Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE põhimäärus

Kinnitatud rektori 03.07.2023 käskkirjaga nr 27 (jõustunud 01.09.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.09.2023

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva põhimäärusega kehtestatakse Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (edaspidi AIRE keskus) tegutsemise alused Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi ülikool).

1.2 AIRE keskus moodustatakse haldus- ja tugistruktuuriüksusena ettevõtlusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.

1.3 AIRE keskus tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele (edaspidi HTS põhimäärus). Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Euroopa Komisjoniga sõlmitud grandilepingust (Project 101083677 – „AIRE,“ edaspidi AIRE projekt) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja ülikooli vahel sõlmitud sihtotstarbelise eraldise lepingust nr 18-9/390 (13.07.2022) tulenevad AIRE keskuse tegutsemise erisused võrreldes HTS põhimäärusega.

1.4 AIRE keskuse ingliskeelne nimetus on AI & Robotics Estonia.

1.5 EDIH (European Digital Innovation Hub) on üle-Euroopaline ühiskonnas innovatsiooni ja digitaliseeritust toetav riiklikult valitud keskuste võrgustik, mille Eesti ainus keskus on AIRE keskus.

2. Põhieesmärk ja tegevusvaldkonnad

2.1 AIRE keskuse põhieesmärgiks on luua eeldused rahvusvaheliseks ja Eesti-siseseks konkurentsivõimeliseks koostööks teiste ülikoolide, teadusparkide, Eesti riigi ja ettevõtluse koostööpartneritega ning teiste EDIH keskustega Euroopas.

2.2 AIRE keskus toetab valdkondade ülest ettevõtluskoostööd mõõdetava majandusliku mõju saavutamiseks digiküpsuse hindamise jt mõõdikute kaudu.

2.3 AIRE keskuse tegevusteks on:
2.3.1 AIRE keskuse arendamine, sh meeskonna värbamine ja arendamine ning füüsilise keskkonna loomine lähtudes AIRE EDIH projektist;
2.3.2 AIRE keskuse töö korraldamine;
2.3.3 AIRE keskuse valdkondadega seotud ettevõtluskoostöö AIRE teenuste elluviimiseks koostöös ettevõtlusosakondadega;
2.3.4 AIRE keskuse valdkonnas teadmussiirde ja teadustulemuste valideerimiseks ühiskonnas AIRE teenuste kaudu;
2.3.5 AIRE keskuse valdkonna sidustamine õppetegevusega ja AIRE teenustesse programmijuhtide ja tudengite kaasamine (näiteks projektõpe) koostöös akadeemiliste üksustega;
2.3.6 AIRE keskuse seotud töötubade, konverentside ja ürituste korraldamine;
2.3.7 rahvusvaheline koostöö teiste EDIH keskustega Euroopas ja täiendavate rahastamisallikate kaasamine ettevõtluskoostööks;
2.3.8 muu tegevus, mis vastab AIRE keskuse eesmärgile.

3. Juhtimine

3.1 AIRE keskuse tegevust juhib juhataja, kelle kinnitab ettevõtlusprorektor.

3.2 AIRE projekti elluviimiseks kutsutakse ülikooli poolt kokku AIRE EDIH projekti partnerite (Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, IMECC OÜ, SA Tartu Teaduspark ja SA Tallinna Teaduspark Tehnopol) juhtkomitee. Juhtkomiteesse kuulub ka MKM-i esindaja.

3.3 Juhataja:
3.3.1 viib ellu AIRE keskuse strateegiat ja visiooni;
3.3.2 värbab ja arendab AIRE keskuse meeskonda;
3.3.3 koordineerib AIRE keskuse ettevõtluskoostööd, teenuste osutamist ning selleks vajalikku teadus- ja arendustegevuse (teadmussiire ja valideerimine) tööd;
3.3.4 juhib AIRE EDIH projekti konsortsiumit;
3.3.5 sõlmib AIRE keskuse tegevusi rahastavate organisatsioonidega lepinguid ja teeb muid tehinguid rektorilt saadud volituste alusel;
3.3.6 korraldab AIRE keskuse finantsjuhtimist ja aruandlust;
3.3.7 korraldab AIRE keskuse turundus-ja kommunikatsioonitegevusi;
3.3.8 korraldab töötubasid, konverentse, koolitusi;
3.3.9 annab vastutusala juhile aru kogu AIRE keskuse tegevuse osas ning juhtkomiteele AIRE projekti elluviimise osas;
3.3.10 täidab haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimääruses sätestatud ülesandeid.

3.4 Juhtkomitee
3.4.1 koosseisu kinnitab vastutusala juht kuni kolmeks aastaks;
3.4.2 esimees on ülikooli esindaja, kes korraldab ja juhib juhtkomitee tööd;
3.4.3 kõik liikmed vastutavad juhtkomitee töö eest;
3.4.4 otsustab strateegilisi arenguküsimusi AIRE keskuse arendamist rahastava AIRE EDIH projekti ja MKM-i toetuse osas;
3.4.5 kuulab vähemalt kord aastas ära juhataja ülevaate ja annab omapoolse hinnangu AIRE keskuse tegevuse ja eelarve täitmise kohta AIRE EDIH projekti ja MKM-i toetuse osas;
3.4.6 teeb juhatajale ja vastutusala juhile AIRE keskust puudutavaid ettepanekuid AIRE EDIH projekti ja MKM-i toetuse osas;
3.4.7 arutab muid juhataja ja juhtkomitee poolt tõstatatud AIRE keskuse tegevusega seonduvaid küsimusi kogu AIRE keskuse töö osas;
3.4.8 koguneb vähemalt korra aastas;
3.4.9 võtab vastu olulisi otsuseid (partnerite ja eelarve muutmine) AIRE EDIH projekti ja MKM-i toetuse osas, seejuures:
3.4.9.1 juhtkomitees on ülikoolil 2 häält ja teistel juhtkomitee liikmetel on igaühel 1 hääl, seega on kokku 8 häält. Kui hääled jagunevad otsustamisel võrdselt, on määravaks ülikooli esindaja hääl;
3.4.9.2 olulised muudatused AIRE projektis eeldavad ühehäälset otsustamist (8 häält) kõigi partnerite poolt (100% kvoorum). Kui ühehäälne otsustamine pole võimalik, saab juhtkomitee esimees tuua teema uuesti juhtkomiteesse ja siis on võimalik otsustada vähemalt 75% häälteenamusega (100% kvoorum);
3.4.9.3 MKM-i esindaja otsustusõigus on piiratud MKM-i toetusega;
3.4.10 võtab vastu muid otsuseid (mis ei muuda eelarvet ega partnereid) koosseisu lihthääleenamusega.

3.5 Strateegiliseks planeerimiseks on AIRE keskusel nõuandev kogu.
3.5.1 nõuandvasse kogusse (Advisory Board) kuulub vähemalt 4 liiget, kes esitatakse juhataja poolt juhtkomiteele kinnitamiseks;
3.5.2 nõuandva kogu liige on Eesti tööstust ja majandust tundev ekspert või tippjuht;
3.5.3 nõuandva kogu liikmed osalevad AIRE keskuse demoprojektide valikus nõuandvate ekspertidena;
3.5.4 nõuandva kogu liikmed (vähemalt 2 valitud liiget) annavad AIRE keskusele 1 kord aastas hinnangu mõju saavutamisele vastavalt AIRE EDIH projekti eesmärkidele ja tulemusindikaatoritele.