Vaba semestri taotlemise ja kasutamise kord

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 17.12.2013 määrusega nr 15 (jõustunud 01.01.2014)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 määrusega nr 9 (jõustunud 01.11.2019)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.11.2019

Microsoft Word

Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse § 39 lg 7 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva korraga reguleeritakse korralistele õppejõududele ülikooliseadusega ette nähtud tööülesannetest vaba semestri taotlemise ja kasutamise tingimusi Tallinna Tehnikaülikoolis. Semester käesoleva korra tähenduses on Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise kalendriga kinnitatud kevad- või sügissemester.
(2) Korralisel õppejõul on õigus viie aasta jooksul ühele tööülesannetest vabale semestrile (edaspidi vaba semester) oma kutseoskuste täiendamiseks või muuks loometööks ühes ametipalga säilitamisega. Ametipalk on käesoleva korra tähenduses töötaja töölepingus kokkulepitud põhipalk.
(3) Vaba semestri rahastamise korra kinnitab rektor.

§ 2. Vaba semestri taotlemine

(1) Vaba semestrit on õigus saada ülikooli korralisel õppejõul (edaspidi õppejõul), kelle korralise õppejõu tööstaaž ülikoolis koos jooksva valimisperioodiga moodustab kokku vähemalt viis aastat.
(2) Vaba semestri kasutamist on õppejõul õigus taotleda ühes osas. Kui vaba semestrit taotleva õppejõu töö on võimalik ümber korraldada poolsemestriti, võib vaba semestrit taotleda kahes osas, akadeemilises kalendris fikseeritud poolsemestrite kaupa.
(3) Vaba semestrit võib õppejõud kasutada kutseoskuste täiendamiseks üldjuhul välismaa ülikoolis või muus õppe- või teadusasutuses või muuks loometööks.
(4) Vaba semestri kasutamiseks esitab õppejõud instituudi/keskuse/asutuse (edaspidi struktuuriüksus) nõukogu esimehele avalduse koos vaba semestri kasutamise kavaga vabale semestrile eelneval semestril hiljemalt kaks kuud enne selle lõppu.
(5) Vaba semestri kasutamise kooskõlastab struktuuriüksuse nõukogu, arvestades nõukogu esimehe esitatud arvamust töö ümberkorraldamise ja õppejõu asendamise võimaluste kohta ja vaba semestri kasutamise kavas esitatud vaba semestri kasutamise eesmärgipärasust.
(6) Struktuuriüksuse nõukogu võib teha ettepaneku lükata õppejõu vaba semestri kasutamine edasi mitte enam kui ühel korral kuni kahe semestri võrra. Struktuuriüksuse nõukogu esimees teavitab õppejõudu struktuuriüksuse nõukogu arvamusest hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest.
(7) Struktuuriüksuse nõukogu esimees edastab õppejõu avalduse koos vaba semestri kasutamise kavaga ja struktuuriüksuse nõukogu arvamuse õppejõu vabale semestrile lubamise kohta personaliosakonda käskkirja eelnõu koostamiseks. Õppejõu vabale semestrile lubamise otsustab rektor.

§ 3. Aruandlus

(1) Õppejõud esitab aruande vaba semestri kasutamise kohta struktuuriüksuse nõukogu esimehele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vaba semestri lõppu.
(2) Aruandele annab hinnangu struktuuriüksuse nõukogu. Hinnangut arvestatakse vaba semestri taotlemisel järgmisel perioodil.
(3) Struktuuriüksuse nõukogu esimees esitab õppejõu aruande ja nõukogu hinnangu personaliosakonda.

§ 4. Rakendussätted

(1) Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Tehnikaülikooli valitsuse 08.10.1996 otsusega nr 11/2 kinnitatud vaba semestri taotlemise kord.
(2) Määrus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.