eeskiri.
8) Täiendav immatrikuleerimine on teaduskonna kaudu immatrikuleerimine.
9)Korduv immatrikuleerimine on korduv õppima asumine samale kõrgharidusastmele.
10) Kandideerimise üldnõuded on kandideerimise avaldusele ja muudele kandideerimiseks vajalikele dokumentidele esitatavad nõuded ning hariduse ja keeleoskuse nõuded.
11) Täiendavad kandideerimise nõuded on kandideerimise üldnõuetele väliskandidaadi puhul lisanduvad täiendavad nõuded, millest tulenevalt väliskandidaat peab ülikooli poolt määratud tähtajaks ülikoolile esitama paberkandjal dokumendid ülikooli poolt ettenähtud vormis, maksma kandideerimiseks esitatud dokumentide menetlemise ühekordse tasu ning väliskandidaat väljastpoolt Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda ka esimese õppeaasta tasu ettemaksuna.

§ 2. Vastuvõtt ja konkursitingimused

(1) Üliõpilaskandidaat peab ülikooli vastuvõtmiseks vastama kandideerimise üldnõuetele, sh olema omandanud nõutava haridustaseme või kvalifikatsiooni, täitma keeleoskuse nõuded, esitama tähtaja jooksul vormikohase avalduse ja muud eeskirjas nõutud dokumendid ning täitma vastuvõtutingimused või vastuvõtu eritingimused.

(2) Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras. Vastuvõtu ajakava kehtestab rektor vastuvõtukalendrina.

(3) Üliõpilaskandidaatide  vastuvõtt toimub vastavalt vastuvõtutingimustele. Ülikooli senat kehtestab vastuvõtutingimused õppekavapõhiselt igaks õppeaastaks eraldi otsusega.

(4) Üliõpilaskandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastava õppekava vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktide alusel.

(5) Silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud isik, kes on täitnud kandideerimise üldnõuded, võetakse väljaspool konkurssi vastu nii bakalaureuseõppes, rakenduskõrgharidusõppes, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppes või magistriõppes MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi soovitusel vastavalt ülikooli senati poolt moodustatud sportlaskohtade arvule õppeaastas. Nendel tingimustel vastu võetud või õpingute jooksul sportlaskohta taotlenud ja selle saanud üliõpilane ei pea õppekulusid hüvitama. [jõustunud 30.11.2023]

(6) Õppekohad moodustatakse vastavalt lävendi ületanud üliõpilaskandidaatide arvule või vastavalt õppekavale kehtestatud piirarvule. [jõustunud 18.11.2022]

(7) Väliskandidaat, kes soovib asuda õppima eestikeelsele õppekavale, tõendab oma eesti keele oskust vähemalt B2 taseme tunnistuse või ülikooli eesti keele katse eduka sooritamisega.

(8) Konkursitingimustes nimetatud sisseastumiskatsete sisu ja tingimused avaldatakse ülikooli kodulehel aadressil www.taltech.ee hiljemalt rektori kehtestatud üliõpilaste vastuvõtukalendris sätestatud avalduste esitamise alguskuupäevaks.

§ 3. Avalduse ja muude dokumentide esitamine

(1) Üliõpilaskandidaat, v.a väliskandidaat, esitab kandideerimise avalduse elektroonselt sisseastumise infosüsteemis (edaspidi SAIS) internetiaadressil www.sais.ee.

(2) Üliõpilaskandidaat, v.a väliskandidaat, kelle andmed ei ole riiklikes registrites, esitab kandideerimiseks nõutavad dokumendid ülikooli õppeosakonna vastuvõtu- ja nõustamiskeskusele.

(3) Väliskandidaat, kes kandideerib ingliskeelsele õppekavale, esitab kandideerimise avalduse ja muud kandideerimiseks nõutavad dokumendid elektroonselt  infosüsteemis DreamApply (edaspidi DA) internetiaadressil www.estonia.dreamapply.com ja kandideerimiseks eestikeelsele õppekavale SAISis.

(4) Väliskandidaat, v.a Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud isik, maksab kandideerimiseks esitatud dokumentide menetlemise eest ühekordset tasu summas 100 (sh käibemaks) eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt avalduse esitamise tähtajaks. Kandideerimiseks esitatud dokumentide menetlemise tasu ei tagastata.

(5) Ülikoolil on õigus üliõpilaskandidaadi avaldus tagasi lükata, kui tema avaldusel olevad andmed on puudulikud või ei vasta tegelikkusele, ta on esitanud võltsitud dokumente, ta ei esita ülikooli poolt määratud tähtaja jooksul kõiki nõutud dokumente ja/või rikub akadeemilist tava ja/või kui väliskandidaat ei maksa tähtajaks eeskirja käesoleva paragrahvi lõikes 4 või § 12 lõikes 10 nimetatud tasu.

(6) Ülikoolil on õigus kasutada dokumentide andmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks Tallinna Tehnikaülikooli õppeinfosüsteemi, Eesti Hariduse Infosüsteemi ja andmebaasi International Baccalaureate Information System, teha päringuid õppeasutustele ja teistele institutsioonidele ning esitada haridust tõendavaid dokumente kvalifikatsiooni hindamiseks Haridus- ja Noorteameti akadeemilise tunnustamise keskusele (Eesti ENIC/NARIC keskus).

(7) Ülikoolil on õigus nõuda väliskandidaadilt pärast väliskandidaadi poolt õppekoha kinnitamist eeskirja §-s 9 või §-s 11 nimetatud dokumentide paberkandjal originaali või notariaalselt ja/või legaliseeritud/apostille´ga kinnitatud või ülikooli poolt muus vormis nõutud dokumentide koopiate esitamist. Väliskandidaadil, kellelt ülikool paberkandjal dokumentide esitamist nõuab, tekib kohustus dokumendid esitada ülikooli poolt määratud tähtajaks ja vormis. Dokumentide tähtajaks või nõutavas vormis esitamata jätmisel lõpetatakse väliskandidaadi kandideerimisavalduse menetlus.

(8) Dokumendid esitatakse eesti või inglise keeles. Dokumentidele, mis ei ole eesti ega inglise keeles, lisab väliskandidaat väljaandja, vandetõlgi või notari kinnitatud eesti- või ingliskeelse tõlke.

(9) Esitatud dokumentide koopiaid ja/või notariaalselt/ametlikult tõestatud koopiaid ja/või nende notariaalselt/ametlikult  tõestatud tõlkeid üliõpilaskandidaadile ei tagastata. Dokumente säilitatakse ülikooli poolt kehtestatud korras.

(10) Ülikool võib nõuda õppeaasta alguseks mitte täisealiseks saavalt üliõpilaskandidaadilt notariaalselt kinnitatud sünnitunnistuse, eestkostjate ja nende passikoopiad ning eestkostja nõusoleku/kinnituse õppima tulekuks ja vastutuse võtmisest.

§ 4. Korduv immatrikuleerimine samale kõrgharidusastmele või -tasemele [jõustunud 30.11.2023]

(1) Alates 2024/2025. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilane hüvitab õppekulud kogu õppekava ulatuses, kui ta on:
1) õppima asudes juba immatrikuleeritud kõrgharidustaseme tasuta õppesse;
2) juba tasuta õppinud kõrgharidustaseme esimesel või teisel astmel vähemalt 365 kalendripäeva ning kelle samalt kõrgharidustaseme astmelt eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat;
3) integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppesse õppima asumisel juba tasuta õppinud integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppes või kõrgharidustaseme esimesel astmel vähemalt 365 kalendripäeva ning õppest eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat;
4) varem kahel korral samal kõrgharidusastmel tasuta õppesse immatrikuleeritud ja viimasest õppest eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat;
5) kahe aasta jooksul välja arvatud ja uuesti vastu võetud samale õppekavale.

(2) Alates 2024/2025. õppeaasta algusest kuni 2026/2027. õppeaasta lõpuni kohaldatakse ülikooli immatrikuleeritud üliõpilasele, kes on enne 2024/2025. õppeaastat õpingud katkestanud, käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 kehtestatud õppekulude hüvitamise regulatsiooni vaid juhul, kui ta on juba õppinud samal kõrgharidusastmel rohkem kui poole õppekava nominaalkestusest tasuta.

Kui üliõpilane on enne 2024/2025. õppeaastat õpingud katkestanud ja õppinud tasuta  vähem kui poole õppekava nominaalkestusest, ei võeta tema samale kõrgharidusastmele immatrikuleerimisel alates 2024/2025. õppeaastast arvesse enne 2024/2025. õppeaastat tasuta õppesse immatrikuleerimise kordi, ning talle jääb õigus veel kahel korral samal kõrgharidusastmel õpinguid tasuta alustada.

(3) Akadeemilisel puhkusel viibimise ajal peatub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud kalendripäevade arvestus.

(4) Otsustamisel võetakse aluseks riiklikus registris näidatud õppekava nominaalaeg päevades ning üliõpilase tasuta õpitud päevade arv.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õppekulude hüvitamise regulatsiooni kohaldatakse enne 2024/2025. õppeaastat ülikooli immatrikuleeritud üliõpilasele alates 2027/2028. õppeaastast.

§ 5. Teatiste edastamine ja õppesse registreerumine

(1) SAIS ja DA on ametlikud vastuvõtuga seotud infovahetuskeskkonnad, kus toimub ülikooli kandideerimisega seotud informatsiooni kogumine, töötlemine ja selle edastamine üliõpilaskandidaatidele.

(2) Vastuvõtukomisjoni otsuse alusel vastuvõetud üliõpilaskandidaatidele edastatakse SAIS-i ja väliskandidaatidele DA kaudu teatised, milles on märgitud tähtaeg õppekoha kinnitamiseks üliõpilaskandidaadi poolt.

§ 6. Vastuvõtukorraldus

(1) Õppeprorektor kinnitab vastuvõtu läbiviimiseks igal aastal järgmiste komisjonide koosseisud:
1) bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidus- ning magistriõppe vastuvõtukomisjon. Komisjoni kuulub õppeprorektor, esindajad kõikidest teaduskondadest ja õppeosakonnast. Komisjoni ülesandeks on vastuvõtuga seonduvate otsuste tegemine ja õppeprorektorile ettepanekute esitamine  õppe mitte avamiseks  õppekaval, millel on õppima tuleku kinnitanud esimesel õppetasemel vähem kui 15 ja magistriõppes vähem kui 10  üliõpilaskandidaati peaeriala kohta, samuti vaidluste lahendamine tulenevalt eeskirja § 14 lõikest 2.
2) vastuvõtu alakomisjon avalduste menetlemiseks SAISis. Alakomisjoni kuuluvad liikmed kõikidest teaduskondadest ja õppeosakonnast. Igal alakomisjoni liikmel on õigus vastavalt talle pandud ülesandele ja selle ulatuses SAISis isikuandmeid töödelda. Komisjoni ülesanneteks on avalduste sisestamine, eelneva hariduse sobivuse kontrollimine, avaldusele lisatud materjalide menetlemine, õppekohtade komplekteerimine, sisseastumiskatsete tulemuste sisestamine;
3) riigieksameid asendavaid sisseastumiskatseid korraldav alakomisjon. Alakomisjoni liikmed määrab komisjoni esimees. Alakomisjoni ülesandeks on matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsete sisu väljatöötamine, katsete läbiviimine ning hindamine.

(2) Dekaan moodustab erialaste vastuvõtukatsete läbiviimiseks esimese ja teise kõrgharidusastme vastuvõtuks teaduskonna alakomisjoni(d).

2. peatükk
Vastuvõtutingimused ja -kord bakalaureuse-, integreeritud
ja rakenduskõrgharidusõppes

§ 7. Kandideerimise üldnõuded

(1) Kõikidel keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikutel on võrdne õigus kandideerida. Üliõpilaskandidaat võib esitada kuni kaks sisseastumisavaldust.

(2) Kandideerimine toimub õppekavati moodustatud konkursirühmades.

(3) International Baccalaureate (edaspidi IB) ja European Baccalaureate (edaspidi EB) õppe lõpetanutele toimub vastuvõtt IB/EB diplomi alusel (Diploma Awarded).

(4) Eritingimusega vastuvõtul peab üliõpilaskandidaat vastama vähemalt ühele vastuvõtu eritingimusele tulenevalt eeskirja §-st 8, et  talle ei kohalduks vastuvõtutingimused.  Eritingimusega vastuvõtul saab üliõpilaskandidaat maksimumkonkursipunktid.

(5) Lävendi täitmiseks nõutav tulemus kujuneb riigieksamite ja/või ülikoolis korraldatud sisseastumiskatsete, testide, vestluste ja/või keskharidust tõendaval dokumendil märgitud hinnete alusel.

(6) Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks on täiendavalt nõutav inglise keele riigieksami tulemus B2 tasemel või kehtiv ülikooli poolt heakskiidetud rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test või ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis sooritatud inglise keele test vähemalt B2 tasemel. Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel võib olla kehtestatud inglise keele oskuse nõue B1 või B2 tasemel. Arvesse minevate keeletestide loetelu ja nõutavad tulemused kinnitab õppeprorektor. [jõustunud 30.11.2023]

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud inglise keele oskuse tõendamist ei nõuta üliõpilaskandidaadilt, kes on:
1) lõpetanud IB või EB diplomiõppe;
2) omandanud keskhariduse inglise keeles – Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas, Suurbritannias, USA-s, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal või Šveitsi Konföderatsioonis ning tema inglise keele oskus vastab vähemalt B2 tasemele. Õppeosakonnal on õigus nõuda vastavasisulist tõendit paberkandjal või kontrollida inglise keele oskust veebivestlusel. [jõustunud 18.11.2022]

(8) Riigieksami tulemustega võrdsetel alustel arvestatakse ülikoolis sooritatud matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatse tulemusi. Välisriigis keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud isikutel toimub konkurss eestikeelsele õppekavale matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatse tulemuste või kandideerimiseks vajalike Eesti Vabariigi riigieksamite alusel. Eesti keele katset võivad sooritada ainult need üliõpilaskandidaadid, kellel ei ole sooritatud kirjand, eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksam või kes on sooritanud selle alla nõutud minimaalse tulemuse.

(9) Riigieksamit eesti keel teise keelena võib asendada B2 või C1 tasemetest, kusjuures testi tulemus peab olema vähemalt 60% ja osaoskuse tulemused peavad vastama tasemenõuetele.

(10) IB ja EB diplomiõppe programmi lõpetanute puhul arvestatakse riigieksamitega samadel alustel IB/EB diplomiõppe raames sooritatud eksameid õppeainetes, mis vastavad ülikooli senati kinnitatud konkursi tingimustele ja kandideerimise nõuetele sisseastumisel bakalaureuse-, inseneri-, rakenduskõrgharidus- ning magistriõppesse. IB/EB programmis sooritatud eksamite punktid teisendatakse riigieksamipunktideks.

§ 8. Vastuvõtt eritingimusel

(1) Ülikooli võetakse eritingimusel vastu nõutava haridustasemega üliõpilaskandidaat, kes on:
1) 11. või 12. klassi arvestuses tulnud Eesti üleriigilisel aineolümpiaadil lõppvoorus (või 2020. aasta eelvoorus juhul, kui lõppvooru ei toimunud) kümne parema hulka või gümnaasiumi arvestuses saanud üldpingereas koha esikahekümnes;
2) 11. või 12. klassi arvestuses osalenud Eesti üleriigilisel matemaatika, füüsika, keemia või informaatika aineolümpiaadil lõppvoorus (või kutsutud 2020. aastal lõppvooru);
3) gümnaasiumi õpilasena osalenud ja tulemuse saanud rahvusvahelisel võistlusel;
4) [kehtetu – jõustunud 30.11.2023]
5) [kehtetu – jõustunud 30.11.2023]
6) [kehtetu – jõustunud 30.11.2023]
7) [kehtetu – jõustunud 30.11.2023]
8) saavutanud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil I – III preemia.
9) gümnaasiumi õpilasena lõpetanud valikkursuse. [jõustunud 30.11.2023]

(2) Olümpiaadid, võistlused ja valikkursused, millel osalemist arvestab ülikool eritingimusel vastuvõtul, määrab õppeprorektor. [jõustunud 30.11.2023]

§ 9. Avalduse ja muude dokumentide esitamine

(1) Üliõpilaskandidaadile, v.a väliskandidaadile kes kandideerib ingliskeelsele õppekavale, on infosüsteemis kandideerimiseks vajalikud järgnevad dokumendid:
1) elektroonne avaldus SAIS infosüsteemis;
2) keskharidust tõendava info päring avaldusele riiklikust registrist. Selle puudumisel lõpudokumendi originaal ning koopia;
3) pass või ID-kaart (kohapeal avaldust esitades); [jõustunud 30.11.2023]
4) diplom või tõend, mis tõendab eritingimusele vastavust;
5) välisriigis keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaatidel Eesti ENIC/NARIC keskuse hinnang.

(2) Ingliskeelsele õppekavale kandideerivale väliskandidaadile on infosüsteemis kandideerimiseks vajalikud järgnevad dokumendid:
1) elektroonne avaldus DA infosüsteemis;
2) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart); [jõustunud 30.11.2023]
2’) elamisloakaart selle olemasolul; [jõustunud 30.11.2023]
3) nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui väliskandidaat on nime vahetanud;
4) keskharidust või sellega võrdväärset kvalifikatsiooni tõendavate lõpudokumentide koopiad või selle puudumisel kuni lõpudokumendi väljastamiseni tõend õpingute senimaani sooritatud vahetulemuste kohta;
5) dokumendid, mis ei ole eesti ega inglise keeles, lisab väliskandidaat väljaandja, vandetõlgi või notari kinnitatud eesti- või ingliskeelse tõlke koopia, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti;
6) diplom või tõend, mis tõendab eritingimusele vastavust;
7) inglise keele oskust tõendav dokument.

3. peatükk
Vastuvõtt magistriõppesse

§ 10. Kandideerimise üldnõuded

(1) Magistriõppesse võivad kandideerida isikud, kellele on antud akrediteeritud õppekava lõpetamisel bakalaureusekraad või kellel on rakenduskõrgharidusõppe akrediteeritud õppekava alusel omandatud kõrgharidus või vastav kvalifikatsioon.

(2) Kui üliõpilaskandidaadi eelnevalt omandatud eriala ei vasta  õppekavale kehtestatud nõuetele, peab ta hiljemalt 10. juuniks esitama programmijuhile vormikohase taotluse oma eelnevate kompetentside sobivuse hindamiseks. Programmijuhil  on õigus määrata  õppeained, mille läbimine võimaldab õppekavale kandideerida. Määratud ained peavad olema läbitud enne kandideerimist.

(3) Kandideerimine magistriõppesse toimub õppekavati moodustatud konkursirühmades. Kandideerida võib kuni kahele õppekohale.

(4) Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks on väliskandidaatidel täiendavalt nõutav kehtiv ülikooli poolt heakskiidetud rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test või ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis sooritatud inglise keele test vähemalt B2 tasemel. Keeletestide loetelu ja nõutavad tulemused kinnitab õppeprorektor.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud inglise keele oskuse tõendamist ei nõuta üliõpilas-kandidaadilt, kes on omandanud eelmise astme kõrghariduse inglise keeles Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas, Suurbritannias, USA-s, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal või Šveitsi Konföderatsioonis ning tema inglise keele oskus vastab vähemalt B2 tasemele. Õppeosakonnal on õigus nõuda vastavasisulist tõendit paberkandjal või kontrollida inglise keele oskust veebivestlusel. [jõustunud 18.11.2022]

(6) Väliskandidaadid, v.a need, kes on kandideerimise aluseks nõutava kõrghariduse omandanud Euroopa Liidu, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) või Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigis, peavad sooritama eeltingimusena standardiseeritud testi (the Graduate Record Examinations; edaspidi GRE) või ülikooli konkursitingimustes nimetatud teadmiste testi konkursi tingimustes näidatud tulemusele. [jõustunud 18.11.2022]

§ 11. Avalduse ja muude dokumentide esitamine

(1) Üliõpilaskandidaadile, v.a väliskandidaadile kes kandideerib ingliskeelsele õppekavale, on infosüsteemis kandideerimiseks vajalikud järgnevad dokumendid:
1) elektroonne avaldus SAIS infosüsteemis;
2) kandideerimiseks nõutava kõrghariduse info päring avaldusele riiklikust registrist. Selle puudumisel lõpudokumendi originaal ning koopia;
3) akadeemilise õiendi originaal ja koopia erialadel, kus on nõutud kaalutud keskhinne;
4) pass või ID-kaart (kohapeal avaldust esitades); [jõustunud 30.11.2023]
5) programmijuhi otsus eelnevate õpingute sobivuse kohta või enne vastuvõttu sooritamist vajavate õppeainete kohta, samuti tõend nende õppeainete sooritamise kohta, kui kandideerimiseks vajaliku hariduse sobivuse nõuded ei ole täidetud;
6) välisriigis kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaatidel Eesti ENIC/NARIC keskuse hinnang.

(2) Ingliskeelsele õppekavale kandideerivale väliskandidaadile on infosüsteemis kandideerimiseks vajalikud järgnevad dokumendid:
1) elektroonne avaldus DA infosüsteemis;
2) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart); [jõustunud 30.11.2023]
2’) elamisloakaart selle olemasolul; [jõustunud 30.11.2023]
3) nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui väliskandidaat on nime vahetanud;
4) kõrgharidust või sellega võrdväärset kvalifikatsiooni tõendavate lõpudokumentide koopiad või selle puudumisel kuni lõpudokumendi väljastamiseni tõend õpingute senimaani sooritatud vahetulemuste kohta;
5) dokumendid, mis ei ole eesti ega inglise keeles, lisab väliskandidaat väljaandja, vandetõlgi või notari kinnitatud eesti- või ingliskeelse tõlke koopia, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti;
6) inglise keele oskust tõendav dokument;
7) GRE sertifikaat või ülikooli konkursitingimustes nimetatud teadmiste testi tulemuse. [jõustunud 18.11.2022]

4. peatükk
Immatrikuleerimine

§ 12. Üliõpilaseks immatrikuleerimine

(1)  Üliõpilaseks immatrikuleeritakse üksnes kandideerimise üldnõuded ja vastuvõtutingimused täitnud ning  tähtaegselt õppekoha kinnitanud üliõpilaskandidaadid. Lisaks kandideerimise üldnõuete ja vastuvõtutingimuste täitmisele peab väliskandidaat olema immatrikuleerimiseks täitnud täiendavad kandideerimise nõuded tulenevalt eeskirja § 3 lõigetest 4 ja 7 ning käesoleva paragrahvi lõikest 10.

(2) Väliskandidaatidel peab olema immatrikuleerimise hetkeks Eestis viibimiseks seaduslik alus.

(3) Üliõpilasele määratakse immatrikuleerimisel õppekava versioon, õppevorm ja tasulise õppe korral õppekulude tasumise kohustus.

(4) Üliõpilasele eraldatakse immatrikuleerimisel õppe ajaliseks arvestamiseks ÕIS-is õppekava nominaalkestusest lähtuv semestrite limiit (SEL).

(5) Üliõpilaskandidaadid immatrikuleerib õppeprorektor.

(6)  Ülikoolil on õigus vastuvõtumenetlus lõpetada vastuvõtukomisjoni otsusel või immatrikuleerimisotsus tühistada õppeprorektori otsusel, kui ilmneb, et:

(7)  üliõpilaskandidaadi haridustase või kvalifikatsioon ei võimalda ligipääsu soovitud kõrgharidusastmele;

(8) üliõpilaskandidaat on olulisel määral eksinud üldtunnustatud käitumisnormide või akadeemiliste tavade vastu, sh kahjustanud ülikooli mainet avalikes allikates valeväidete levitamise või alusetute süüdistustega. Akadeemiline tava on käitumisviis, mis toetab ülikooli väärtusi ja õigusaktides sätestatud norme.

(9) Ülikool ei vastuta käesoleva paragrahvi lõikest 8 tuleneva vastuvõtumenetluse lõpetamise või immatrikuleerimisotsuse tühistamisega kaasneva võimaliku varalise ega mittevaralise kahju eest.

(10) Tasulisele õppekavale õppima asuv väliskandidaat väljastpoolt Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda maksab esimese õppeaasta tasu enne immatrikuleerimist. Õppima mitteasumisel või õppekohast loobumisel nimetatud tasu ei tagastata, v.a juhul kui ilmnevad väliskandidaadist sõltumatud asjaolud, mis takistavad õppima asumist, ja ülikoolile on esitatud väliskandidaadi poolt täidetud tagastusvorm hiljemalt kalendriaasta jooksul arvates  tema  sisseastumisavalduse esitamisest. Tagastusvorm saadetakse väliskandidaadile DAs kuvatud isiklikule e-posti aadressile.

§ 13. Täiendav immatrikuleerimine teaduskonna kaudu

(1) Täiendavat immatrikuleerimist ülikooli on võimalik taotleda teaduskonna kaudu, kui taotleja:
1) on õppekavast sooritanud vähemalt 30 EAP mahus õppeaineid;
2) omab õppekavale kandideerimiseks nõutud eelnevat haridust;
3) vastab dekaani poolt kehtestatud täiendavatele tingimustele.

(2) Täiendavaks immatrikuleerimiseks tuleb õppekoha taotlejal esitada akadeemilises kalendris näidatud täiendava immatrikuleerimise tähtajaks teaduskonna dekanaati avaldus ning ÕISis täidetud VÕTA taotlus.

(3) Täiendavat immatrikuleerimist tasuta õppesse saab taotleda juhul, kui õppekaval on tasuta õpe ja taotleja  ei ole mõnel teisel sama õppeastme õppekaval õppides tasuta õppe õigust juba ära kasutanud tulenevalt eeskirja §-st 4.

5. peatükk
Vaidlustamine

§ 14. Vastuvõtuga seotud otsuste vaidlustamine

(1) Sisseastumiskatse tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku vaide teaduskonna erialase vastuvõtukomisjoni esimehele hiljemalt sisseastumiskatse tulemuste avalikustamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul. Vaide vaatab läbi teaduskonna  erialase vastuvõtukomisjoni esimehe moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt vastuvõtukomisjoni esimees ja vastuvõtukomisjoni üks liige. Komisjoni otsusest teavitatakse vaide esitanud üliõpilaskandidaati kolme tööpäeva jooksul vaide esitamisest arvates. [jõustunud 30.11.2023]

(2) Teisi vastuvõtuga seonduvaid otsuseid ja toiminguid on võimalik vaidlustada, esitades vaide vastuvõtukomisjonile kolme tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest või toimingu tegemisest arvates. Otsusest teavitatakse üliõpilaskandidaati kolme tööpäeva jooksul vaide esitamisest arvates. [jõustunud 30.11.2023]

6. peatükk
Määruse rakendamine

§ 15. Määruse kehtetuks tunnistamine

(1) Tunnistatakse kehtetuks ülikooli senati 21.11.2017 määruses nr 13 „Üliõpilaste vastuvõtueeskiri” §-s 1 I ja II astmega seonduv, §-s 2 lõiked 2, 3, 5 – 6′, 8 ja 9, §-s 3 lõigetes 1 ja 3 I ja II astmega seonduv , § 4, §-s 5 lõige 1, lõigetes 2 – 4 I ja II astmega seonduv ja lõige 5, §-s 6 lõiked 1, 3 ja lõikes 4 I ja II astmega seonduv, § 7 – § 12, §-s 16 lõiked 1, 3, 4 ja 5 ning  §-s 17 lõige 1 ja lõikes 2 I ja II astme vastuvõtuga seonduv.

§ 16. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 lg 2 punkt 8 ja § 13 jõustuvad 1.08.2022.

(2) Määrus, v.a selle § 1 lg 2 punkt 8 ja § 13, jõustub tagasiulatuvalt alates 1.01.2022.