Eesti Mereakadeemia direktoraadi kodukord

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V1/3
Versiooni nr: 4
Haldaja: EMERA kvaliteedijuht
Kinnitatud: EMERA direktori 20.10.2021 korraldusega nr 1-24/264

1. Üldsätted

1.1. Direktoraadi kodukord (edaspidi kodukord) kehtestab Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) direktoraadi koosseisu ja töö korralduse.
1.2. Direktoraat on direktori nõuandev kogu.
1.3. Direktoraadi töövorm on koosolek.
1.4. Direktoraadi asjaajamist korraldab büroojuht.

2. Direktoraadi koosseis ja koosoleku korraldamine

2.1. Direktoraadi koosseisu kuuluvad: direktor, direktori nõunik, direktori asetäitjad, keskuste juhatajad, büroojuht ja turundusspetsialist.
2.2. Direktoraadi koosolekud toimuvad reeglina igal nädalal (v.a suvepuhkuste perioodil). Direktoraadi koosolekut ei toimu, kui päevakorda ei ole esitatud ühtegi teemat. Vajadusel võib direktor kutsuda kokku erakorralise koosoleku.
2.3. Direktoril on vajaduse korral õigus kutsuda koosolekule teisi EMERA töötajaid ja külalisi.
2.4. Teemasid direktoraadile arutamiseks võivad esitada kõik direktoraadi liikmed.
2.5. Teema päevakorda lisamiseks tuleb esitada see büroojuhile koos seotud materjalidega hiljemalt koosoleku toimumisele eelneva nädala reedel kell 10.00.
2.6. Teema päevakorda võtmise otsustab direktoraadi juhataja.
2.7. Koosoleku päevakorra koos esitatud materjalidega teeb büroojuht direktoraadi liikmetele teatavaks vähemalt 1 tööpäev enne koosolekut.
2.8. Direktoraadi koosoleku ära jäämisest teavitab büroojuht direktoraadi liikmeid esimesel võimalusel.

3. Direktoraadi töö

3.1. Direktoraati juhatab direktor või tema poolt nimetatud isik.
3.2. Direktoraadi liikmete osavõtt koosolekutest on kohustuslik.
3.3. Büroojuht koostab direktoraadi koosoleku kohta kirjaliku kokkuvõtte, mis tehakse kättesaadavaks direktoraadi liimetele. Direktoraadi koosolekutel arutatu on direktorile nõuandva ning direktoraadi liikmetele ja EMERA töötajatele juhendava iseloomuga. Vajadusel muudab direktor otsused kohustuslikuks oma korraldusega.

4. Täitjad ja vastutus

4.1. Käesoleva kodukorra eest vastutavad:
4.1.1. Kodukorra haldamine – kvaliteedijuht;
4.1.2. Kodukorra rakendamine, selle täitmise korraldamine ja kontroll – direktor.