Tunnustamise alused loodusteaduskonnas

KINNITATUD loodusteaduskonna dekaani 27.02.2024 korraldusega nr 1-24/43

1. Tunnustamine dekaani tänukirjaga

1.1 Tänukirjaga tunnustatakse teaduskonna töötajaid ja teisi isikuid pikaajalise tulemusliku töö, silmapaistvate saavutuste, teaduskonnaga seotud ettevõtmise õnnestumise või olulise panuse eest teaduskonna arengusse ning direktori esildise alusel isiklike tähtpäevade puhul.
1.2 Tänukiri vormistatakse tänukirja plangil vastavalt ülikooli stiiliraamatule. Tänukirjale kirjutab alla dekaan.

2. Teaduspublikatsioonide tunnustamine

2.1 Teaduspublikatsioonide preemia eesmärgiks on tõsta teaduskonna teaduspublikatsioonide taset, motiveerida teaduskonna töötajaid publitseerima valdkondlikes tippajakirjades ja suurendada teaduspublikatsioonide nähtavust, kättesaadavust ja mõjukust.
2.2 Preemia määratakse teaduspublikatsioonide eest, mis on täitnud kõik järgmised tingimused: 1) on ilmunud andmebaasi Scopus/WoS Q1 ajakirjas (valdkonna 25% kõige mõjukamates ajakirjades); 2) mille korrespondeeriv autor töötab põhikohaga loodusteaduskonnas.
2.3 Preemia suurus ja väljamaksmine
2.3.1 Preemia suurus ühe ilmunud kõrgetasemelise teaduspublikatsiooni eest on 1000 eurot.
2.3.2 Teaduspublikatsiooni preemia saamiseks esitab korrespondeeriv autor Tugiportaalis vastava taotluse sh lisab taotlusele publikatsiooni lühikokkuvõtte.
2.3.3 Tasu makstakse dekanaadi vahenditest kaks korda aastas augustis ja jaanuaris. Augustis makstakse välja tasu jaanuar kuni juuni ning jaanuaris eelmise aasta juuli kuni detsember esitatud taotluste alusel. Tasu makstakse instituudi 01 finantsallikale. Instituudisisese tasu jaotuse, millega tasu antakse publikatsiooni korrespondeeriva autori (või autori uurimisrühma) käsutusse, korraldab direktor.

3. Parimate populaarteaduslike meediakajastuste tunnustamine

3.1 Loodusteaduskond kuulutab igal aastal välja kaks konkurssi, mille eesmärgiks on tõsta teaduskonna nähtavust ühiskonnas ning tunnustada sellesse panustanud töötajaid.
3.1.1 Parima populaarteadusliku publikatsiooni konkurss.
3.1.1.1 Konkursiga selgitatakse välja kolm parimat populaarteaduslikku publikatsiooni teaduskonnas.
3.1.1.2 Konkursile võivad publikatsioone esitada publikatsioonide autorid, uurimisrühmade juhid ja instituutide direktorid. Konkursil ei või osaleda isikud, kelle põhitegevuseks on teaduskonna/instituudi turundustegevus.
3.1.1.3 Konkursile võib esitada populaarteaduslikke publikatsioone, mis vastavad järgmistele tingimustele: 1) publikatsiooni autor töötab põhikohaga loodusteaduskonnas; 2) publikatsioonis on välja toodud seotus teaduskonna/instituudiga.
3.1.2 Parima muu meediakajastuse konkurss
3.1.2.1 Parima meediakajastuse konkursiga selgitatakse välja kolm parimat muud meediakajastust teaduskonnas.
3.1.2.2 Konkursil osalemiseks võivad motiveeritud esildisi esitada kajastatud isikud, kajastusega seotud isikud, uurimisrühmade juhid, instituutide direktorid. Konkursil ei või osaleda isikud, kelle põhitegevuseks on teaduskonna/instituudi turundustegevus.
3.1.2.3 Konkursile võib esitada meediakajastusi, mis vastavad järgmistele tingimustele: 1) meediakajastus on igasugune teaduskonna õppe- või teadustegevusealane populariseeriv tegevus, mis on kajastatud TalTechist väljaspool (intervjuud, teleesinemised jne va populaarteaduslik publikatsioon); 2) meedias kajastatav isik või kajastusega seotud isik töötab põhikohaga loodusteaduskonnas; meediakajastuses või esildises on väljatoodud seotus teaduskonna/instituudiga.

3.2 Konkursi tähtajad ja võitjate valimine
3.2.1 Meediakajastuste konkursitele nõutud materjalide esitamine tähtaeg on esimene oktoober.
3.2.2 Konkursile võib esitada meediakajastusi, mis on ilmunud/kajastatud konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval aastal.
3.2.3 Parimad meediakajastused valib komisjon, kuhu kuuluvad lisaks dekaanile instituutide direktorid, prodekaanid ja teaduskonna turundus- ja kommunikatsioonijuht sh otsustab komisjon preemiafondi jagunemise võitjate vahel.
3.2.4 Konkursivõitjad kuulutatakse välja teaduskonna teaduskonverentsil.
3.3 Preemia suurus ja väljamaksmine
3.3.1 Parimate meediakajastuste fondi suurus on 6000 eurot.
3.3.2 Tasu makstakse dekanaadi vahenditest instituudi 01 finantsallikale. Instituudisisese tasu jaotuse, millega tasu antakse preemia saanud isiku (või uurimisrühma) käsutusse, korraldab direktor.

4. Tunnustamisega seotud vaidlused ja küsimused

Tunnustamistega seotud vaidlused ja erandküsimused lahendab teaduskonna juhtkond (dekaan, prodekaanid, instituutide direktorid ja dekanaadi juhataja).