Akadeemilise eetika komisjoni põhimäärus

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 otsusega nr 24 (jõustunud 30.09.2019)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 16.03.2021 otsusega nr 7 (jõustunud 18.03.2021)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 18.03.2021

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Akadeemilise eetika komisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) põhikirja §-i 14 alusel moodustatud kogu, mis lahendab ülikooli siseseid liikmeskonda kuuluvate isikute vahelisi akadeemilise eetika põhimõtete põhiseid vaidlusi, hindab teadusprojektide eetikanõuetele vastavust ja arutab muid akadeemilise eetika küsimusi.

1.2 Komisjoni kuuluvad kõikide teaduskondade ja Eesti Mereakadeemia esindajad ning rektori poolt nimetatud viis liiget. Rektor esitab senatile kinnitamiseks teaduskondade ja Eesti Mereakadeemia poolt valitud esindajad ja rektori poolt nimetatavad liikmed. Rektor arvestab komisjoni liikmete nimetamisel komisjonile seatud väljakutseid ning komisjoni liikmete soolist ja ealist tasakaalu. Komisjoni liikme volitused kestavad kolm aastat. [jõustunud 18.03.2021]

1.3 Komisjon lähtub oma tegevuses seadustest, ülikooli põhikirjast, käesolevast põhimäärusest, akadeemilise eetika põhimõtetest ning akadeemilistest tavadest ja traditsioonidest või väljendatud headest tavadest.

2. Eesmärk ja ülesanded

2.1 Komisjoni eesmärkideks on:
2.1.1 süvendada akadeemilise eetika väärtuste juurdumist akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste hulgas nende teadus- ja õppetöös, samuti suhtluses nii omavahel kui teiste töötajatega, avalikkuse ja välispartneritega;
2.1.2 hinnata teadus- ja arendusprojektide taotluste eetikanõuetele vastavust.
2.2 Komisjoni ülesanneteks akadeemilise eetika küsimustes on:
2.2.1 anda põhjendatud ja õiglane arvamus talle esitatud vaidluse, küsimuse või probleemi kohta;
2.2.2 aidata kaasa lahenduste leidmisele, lähtudes eetilistest põhiprintsiipidest.
2.2.3 vajadusel teha rektorile ettepanekuid akadeemilise töötaja või üliõpilase kohta nende poolt ebaeetilise teo toimepanemisel.
2.2.4 hinnata ülikooli liikmete poolt taotletavate teadus- ja arendusprojektide oluliste elementide vastavust teaduseetika põhimõtetele. Komisjon ei hinda inimuuringutega ja loomuuringutega (millega võib kaasneda oht inimeste vaimsele või füüsilisele tervisele) seotud projektide vastavust teaduseetika põhimõtetele.
2.3 Komisjon arutab järgmisi akadeemilise eetika juhtumeid:
2.3.1 akadeemilise eetika põhimõtete ja akadeemilist käitumist kirjeldavate heade tavade rikkumised;
2.3.2 muud akadeemilist eetikat puudutavad küsimused, mida komisjon peab vajalikuks või milles senat või rektor peab vajalikuks komisjoni poole pöörduda.
2.4 Komisjon annab teadusprojektidele eetilisuse küsimuses kooskõlastuse või hinnangu. Juhul, kui leitakse vastuolu teaduseetika põhimõtetega, edastab komisjon taotlejale põhjendatud arvamuse.

3. Liikme õigused ja kohustused

3.1 Komisjoni liikmel on õigus:
3.1.1 tutvuda kõigi asjas tähtsust omavate materjalidega;
3.1.2 küsida ülikooli liikmeskonnalt asjaolude kohta suulisi ja kirjalikke seletusi;
3.1.3 kasutada avaliku juurdepääsuga dokumente ja infoallikaid;
3.1.4 saada ülikoolilt enda ülesannete täitmiseks vajalikku aega ja vara;
3.2 Komisjoni liikmel on kohustus:
3.2.1 kujundada enda arvamus erapooletult, sõltumatult ja objektiivselt;
3.2.2 taandada ennast huvide konflikti korral asja arutamisest;
3.2.3 mitte avalikustada vaidluse või hindamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid, teadusprojektide eesmärke ja metoodikat või muud konfidentsiaalset teavet.

4. Töökord ja otsused

4.1 Komisjoni tegevust juhib ja tööd korraldab esimees, kelle valivad komisjoni liikmed endi seast lihthäälteenamusega.
4.2 Komisjoni asjaajamist korraldab ja koosolekuid protokollib sekretär, kelle nimetab rektor komisjoni esimehe ettepanekul.
4.3 Komisjon kaasab teadusuuringute hindamisse vajadusel teadusosakonna esindaja, teadus- ja arendustegevuse valdkonna juristi, andmekaitse voliniku ja teisi ülikooli liikmeskonda kuuluvaid isikuid ning valdkonna tunnustatud eksperte.
4.4 Komisjon arutab asju koosolekul või muus esimehe määratud vormis.
4.5 Komisjoni koosolekud on kinnised. Komisjon võib otsustada avaliku koosoleku korraldamise, kui küsimus puudutab laiemat avalikkust ja sellega ei rikuta isikute õigusi eraelu kaitsele ega saladuse hoidmise kohustust.
4.6 Komisjon on otsustusvõimeline, kui asja arutamisest võtab osa enamus komisjoni liikmetest.
4.7 Komisjoni arvamuse ja ettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik asja arutamisest osa võtnud komisjoni liikmete lihthäälteenamus. Komisjoni arvamus ja ettepanek protokollitakse.
4.8 Komisjoni liige taandab end otsustusprotsessist juhul, kui arutatakse tema või tema uurimisrühmaga seotud küsimusi.
4.9 Komisjon esitab arvamuse või hinnangu teadusuuringule reeglina ühe kuu jooksul.

5. Asja menetlemine

5.1 Komisjoni võib pöörduda ülikooli juhtorgan, akadeemiline struktuuriüksus, töötaja või üliõpilane, esitades kirjaliku avalduse.
5.2 Komisjon võtab asja arutamiseks, kui asi puudutab akadeemilist eetikat või teadus- ja arendusprojektide taotluste eetilisi aspekte ja avaldus on esitatud vastavuses käesoleva põhimäärusega. Avalduse arutamisest keeldumine peab olema põhjendatud.
5.3 Komisjon ei võta asja arutamisele, kui see ei kuulu komisjoni pädevusse või punktis 2.1.1. käsitletavat asja ei ole eelnevalt arutatud asjasse puutuva ülikooli struktuuriüksuse tasandil.
5.4 Akadeemilise vaidluse korral arutatakse asja poolte või nende esindajate juuresolekul, kui komisjon ei otsusta teisiti. Komisjoni arvamus või ettepanek edastatakse asjaosalistele ja vajadusel ülikooli juhtkonnale.
5.5 Komisjoni esimees annab senatile ülevaate komisjoni tegevusest või vastab küsimustele üks kord aastas või vähemalt kümne senati liikme soovil.