Välismagistrantide- ja doktorantide õpirände toetamise taotlemise juhend

Kinnitatud teadusprorektori 21.01.2019 korraldusega nr 11

Microsoft Word

DORA PLUSS TEGEVUSE 2 „VÄLISMAGISTRANTIDE JA –DOKTORANTIDE KAASAMINE“ ALATEGEVUSE 2.1. „VÄLISMAGISTRANTIDE- JA DOKTORANTIDE ÕPIRÄNDE TOETAMINE“ TOETUSE TAOTLEMISE JUHEND.

1. Peatükk
Üldsätted

1. Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi ülikool) ja Sihtasutus Archimedes (edaspidi sihtasutus) vahel sõlmitud partnerluslepingu nr 36.9-2/59 (edaspidi partnerlusleping) alusel saab taotleda õpirände toetust eesmärgiga suurendada välismagistrantide ja -doktorantide osakaalu ülikoolis, aidates seeläbi kaasa teadmiste vahetusele ja muutes siinset õppetööd rahvusvahelisemaks ning tugevdada doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.
2. Üldised alused toetuse taotlemiseks ja kasutamiseks on kokku lepitud partnerluslepingus ja sihtasustuse poolt kehtestatud DoRa Pluss alategevuse 2.1 stipendiumi juhendis, mis on kättesaadav aadressil: http://haridus.archimedes.ee/juhendid-ja-vormid
3. Dora Pluss tegevust rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Toetuse kasutamisel tuleb jälgida ja täita Euroopa Liidu struktuuritoetuste teavitamisnõudeid. Õpirändega seotud artiklites, publikatsioonides, ettekannetes, slaididel ning suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele, kasutades Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo või viidates toetusele sõnaliselt. Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil http://www.struktuurifondid.ee/nouded-avalikustamisele/

2. Peatükk
Välismagistrantide õpirände toetamine

4. Välismagistrantide õpirände stipendiumi (edaspidi välismagistrandi stipendium) andmise alused.
4.1 Välismagistrandi stipendiumiga toetatakse magistriõppesse immatrikuleeritud välismagistrante ülikoolile eraldatud kvoodi raames. Ülikoolisiseselt kehtestatakse kvoodid ka õppekavadele.
4.2 Välismagistrandi stipendiumi saajad otsustab vastava õppekava juht vastuvõtul esitatud sooviavalduse, motivatsioonikirja ning vestluse põhjal arvestades punktis 4.3. toodud tingimustega.
4.3 Välismagistrandi stipendiumi võib määrata isikule:
4.3.1 kellel ei ole Eesti kodakondsust ning kelle elukohamaa ei ole Eesti;
4.3.2 kellel ei ole alalist elamisõigust või pikaajalise elaniku elamisluba;
4.3.3 kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks (1) aasta;
4.3.4 kes õpib riiklikult tunnustatud magistriõppekaval, mis on täies mahus ingliskeelne;
4.3.5 kes õpib täiskoormusega õppes, viibib stipendiumi maksmise ajal Eestis, v.a. suvepuhkus või kooskõlastatud õppe- või teadustööga seotud eemalviibimised;
4.3.6 kes ei ole akadeemilisel puhkusel.
4.4 Välismagistrandid, kes said stipendiumi esimesel õppeaastal, saavad stipendiumi ka teisel õppeaastal juhul, kui nad vastavad toetuse andmise tingimustele ning on täitnud esimese õppeaasta lõpuks vähemalt õppekava 45 EAP ulatuses. Teise aasta stipendiumisaajad otsustab õppekava juht eelneva õppeaasta akadeemilise edukuse ja kaalutud keskhinde põhjal.
4.5 Kui enne toetuse väljamaksmist selgub, et valitud stipendiaat ei saa toetust kasutada, tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada ülikooli koordinaatorit.
4.6 Stipendiaatidega sõlmitakse vastastikuse arusaamise kokkulepe („Letter of Understanding“, vorm lisatud, Lisa 1).
5. Välismagistrandi stipendiumi maksmise alused
5.1 Välismagistrandi stipendiumi määr on kehtestatud standardiseeritud ühikuhinnana 3501 eurot kalendrikuus.
5.2 Välismagistrandi stipendiumi maksmise periood on 1. september kuni 30. juuni. Stipendiumi määramine tehakse korraga 5 kuuks: septembris perioodiks 1. september kuni 31. jaanuar ning veebruaris perioodiks 1. veebruar kuni 30. juuni.
5.3 Samale isikule võib välismagistrandi stipendiumi maksta maksimaalselt 20 kalendrikuu ulatuses nominaalaja jooksul.
5.4 Välismagistrandi stipendiumi makstakse õppetöö korralduse alusel kuu viimaseks kuupäevaks üliõpilase poolt märgitud arvelduskontole.
5.5 Välismagistrandi stipendiumit makstakse juhul, kui stipendiaat on õppinud terve kalendrikuu. Stipendiumi maksmine lõpetatakse alates sellest kuust, kui üliõpilane ei vasta stipendiumi saamise tingimustele.
5.6 Ülikooli immatrikuleerimise kuul makstakse stipendiumi terve kalendrikuu eest sõltumata õppeaasta alguse või immatrikuleerimise kuupäevast.
5.7 Kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse kuu keskel õppekava täieliku täitmisega seonduvalt, makstakse talle stipendiumi terve kalendrikuu eest.
5.8 Välismagistrandi stipendiumi ei maksta välismaal õppimise perioodil, mis kestab rohkem kui 30 päeva.

3. Peatükk
Välisdoktorantide õpirände toetamine

6. Välisdoktorandi õpirände toetuse andmise alused.
6.1 Dora Pluss programmist toetatakse doktoriõppesse immatrikuleeritud välisdoktorante ülikoolile eraldatud kvoodi raames. Vajadusel kehtestatakse ülikooli sisesed kvoodid ka doktoriõppekavadele.
6.2 Otsuse välisdoktorandi vastuvõtmise ja DoRa Pluss välisdoktorandi õpirände toetuse eraldamise kohta konkreetsele isikule teeb doktoriõppe vastuvõtukomisjon juhendajate esitatud avalduste alusel ning kooskõlas ülikooli vastuvõtueeskirjaga.
6.3 Toetuse saab määrata isikule,
6.3.1 kellel ei ole Eesti kodakondsust ning kelle elukohamaa ei ole Eesti;
6.3.2 kellel ei ole alalist elamisõigust või pikaajalise elaniku elamisluba Eestis;
6.3.3 kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, v.a juhul kui nad on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe;
6.3.4 kes on toetuse maksmise hetkel täiskoormusega ning nominaalajal õppiv doktorant;
6.3.5 kes ei viibi akadeemilisel puhkusel.
6.4 Välisdoktorandi õpirände toetus koosneb doktoranditoetusest, doktorandistipendiumist ja sõidu¬kulude hüvitamise stipendiumist.
6.5 Dora Pluss doktoranditoetus ja –stipendium makstakse terve kalendrikuu ulatuses. Ülikooli immatrikuleerimise kuul makstakse doktoranditoetus ja –stipendium terve kalendrikuu eest sõltumata õppeaasta alguse või immatrikuleerimise kuupäevast.
6.6 Dora Pluss doktoranditoetust makstakse õppetoetuste ja õppelaenu seadusega kehtestatud korras ja määral.
6.7 Dora Pluss doktorandistipendiumi määramine ja maksmine toimub Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määruse nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“ ning rektori käskkirja „Stipendiumite määramise alused ja maksmise kord“ alusel.
6.8 Sõidukulude hüvitamise stipendiumi makstakse ühikuhinna1 alusel edasi-tagasi sõiduks välisdoktorandi elukoha (algus ja lõpp samas linnas) ja ülikooli asukoha vahel. Sõidutoetuse arvestamise aluseks on välisdoktorandi kirjalik avaldus (vorm lisatud), milles on määratletud elukoht linna täpsusega. Sõidukulude hüvitamise stipendiumi makstakse kokku maksimaalselt neljal korral nominaalaja jooksul.
6.9 Välisdoktorandi õpirände toetuse maksmiseks sõlmitakse ülikooli ja doktorandi vahel kahepoolne leping (vorm lisatud, Lisa 2).
________________________________
1 Haridus- ja teadusministri 09.12.2015 käskkirja nr 1.1-2/15/471 Lisa 2 „Õpirände standardiseeritud ühikuhindade kasutamine kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise tegevuses „Dora Pluss“”.