Eesti Mereakadeemia merehariduskeskuse tegevuse alused

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V1/5
Versiooni nr: 1
Haldaja: EMERA merehariduskeskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 05.09.2022 korraldusega nr 1-24/253

1. Üldsätted

1.1. Merehariduskeskus on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) koosseisu kuuluv akadeemiline üksus.
1.2. Merehariduskeskuse nimetus inglise keeles on Centre of Maritime Education and Training.
1.3. Tegevuse alustega sätestatakse merehariduskeskuse eesmärk, tegevusvaldkonnad ja põhiülesanded, juhtimine, koosseis, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.

2. Eesmärk, tegevusvaldkonnad ja põhiülesanded

2.1. Merehariduskeskuse eesmärgiks on oma tegevusvaldkonnas läbi viia EMERA õppetööd ning tagada EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine vastavuses STCW konventsiooni ja riigisiseste õigusaktide nõuetega ning kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi ja Transpordiameti väljastatud tegevusloaga tunnustatud tasemel.
2.2. Merehariduskeskuse tegevusvaldkonda kuulub merendusalase kõrgharidustaseme- ja täiendusõppe läbiviimine rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe ning täiendusõppe õppekavade alusel.
2.3. Merehariduskeskuse põhiülesanded on:
2.3.1. taseme- ja täiendusõppe läbiviimine punktis 2.2 nimetatud valdkonnas;
2.3.2. õppejõudude (sh käsunduslepinguga õppeteenust osutavad õppejõud) ja teiste keskuse töötajate töö planeerimine ja korraldamine, töösuhete haldamine, õppejõudude arendamine ja koolitamine ning järelkasvu kindlustamine;
2.3.3. tasemeõppe õppeainete ainekavade ning vastavate Moodle kursuste aja- ja nõuetekohasuse tagamine, uute ainekavade ja Moodle kursuste arendamine ja loomine;
2.3.4. täiendusõppe õppekavade aja- ja nõuetekohasuse tagamine, uute täiendusõppe õppekavade arendamine ja loomine;
2.3.5. keskuse koosseisus oleva rivi- ja vahiteenistuse tegevuse koordineerimine;
2.3.6. tegevusvaldkonna regulatsioonide ja juhendite haldamine ning teiste tegevusvaldkonnaga seotud regulatsioonide muutmiseks ettepanekute tegemine ning regulatsioonide täitmise kontrolli korraldamine;
2.3.7. muude ülesannete täitmine vastavalt tegevuse alustele ja teistele regulatsioonidele.

2.4. Rivi- ja vahiteenistus

2.4.1. vahiteenistuse korraldamine EMERA õppehoonetes ja territooriumil vastavalt EMERA meresõiduohutuse seadusega reguleeritavate õppekavade üliõpilaste kodukorrale;
2.4.2. riviteenistuse korraldamine (üliõpilaste üldrivistuste läbiviimine, riviõppuste korraldamine) vastavalt EMERA meresõiduohutuse seadusega reguleeritavate õppekavade üliõpilaste kodukorrale;
2.4.3. meresõiduohutuse seadusega reguleeritud õppekavadel õppivate üliõpilaste vormiriietuse kandmise nõuete jälgimine vastavalt EMERA vormiriietuse korrale;
2.4.4. eritoimkondade (aktused, tseremooniad, auvalved) korraldamine, sh lipu väljatoomise korraldamine pidulikel üritustel.

3. Juhtimine ja koosseis

3.1. Merehariduskeskuse struktuuri kuuluvad:
3.1.1. õppejõud ja teised keskuse koosseisu määratud õppetööd läbiviivad isikud;
3.1.2. õppetöö spetsialist;
3.1.3. vahiohvitser.
3.2. Merehariduskeskust juhib merehariduskeskuse juhataja.

4. Vara ja finantseerimine

4.1. Merehariduskeskuse valdusse ja kasutusse antud vara on ülikooli vara.
4.2. Merehariduskeskuse vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning teiste tööd reguleerivate dokumentidega.
4.3 Merehariduskeskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Merehariduskeskuse eelarvevahendite ja finantsallikate käsutajaks on merehariduskeskuse juhataja.