Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilaskonna sümboolika statuut

VASTU VÕETUD TTÜ Üliõpilasesinduse 24.04.2005 Otsusega
Muudetud TTÜ Üliõpilasesinduse 8.04.2014 otsusega nr 21

I Üldsätted

1. Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilaskonna (edaspidi: Üliõpilaskond) sümboolika loomise ja kasutamise eesmärk on rõhutada üliõpilaskonna autonoomiat ja ühtekuuluvust. Üliõpilaskonna sümboolika loomise ja kasutamise otsustab TTÜ Üliõpilasesindus (edaspidi: Üliõpilasesindus).

2. Sümboolika hulka kuuluvad:
2.1. Üliõpilaskonna kaubamärk;
2.2. Üliõpilaskonna lipp;
2.3. TTÜ üliõpilasmüts;
2.4. Üliõpilaskonna teenetemärk.

II  TTÜ Üliõpilaskonna kaubamärk

3. Üliõpilaskonna kaubamärk (edaspidi: kaubamärk) on Üliõpilaskonna nimi ja maskoti “Juulius” graafiline kujutis. Graafiliselt kujundatud maskoti “Juulius” autor on Ranno Martinson.

4. Kaubamärgi värvitoonid on määratud Pantone värvikataloogi järgi. Kaubamärgi avatud ringjoone joonelemendid on terashallid (Pantone Matching System cool gray 8) ning keskmine osa, maskott „Juulius“, on kirsipunane (Pantone Matching System 221 CV).

5. Kaubamärk on kasutatav ka must-valge variandina. Selleks tuleb kasutada spetsiaalset must-valge märgi faili. Värvilist kaubamärki kopeerimise või muul moel must-valgeks muuta pole lubatud. Must-valgel Üliõpilaskonna kaubamärgil (Lisa 1, joonised 3-4) on ümbritsev osa hall (50% musta) ning keskmine osa must (100%).

6. Kaubamärgi kasutamise ainuõigus on Üliõpilasesindusel.

7. Kaubamärki kasutatakse Üliõpilasesinduse dokumentidel, autasudel, trükistel, reklaam- ja teabematerjalidel, töötajate visiitkaartidel, veebileheküljel ja meenetel.

8. Üliõpilasesinduse kirjaplankidel ja muudel trükistel kasutakse Üliõpilasesinduse täielikku nimetust „Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilasesindus“ või „Student Union of Tallinn University of Technology “ või mõlemaid koos.

9. Kui kaubamärgi kasutajaks on Üliõpilasesinduse struktuuriüksus või töötaja, otsustab kaubamärgi kasutamise TTÜ üliõpilaskonna juhatus. Kaubamärgi kolmandatele isikutele kasutusse andmise otsuse teeb Üliõpilasesindus üliõpilaskonna juhatuse ettepaneku alusel.

10. Taotlusi kaubamärgi kasutamiseks võivad esitada:
10.1. Üliõpilasesinduse struktuuriüksuste juhid;
10.2. TTÜ tudengiorganisatsioonide juriidilised isikud.

11. Taotluses märgitakse soovitud kaubamärk, kaubamärgi kasutamise tingimused, viis ja materjal.

12. Kaubamärgi kasutusse andmise luba on kas ühekordne, tähtajaline kestusega kuni üks aasta või tähtajatu.

13. Üliõpilasesindus võib kaubamärgi kasutusloa tühistada, kui on rikutud avalduses või loa andmise otsuses märgitud tingimusi või kaubamärgi kasutamisega on tekitatud Üliõpilaskonnale kahju.

14. Kaubamärgi kasutamisel peab nii kaubamärgi kui ka sellega varustatud trükise, meene või muu kvaliteet olema laitmatu.

15. Üliõpilasesinduse struktuuriüksuse kaubamärgi kasutamine koos Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilaskonna kaubamärgiga kooskõlastatakse TTÜ üliõpilaskonna juhatusega.

III TTÜ Üliõpilaskonna lipp

16. Üliõpilaskonna lipp (Lisa 2) on kahepoolne, villasel kangal, ääristatud hõbehallide siidnarmastega ristkülik, mõõtmetega 125×180 cm. Lipp koosneb kolmest erineva laiusega horisontaalsest värvilaiust: ülemine laid on valge (50%), keskmine kirsipunane (25%) ja alumine hõbehall (25%). Lipu vasak külg (lipu kandja suhtes) on valge, kirsipunane ja hõbehall, valgele osale on kirjutatud kolmes reas kiri „TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASKOND“, kirsipunase osale on kirjutatud „1920“ hõbehallis. Lipu parem külg on valge, kirsipunane ja hõbehall, valge osa keskel on maskoti “Juulius” hõbehall kujutis.

17. Üliõpilaskonna lipp õnnistatakse ja teda kasutatakse ülikooli ja Üliõpilaskonna pidulikel üritustel ning riiklikult oluliste tähtpäevade puhul. Lipu kasutamiseks annab loa TTÜ üliõpilaskonna esimees. Pidulikel üritustel Üliõpilaskonna lipu kasutamisel peab see olema ette nähtud ürituse stsenaariumis ning määratud lipu kasutamise kord ja vastutav isik.

18.Üliõpilaskonna lippu hoitakse Üliõpilasesinduse ruumides. TTÜ Üliõpilaskonna lipu säilitamine eriolukorras on TTÜ kõigi üliõpilaste auasi.

IV TTÜ Üliõpilasmüts

19. TTÜ üliõpilasmüts (edaspidi: tekkel) on terashalli põhjaga, valge randi ja kirjaga “Tallinna Tehnikaülikool” kirsipunasel serval ning ornamendiga madal nahknokkmüts.

20. Tekli kirjelduse, ülesanded, kasutamise ja jagamise põhimõtted sätestab TTÜ üliõpilasmütsi statuut.

VI Üliõpilaskonna teenetemärk

21. Teenetemärgid on Üliõpilaskonna kõrgeimad autasud, mis on loodud tunnustamaks väljapaistvaid isikuid, kes on panustanud Üliõpilaskonna hüvanguks ja kelle tegevus on olnud suure positiivse mõjuga. Teenetemärk on Üliõpilaskonna suurim tunnustusavaldus indiviidile.

22. Teenemärkide kirjelduse, ülesanded, kasutamise ja jagamise põhimõtted sätestab TTÜ Üliõpilaskonna teenetemärkide väljaandmise statuut.

VII Rakendussätted

23. Käesolev statuut jõustub selle vastuvõtmisel Üliõpilasesinduse poolt järgneval päeval.

24. Käesoleva statuudi jõustumisel kaotab kehtivuse 24. aprillil 2005. a Üliõpilasesinduse otsusega vastu võetud statuut.


LISA 1

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4


LISA 2

Joonis 1