Juhtimine ja tugiteenused> Juhtimine ja esindamine

Vastutusala juhtidele ja akadeemiliste struktuuriüksuste juhtidele ülikooli esindamiseks volituste andmine

Kinnitatud rektori 22.12.2016 käskkirjaga nr 186
Muudetud rektori 28.11.2017 käskkirjaga nr 116

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2017

Microsoft Word

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 6 lg 3 punktile 6 ja võttes arvesse, et rektor on Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) seaduslik esindaja ning teeb tehinguid ülikooli nimel seaduste ning põhikirjaga antud volituste ulatuses:

1. Annan ülikooli esindamiseks volitused vastutusala juhtidele ja akadeemiliste struktuuriüksuste juhtidele nende ametikoha järgi (ex officio). Volitused tekivad ametikohale asumisel ja lõpevad ametikohalt lahkumisel.

2. Volitan ametikoha järgi:
2.1 vastutusala juhte tegema kõiki tehinguid, mis tulenevad rektori määratud vastutusala juhi tegevusvaldkonnast ja temale alluvate struktuuriüksuste ülesannete kirjeldusest;
2.2 dekaane tegema tehinguid, mis täidetakse teaduskonnas, mis tulenevad teaduskonna ja dekaani pädevusest ning mille hind ei ületa 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot ilma käibemaksuta, sh sõlmima õppekulude hüvitamise lepinguid üliõpilaste ja lõpetamist taotlevate eksternidega ning stipendiumi- ja praktikalepinguid; [jõustunud 28.11.2017]
2.3 instituutide direktoreid tegema tehinguid, mis täidetakse instituudis, mis tulenevad instituudi ja instituudi direktori pädevusest ning mille hind ei ületa 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot ilma käibemaksuta. [jõustunud 28.11.2017]

3. Volitused:
3.1 on antud vastutusala juhtidele edasivolitamise õigusega ja akadeemiliste struktuuriüksuste juhtidele edasivolitamise õiguseta, v.a volituse andmine lepingu täitmiseks ja selleks vajalike toimingute tegemiseks;
3.2 ei anna esindajale õigust sõlmida töölepinguid ega töövõtu-, käsundus- või muid lepinguid ülikooli töötajatega;
3.3 kehtivad kuni esindaja kui töötaja ametisoleku aja lõpuni, kui rektor volitust varem tagasi ei võta.

4. Esindaja:
4.1 võib teha käskkirjas nimetatud tehinguid ainult ülikooli eesmärkide täitmiseks ja tema käsutusel olevas eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
4.2 on kohustatud tehingute tegemisel järgima riigis ja ülikoolis kehtivaid asjakohaseid õigusakte;
4.3 vastutab tehingute tegemisel oma kohustuste rikkumise ja ülikoolile tekitatud kahju eest õigusaktidega määratud alustel ja ulatuses.

5. Tehingute tegemine tähendab lepingute sõlmimist, kohustuste võtmist, dokumentide vormistamist ja allakirjutamist ning muude toimingute ja tahteavalduste tegemist, mis toovad kaasa õiguslikud tagajärjed. Lepingute sõlmimine tähendab ka lepingueelsete läbirääkimiste pidamist, pakkumuste ja taotluste esitamist, samuti lepingute muutmist ja lõpetamist.

6. Rektor võib anda esindajale täiendava volikirja, volituse sisu täpsemalt kirjeldada või anda esindajale teistsuguse volituse.

7. Käskkirjaga võtan tagasi ja asendan vastutusala juhtidele ja akadeemiliste struktuuriüksuste juhtidele antud kehtivad volitused, v.a erivolitused (st mitte ametikohast tulenevad volitused) ja notariaalselt tõestatud vormis antud volitused.

8. Tunnistan kehtetuks rektori 04.09.2015 käskkirja nr 227 „Akadeemiliste struktuuriüksuste juhtidele TTÜ esindamiseks volituste andmine“.

9. Käskkiri jõustub 1. jaanuaril 2017.