Tuleohutuse korraldamise eeskiri

Kinnitatud rektori 18.04.2012 käskkirjaga nr 134
Muudetud rektori 25.05.2016 käskkirjaga nr 83
Muudetud rektori 24.01.2022 käskkirjaga nr 5

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 24.01.2022

1. Üldsätted

1.1 Tuleohutuse korraldamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab tuleohutuse korralduse Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi TTÜ).
1.2 Tuleohutuse korraldamisel juhindutakse tuleohutuse seadusest, selle alusel välja antud määrustest, TTÜ õigusaktidest ja teistest vastavatest õigusaktidest.
1.3 Tööandja volitatud esindaja tuleohutuse korraldamisel TTÜ-s on tuleohutusspetsialist.
1.4 Struktuuriüksuste esindajateks tuleohutuse korraldamisel on struktuuriüksuste tuleohutuse korraldamise eest vastutavad isikud (edaspidi tuleohutuse eest vastutav isik).

2. Tuleohutuse eest vastutavate isikute määramine

2.1 Struktuuriüksuse juht määrab struktuuriüksuse tuleohutuse korraldamiseks tuleohutuse eest vastutava isiku.
2.2 Juhul, kui struktuuriüksuse juht ei ole määranud tuleohutuse eest vastutavat isikut, vastutab tuleohutuse korraldamise eest struktuurüksuses struktuuriüksuse juht.
2.3 Tuleohutuse eest vastutava isiku töölepingu lõppemisest teavitab personaliosakond TTÜ tuleohutusspetsialisti.
2.4 Kinnisvaraosakond peab tuleohutuse eest vastutavate isikute registrit ja avalikustab selle siseveebis. [jõustunud 25.05.2016]

3. Tuleohutuse enesekontrolli korraldamine

3.1 Tuleohutuse eest vastutav isik:
3.1.1 teostab struktuuriüksuse tuleohutuse enesekontrolli, mille käigus:
3.1.1.1 kontrollitakse struktuuriüksuse valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise tuleohutust;
3.1.1.2 kontrollitakse tuleohutuspaigaldiste korrasolekut;
3.1.1.3 hinnatakse, kas struktuuriüksuses töötavatel isikutel on piisavad teadmised ja oskused tuleohutuse tagamiseks ja tulekahju korral tegutsemiseks.
3.2 Tuleohutuse enesekontrolli tulemused vormistatakse üks kord aastas kirjalikult, vastavalt tuleohutusspetsialisti poolt esitatud küsimustikule ja tema poolt määratud tähtpäevaks.
3.3 Tuleohutusspetsialist:
3.3.1 koostab struktuuriüksustelt saadud enesekontrolli tulemuste alusel hoonepõhise enesekontrolli tuleohutusaruande ning esitab selle piirkondlikule päästekeskusele;
3.3.2 vormistab enesekontrolli läbiviimisel avastatud puuduste kohta kirjaliku kokkuvõtte, milles on välja toodud tegevus puuduste kõrvaldamiseks, puuduste kõrvaldamise eest vastutavad isikud ja teostamise tähtajad.
3.3.3 esitab kokkuvõtte avastatud puuduste kohta, arvates koostamisest, hiljemalt 10 tööpäeva jooksul struktuuriüksuse juhile, töökeskkonnanõukogule ja kinnisvara arendusdirektorile. [jõustunud 24.01.2022]

4. Tulekahju korral tegutsemise plaan

4.1 Tulekahju korral tegutsemise plaan on töötajate tegevusjuhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse hoonete ja seal toimuvate protsesside tuleohutusalaseid erisusi.
4.2 Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamist ning vajadusel täiendamist korraldab turvatalitus, vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.
4.3 Tulekahju korral tegutsemise plaan tehakse allkirja vastu teatavaks kõigile töötajatele.
4.4 Tulekahju korral tegutsemise plaani kinnitab kinnisvara arendusdirektor. [jõustunud 24.01.2022]

5. Tuleohutusalase juhendamise, koolituse ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse (edaspidi tulekahjuõppus) korraldamine

5.1 Töökeskkonnaspetsialist: 5.1.1 viib töösuhte alustamisel läbi töötajale tuleohutusalase sissejuhatava juhendamise, mille käigus tutvustab töötajale juhiseid käitumiseks tulekahju korral.
5.2 Tuleohutuse eest vastutav isik:
5.2.1 viib läbi tuleohutusalase esmajuhendamise töökohal, mille käigus tutvustab töötajale:
5.2.1.1 tulekahju korral tegutsemise plaani;
5.2.1.2 tuleohu tegureid töötaja töökohal;
5.2.1.3 esmaste tulekustutusvahendite asukohti;
5.2.1.4 töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja- teede asukohti;
5.2.2 korraldab üks kord aastas koostöös tuleohutusspetsialistiga struktuuriüksuse töötajatele tulekahjuõppuse;
5.2.3 peab arvestust oma struktuuriüksuse töötajate tuleohutusalaste juhendamiste ja koolituste kohta ning registreerib need vastaval kaardil;
5.2.4 viib läbi tuleohutusalase täiendjuhendamise.
5.2.5 Tuleohutusalast täiendjuhendamist korraldatakse:
5.2.5.1 uute tuleohutusalaste juhendite või õigusaktide kehtestamisel või kehtivate nõuete muutumisel;
5.2.5.2 töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal;
5.2.5.3 õppurile, kes kasutab tule- või plahvatusohtlikke seadmeid või materjale;
5.2.5.4 tuleohutusjärelevalve ametniku poolt tehtud ettekirjutuse korral.
5.3 Tuleohutusspetsialist:
5.3.1 korraldab üks kord aastas tuleohutusalase koolituse läbiviimist struktuuriüksuste tuleohutuse eest vastutavate isikutega kooskõlastatud ajakava alusel. Tuleohutusalasel koolitusel osalemine on kohustuslik kõikidele töötajatele. Tuleohutusalase koolituse käigus tutvustatakse töötajale tulekahjuõppuse teoreetilist osa:
5.3.1.1 tulekahju olemus ja selle areng;
5.3.1.2 tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
5.3.1.3 tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
5.3.1.4 tuleohutuspaigaldiste ja esmaste tulekustutusvahendite kasutamise põhimõtted;
5.3.1.5 tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid;
5.3.1.6 inimeste teavitamine tulekahjust;
5.3.1.7 tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu;
5.3.1.8 inimeste päästmine ohustatud alast;
5.3.1.9 inimeste evakueerimine ja ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
5.3.1.10 evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine.
5.3.2 korraldab tuleohutuse eest vastutavate isikute tuleohutusalast väljaõpet, mida korratakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui iga kahe (2) aasta järel;
5.3.3 korraldab üks kord aastas koostöös tuleohutuse eest vastutava isikuga struktuuriüksuse töötajatele tulekahjuõppuse praktilise osa (evakuatsiooniõppuse) läbiviimise. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.
5.4 Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppuse praktilise osa õppusel selleks ettenähtud ajal, korraldatakse tuleohutusalane täiendjuhendamine, mille raames selgitatakse ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust.
5.5 Tulekahjuõppuse kohta koostab õppuse läbiviija kirjaliku kokkuvõtte ühe kalendrikuu jooksul arvates õppuse lõppemisest.
5.6 Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tehakse töötajatele teatavaks ühe (1) kalendrikuu jooksul arvates kokkuvõtte koostamisest.
5.7 Tulekahjuõppuse kirjalikku kokkuvõtet säilitatakse viis aastat.
5.8 Tuleohutusalased juhendamised ja tulekahjuõppus viiakse läbi tulekahju korral tegutsemise plaani alusel.
5.9 Töötaja tuleohutusalased juhendamised ja koolitused registreeritakse töötaja vastaval kaardil, mille töötaja kinnitab oma allkirjaga.

6. Tuleohutuspaigaldiste korrashoiu korraldamine

6.1 Kinnisvaraosakond korraldab vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele: [jõustunud 25.05.2016]
6.1.1 tulekustutite ning tuletõrje voolikusüsteemide vaatlust, kontrolli ja hooldust;
6.1.2 automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide vaatlust, kontrolli ja hooldust;
6.1.3 automaatsete tulekustutussüsteemide kontrolli ja hooldust.
6.2 Kinnisvaraosakond korraldab vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele: [jõustunud 25.05.2016]
6.2.1 evakuatsiooniuste ja -suluste hooldust;
6.2.2 suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmete hooldust;
6.2.3 ventilatsioonisüsteemide kontrolli ja hooldust;
6.2.4 hädavalgustuse testimist, kontrolli ja hooldust;
6.2.5 piksekaitsmete kontrolli, katsetamist ja hooldust.

7. Tuletöö tegemine

7.1 Tuletöö tegemine hoones teostatakse vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.
7.2 Tuletööd võib teha vastavat tuletöötunnistust või kutsetunnistust omav isik.
7.3 Tuleohutuse eest tuletöö tegemisel vastutab tuletöö tegija.

8. Vastutus

Töötajat, kes on rikkunud tuleohutusalaseid eeskirju või eiranud tuleohutusnõudeid sätestavaid õigusakte, võidakse võtta vastutusele vastavalt seadusele.