Juhtimine ja tugiteenused> Tugistruktuuriüksuste kirjeldused

Teadusosakonna struktuur ja ülesannete kirjeldus

Kinnitatud teadusprorektori 26.05.2016 korraldusega nr 85

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse teadusosakonna (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.
1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.
1.3 Rektor on määranud osakonna kuulumise teadusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.
1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Research Administration Office.

2. Osakonna põhieesmärk

Osakonna põhieesmärk on vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele teadus- ja arendustegevuse ning doktoriõppe kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmist toetava tugiteenuse pakkumine ja arendamine ning teaduse populariseerimisega seotud turundus- ja kommunikatsioonitegevus.

3. Osakonna struktuur ja ülesanded

3.1 Põhieesmärgi täitmisel osakond tervikuna:
3.1.1 koordineerib TTÜ teadus- ja arendustegevuse (T&A) ning doktoriõppe poliitika ja korralduse väljatöötamist;
3.1.2 teostab T&A analüüsi ja aruandlust;
3.1.3 valmistab ette T&A alaseid ülikooli õigusakte;
3.1.4 nõustab teadlasi ja struktuuriüksuseid T&A projektide taotlemisel;
3.1.5 korraldab T&A projektide administreerimist;
3.1.6 koordineerib TTÜ tasandil T&A evalveerimisega seonduvaid tegevusi;
3.1.7 viib läbi doktoriõppe administreerimisega seotud tegevusi;
3.1.8 tegeleb teaduskommunikatsiooniga;
3.1.9 korraldab professorite ja juhtivteadurite nõuetele vastavuse hindamist nende valmimisel ja atesteerimisel;
3.1.10 korraldab TTÜ nõukogu teaduskomisjoni asjaajamist;
3.1.11 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi antud ülesandeid.