Kinnitatud rektori 08.10.2019 käskkirjaga nr 45
Muudetud rektori 09.06.2020 käskkirjaga nr 27
Muudetud rektori 13.07.2023 käskkirjaga nr 29

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 13.07.2023

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva põhimäärusega kehtestatakse FinEst Targa linna tippkeskuse (edaspidi tippkeskus) tegutsemise alused Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi ülikool). [jõustunud 13.07.2023]
1.2 Tippkeskus moodustatakse haldus- ja tugistruktuuriüksusena teadusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.
1.3 Tippkeskus tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele (edaspidi HTS põhimäärus). Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Euroopa Komisjoniga sõlmitud grandilepingust (Horisont 2020 grant nr 856602, projekt „FinEst Twins,“ edaspidi H2020 projekt) ning haridus- ja teadusministri kinnitatud toetuse andmise tingimustest (30.04.2020 käskkiri nr 100, edaspidi HTM-i toetus) tulenevad tippkeskuse tegutsemise erisused võrreldes HTS põhimäärusega. [jõustunud 13.07.2023]
1.4 Tippkeskuse ingliskeelne nimetus on FinEst Centre for Smart Cities. [jõustunud 13.07.2023]
1.5 Tippkeskuse direktor ja juhtkomitee tagavad tippkeskuse autonoomia vastavalt H2020 projekti tingimustele, sh tagavad, et tippkeskusel on: [jõustunud 13.07.2023]
1.5.1 vabadus valida töötajaid, koostööpartnereid ja uurimisteemasid;
1.5.2 vabadus kujundada enda füüsiline keskkond;
1.5.3 Tippkeskusesse saab luua akadeemilisi ametikohti vastavalt akadeemilise karjääri korraldusele. [jõustunud 13.07.2023]
1.5.3.1 [kehtetu – jõustunud 13.07.2023]
1.5.3.2 [kehtetu – jõustunud 13.07.2023]
1.6 Tippkeskuse autonoomia tagamiseks töötasustamisel ja tipptasemel teadustöötajate värbamise soodustamiseks ei kohaldata tippkeskusele töötasustamise eeskirja punkti 5.8 (töötasu kooskõlastamise nõue dekaani või vastutusala juhiga, kui töötajaga kokkulepitav põhipalk kuulub tema ametikoha töötasu astme 10% kõrgeima põhipalga (9. detsiili ületava) hulka). [jõustunud 13.07.2023]

2. Põhieesmärk ja tegevusvaldkonnad

2.1 Tippkeskuse tegevuse põhieesmärgiks on targa linna valdkonna teadus- ja arendustegevus avaliku halduse, IKT, energia, transpordi ja ehituse-arhitektuuri ning muudes targa linna teadus- ja arendustegevusega seotud valdkondades.
2.2 Tippkeskuse tegevusteks on:
2.2.1 tippkeskuse arendamine, sh meeskonna värbamine ja arendamine ning füüsilise keskkonna loomine lähtudes H2020 projektist;
2.2.2 targa linna teadus- ja arendustegevusega tegeleva tippkeskuse töö korraldamine;
2.2.3 targa linna valdkonna teadus- ja arendustegevus;
2.2.4 targa linna valdkondadega seotud ettevõtluskoostöö;
2.2.5 targa linna valdkonna õppetegevus;
2.2.6 targa linnaga seotud töötubade, konverentside ja suvekoolide korraldamine;
2.2.7 muu tegevus, mis vastab tippkeskuse eesmärgile.

3. Juhtimine

3.1 Tippkeskuse tegevust juhib direktor. [jõustunud 13.07.2023]
3.2 H2020 projekti elluviimiseks kutsutakse ülikooli poolt kokku H2020 projekti partnerite (ülikool, Aalto Ülikool, Kliimaministeerium, Forum Virium Helsinki) juhtkomitee. Juhtkomiteesse kuulub ka Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) esindaja. [jõustunud 13.07.2023]
3.3 Direktor: [jõustunud 13.07.2023]
3.3.1 kinnitab rektor juhtkomitee ettepanekul;
3.3.2 viib ellu tippkeskuse strateegiat ja visiooni;
3.3.3 värbab ja arendab tippkeskuse meeskonda, sh vastavalt võrdõiguslikkuse printsiipidele; [jõustunud 13.07.2023]
3.3.4 koordineerib tippkeskuse teadus- ja arendustegevuse tööd;
3.3.5 juhib H2020 projekti konsortsiumit;
3.3.6 sõlmib tippkeskuse tegevusi rahastavate organisatsioonidega lepinguid ja teeb muid tehinguid rektorilt saadud volituste alusel;
3.3.7 korraldab tippkeskuse finantsjuhtimist ja aruandlust;
3.3.8 korraldab tippkeskuse turundus-ja kommunikatsioonitegevusi;
3.3.9 korraldab targa linna alaseid töötubasid, konverentse, koolitusi ja suvekoole;
3.3.10 annab vastutusala juhile aru kogu tippkeskuse tegevuse osas ning juhtkomiteele H2020 projekti elluviimise osas;
3.3.11 täidab HTS põhimääruses sätestatud ülesandeid:
3.3.12 võib määrata direktori asetäitja, kellega lepib kokku ülesannete sisemise jaotuse. [jõustunud 13.07.2023]
3.4 Juhtkomitee: [jõustunud 09.06.2020]
3.4.1 koosseisu kinnitab rektor kuni kolmeks aastaks; [jõustunud 13.07.2023]
3.4.2 esimees on ülikooli esindaja, kes korraldab ja juhib juhtkomitee tööd;
3.4.3 kõik liikmed vastutavad juhtkomitee töö eest;
3.4.4 otsustab strateegilisi arenguküsimusi tippkeskuse arendamist rahastava H2020 projekti ja HTM-i toetuse osas;
3.4.5 kuulab vähemalt kord aastas ära direktori ülevaate ja annab omapoolse hinnangu tippkeskuse tegevuse ja eelarve täitmise kohta H2020 projekti ja HTM-i toetuse osas; [jõustunud 13.07.2023]
3.4.6 teeb direktorile ja vastutusala juhile tippkeskust puudutavaid ettepanekuid H2020 projekti ja HTM-i toetuse osas; [jõustunud 13.07.2023]
3.4.7 arutab muid direktori ja juhtkomitee poolt tõstatatud tippkeskuse tegevusega seonduvaid küsimusi kogu tippkeskuse töö osas; [jõustunud 13.07.2023]
3.4.8 koguneb vähemalt korra aastas;
3.4.9 võtab vastu olulisi otsuseid (partnerite ja eelarve muutmine) H2020 projekti ja HTM-i toetuse osas, seejuures:
3.4.9.1 igal juhtkomitee liikmel on 2 häält, seega on kokku 10 häält. Kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks ülikooli esindaja hääl;
3.4.9.2 olulised muudatused H2020 projektis eeldavad ühehäälset otsustamist (8 häält) kõigi nelja partneri poolt (100% kvoorum). Kui ühehäälne otsustamine pole võimalik, saab juhtkomitee esimees tuua teema uuesti juhtkomiteesse ja siis on võimalik otsustada vähemalt 75% häälteenamusega (100% kvoorum);
3.4.9.3 HTM-i esindaja otsustusõigus on piiratud HTM-i toetusega.
3.4.10 võtab vastu muid otsuseid (mis ei muuda eelarvet ega partnereid) koosseisu lihthääleenamusega.

4. Rakendussäte

Põhimääruse punkt 1.5.3 jõustub pärast akadeemilise karjääri korralduse ja külalisõppejõu statuudi muudatuse vastuvõtmist senatis, kui tippkeskusele antakse õigus kirjeldatud viisil akadeemilisi ametikohti moodustada.