Eesti Mereakadeemia> Tasemeõpe

Eesti Mereakadeemia meresõiduohutuse seadusega reguleeritavate õppekavade üliõpilaste kodukord

Dokumendi tähis: V2/1
Versiooni nr: 2.3
Haldaja: EMERA vahiohvitser
Kinnitatud: EMERA direktori 30.05.2018 korraldusega nr 1-24/209
Muudetud: EMERA direktori 05.09.2018 korraldusega nr 1-24/289
EMERA direktori 29.10.2019 korraldusega nr 1-24/303
EMERA direktori 02.11.2020 korraldusega nr 1-24/284

1. Üldsätted

1.1. Regulatsiooni ülesanne

1.1.1. Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) meresõiduohutuse seadusega reguleeritavate õppekavade üliõpilaste (edaspidi MSOS üliõpilaste) kodukord (edaspidi kodukord) sätestab lisaks Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) õppekorralduse eeskirjaga sätestatule EMERA MSOS üliõpilaste õppetöös kohaldatavad reeglid.

1.2. Regulatsiooni alused

1.2.1. Eesti Mereakadeemia põhimäärus;
1.2.2. Eesti Mereakadeemia vormiriietuse kord;
1.2.3. Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon STCW 78, koos muudatustega;
1.2.4. Meresõiduohutuse seadus;
1.2.5. Meretöö seadus;
1.2.6. Määrus „Laeva juhtkonna liikme ametiriietuse ja ametialaste eraldusmärkide kirjeldus“.

1.3. Mõisted ja lühendid

1.3.1. ATS – automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem;
1.3.2. korrapidaja – III-IV kursuse MSOS üliõpilane, vahtkonna liige, vahtkonna ülema asetäitja;
1.3.3. MSOS – meresõiduohutuse seadus;
1.3.4. MSOS üliõpilane – üliõpilane, kes õpib meresõiduohutuse seaduse ja STCW 78 nõuetega reguleeritud õppekavadel;
1.3.5. päevnik – vahtkonna liige, I-II kursuse MSOS üliõpilane;
1.3.6. STCW 78 – Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon STCW 78, koos muudatustega;
1.3.7. vahikord – vahiteenistuse graafikus ettenähtud vahiteenistuses oleku aeg;
1.3.8. vahiohvitser – vahtkonna ülem; rivi- ja vahiteenistuse koordinaator;
1.3.9. vahiteenistuse logiraamat – vahiteenistuse päevik, mida täidab korrapidaja;
1.3.10. vahtkond – vahiteenistust teostav meeskond, kuhu kuuluvad korrapidaja ja päevnik(ud);
1.3.11. võtmete väljastamise registreerimise raamat – registreeritakse võtmete ja läbipääsukaartide väljastus ning tagastamine;
1.3.12. õppetöö päevik – märgitakse vahiteenistuses olnud üliõpilaste nimed ja vahikorras oldud tunnid.

2. Üliõpilaste vormiriietus ja eraldusmärgid

2.1. Üliõpilane esindab vormiriietust ja eraldusmärke kandes EMERA-t.
2.2. Vormiriietuse esemed, liigid, kandmise kord ja vormiriietuse esemete kandeajad on reguleeritud V2/5 EMERA vormiriietuse korras.
2.3. Vormiriietuse kandmine on MSOS üliõpilasele õppetööl osalemisel selleks ettenähtud ruumides kohustuslik. Üliõpilane on kohustatud hoolitsema oma vormiriietuse laitmatu väljanägemise eest. Keelatud on koos vormiriietusega kanda nähtavale jäävaid riietusesemeid, mis ei kuulu vormiriietuse hulka.
2.4. Vormiriietust on lubatud kanda väljaspool õppetööd tingimusel, et selle kandja käitub üliõpilase vääriliselt, järgib avaliku korra nõudeid ja üldtunnustatud käitumisnorme. Vormiriietuse kandmine on keelatud meelsust väljendavatel meeleavaldustel ja üritustel, mis võivad diskrediteerida EMERA-t.
2.5. Õppejõududel ja vahiohvitseril on kohustus vormikandmist jälgida ning ilma mõjuva põhjuseta vormikandmise nõudeid rikkuval üliõpilasel ei lubata osa võtta õppetööst, rivi- ja vahiteenistusest ning ei ole õigust riigipoolsele toitlustamisele. Piirangud kehtivad kuni vead vormi kandmisel on parandatud.
2.6. Õppetööle mitte lubatud MSOS üliõpilane loetakse puudujaks.

3. MSOS üliõpilaste õppetööst osavõtt

3.1. MSOS üliõpilastele on õppetöös osalemine kohustuslik kogu õppeperioodi vältel. [muudetud 02.11.2020]
3.2. Rühmavanem registreerib õppetööst osavõtu „Puudumiste registreerimislehel“ vorm 2/1.1. Rühmavanem võib teha õppetööst osavõtu registreerimise ülesandeks teistele sama rühma MSOS üliõpilastele, jäädes ise vastutavaks. Õppejõud kinnitab allkirjaga õppetöö toimumist ning märgitud isikute osavõttu õppetööst „Puudumiste registreerimislehel“. Iga kuu lõpus teeb rühmavanem kokkuvõtte rühma õppetööst osavõtu kohta ning esitab info õppetööst puudujate kohta õppekonsultandile.

4. Rivi- ja vahiteenistus

4.1. Rivi- ja vahiteenistuse eesmärgiks on MSOS üliõpilaste laeva vahiteenistuseks ettevalmistamine ning selleks vajalike hoiakute, oskuste ja harjumuste kujundamine, laevaelu korraldusega harjumine (alluvussuhted ja käsuliinid, suhtumine vormirõivastusse, vahisolek, rivistused, toimkonna töö, läbipääsurežiim, turvameetmed) ning meretööks vajalike isikuomaduste (korralikkus, täpsus, distsiplineeritus, vastutustunne, algatusvõime) arendamine.
4.2. MSOS üliõpilaste rivistuste korra kehtestab vahiohvitser ning rivimäärustik, mis määrab kindlaks rivivõtted paigal ja liikumisel, riviülevaatuse korra, võtted lipuga, kohustused enne rivistamist ja rivis vt Rivimäärustik vorm 2/1.2.
4.3. MSOS üliõpilase v.a rühmavanem kohustuslik vahiteenistuses oleku aeg on 30 tundi õppeaastas. [muudetud 29.10.2019]
4.4. Rivi- ja vahiteenistuse isikkoosseisu kuuluvad korrapidaja ja päevnik.
4.5. Rivi- ja vahiteenistus toimib tööpäevadel kella 08.00 kuni 18.00ni. Korrapidajad seisavad vahis 10 tundi, päevnikud 2 x 5 tundi. [muudetud 05.09.2018]
4.6. Korrapidajate ja päevnike vahigraafikud koostab vahiohvitser, lähtudes rühmavanema kirjalikust esildisest, mida tutvustatakse allkirja vastu vahti määratud üliõpilasele. Rühmavanemad peavad järgmise nädala vahikordade kohta kirjalikud esildised esitama iga nädala reedel kella 12.00.
4.7. Vahist ilma mõjuva põhjuseta puudumine ning vahist omavoliline lahkumine ja vahis oma kohustuste täitmata jätmine või mittevastav täitmine on käesoleva kodukorraga sätestatud korra rikkumine, mille eest on ette nähtud lisavahikord puudutud tundide arvu ulatuses.
4.8. Vahist puudumisel haigestumise või muu erakorralise juhtumi tõttu, teavitab MSOS üliõpilane sellest rühmavanemat, kes määrab asendaja.
4.9. Iga üliõpilase osalus rivi- ja vahiteenistuses registreeritakse vahiohvitseri poolt „Õppetöö päevikus“ ja edastatakse õppekonsultandile, kes edastab info vastava õppeaine õppejõule.
4.10. Vahtkonnal on õigus anda korraldusi ja teha märkusi kõigile EMERA hoones ja territooriumil viibivatele isikutele, kes rikuvad sisekorra- ja ohutusnõudeid.

4.11. Korrapidaja kohustused:

4.11.1. tagab kehtestatud päevakava täitmise. Korrarikkumiste korral kannab korrapidaja sellest koheselt vahiohvitserile ette ja võtab kasutusele vajalikud meetmed korrarikkumise lõpetamiseks;
4.11.2. tagab vahi ajal korra ja puhtuse vahiteenistuse ruumides;
4.11.3. teeb vajalikud sissekanded rivi- ja vahiteenistuse dokumentidesse;
4.11.4. peab MSOS üliõpilaste söögikordade ajal korda sööklas;
4.11.5. automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja valvesüsteemide häirete korral tegutseb vastavalt TTÜ juhendile „Tegutsemisjuhend ATS ja valvesüsteemide häirete korral“;
4.11.6. kontrollib ja abistab päevnikku tema kohustuste täitmisel;
4.11.7. korraldab päevniku regulaarseid ringkäike hoones ja territooriumil, asendab sel ajal päevnikku;
4.11.8. Kannab vasakul käel korrapidaja käesidet. Korrapidaja käeside on sinine käeside, mille keskel on valge horisontaaljoon, mille laius on 1/3 käesideme laiusest.

4.12. Päevniku kohustused:

4.12.1. jälgib EMERA töötajate ja üliõpilaste sisenemist ja väljumist hoonest, vajadusel abistab majas liikumisel;
4.12.2. tervitab saabuvaid ja lahkuvaid EMERA töötajaid ning külastajaid;
4.12.3. teostab korrapidaja korraldusel regulaarselt ringkäike hoones ja territooriumil;
4.12.4. annab laevakellaga märku vahi algusest ning igast järgnevast täis- ja pooltunnist;
4.12.5. tegutseb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja valvesüsteemide häirete korral vahiohvitseri/korrapidaja korraldusel (vt „Tegutsemisjuhend ATS ja valvesüsteemide häirete korral“);
4.12.6. vajadusel asendab korrapidajat tema kohustuste täitmisel;
4.12.7. kannab vasakul käel päevniku käesidet. Päevniku käeside on punane käeside, mille keskel on valge horisontaaljoon, mille laius on 1/3 käesideme laiusest.

5. Täitjad ja vastutajad

5.1. Kodukorda haldab ja selle täitmise eest vastutab vahiohvitser.
5.2. Vahiohvitser tutvustab sisseastujatele õppeaasta algul kodukorda ja sellega seotud õigusakte.
5.3. Vahiohvitser tutvustab enne igat vahikorda vahtkonna liikmetele nende kohustusi ja kodukorra nõudeid.