TalTech üliõpilaskonna arengukava 2021-2025

Üliõpilasesindus kui TalTech üliõpilaskonna esindusorgan esindab oma tegevusega kõiki ülikooli tudengeid ja seisab nende õiguste eest. Seisukohtade kujundamisel lähtutakse laiema tudengkonna soovidest ja vajadustest ning saadud tagasisidest. Sellega on Üliõpilasesindus sillaks tudengkonna ja ülikooli vahel. Üliõpilasesinduse fookuses on tudengite arengu toetamine nii formaalse kui ka mitteformaalse hariduse juures. Üliõpilasesindus on peamiseks üliõpilaste arengut toetavate võimaluste kasvupinna loojaks. Üliõpilasorganisatsioonide peamiseks väljundiks on mitmekülgsete oskuste ja teadmistega üliõpilased.

Üliõpilasesinduse missioon on olla eestkosteorganiks kõikidele TalTech tudengitele ja seista hariduse kvaliteedi, kvaliteetse õpikeskkonna ja võimalusterohke tudengielu eest.

Üliõpilasesinduse visioon on olla läbipaistev ja tugevaim omataoline organisatsioon Eesti kõrgharidusmaastikul, kes on tugevaks partneriks ülikoolile, tudengitele ja ka Eesti avalikkusele üldisemalt.

Üliõpilasesindus lähtub oma tegevuses järgnevatest väärtustest:
Asjatundlikkus – Üliõpilasesindajad on oma tegevusvaldkonna asjatundjad, kelle tegevus on ettevalmistatud, esinduslik ja vastutustundlik, olles sellega usaldusväärseks partneriks.
Avatus ja uuendusmeelsus – Üliõpilasesindajad on avatud uutele ideedele ja ettevõtmistele ning ei karda võtta initsiatiivi uute lahenduste käivitamisel ja juurutamisel.
Jätkusuutlikkus ja sihikindlus – Üliõpilasesinduse jaoks on oluline sihikindel ja järjepidev tegevus eesmärkide saavutamise nimel.

 

Eesmärgid 2021-2025

1. Üliõpilasesindus koostöös ülikooliga tegutseb hariduse kvaliteedi tõstmise nimel, et lõpetaja saaks professionaalseks karjääriks parima võimaliku ettevalmistuse.

1.1. Üliõpilasesindus on hariduspoliitika oluline kujundaja ja edendaja ülikoolis. Hariduspoliitika fookuseks on hariduse kvaliteedi tõstmine.
1.2. Üliõpilasesinduse eestvedamisel on järjest enam üliõpilasi teadlikud hariduspoliitilistest teemadest.
1.3. Üliõpilaskonna esinduskogu on tudengite seas tuntud otsustuskogu ning üliõpilaskonna valimisaktiivsus esinduskogu valimistel suureneb.
1.4. Üliõpilaskonna esinduskogu omab kindlaid seisukohti ja põhimõtteid õppetöö läbiviimise osas. Vastuvõetud seisukohad kuvatakse välja nii ülikoolile kui ka tudengitele.
1.5. Üliõpilaskogudel ja tudengiesindajatel on tugev roll üliõpilaskonda puudutavate otsuste ja protsesside kujundamisel ning nende sisend on tugipunktiks Üliõpilasesinduse hariduspoliitika rajamisel ja rakendamisel.
1.6. Ülikool koostöös üliõpilasesindusega on rakendanud tervikliku tagasisidesüsteemi parandamaks õppetöö läbiviimise kvaliteeti. Üliõpilaste tagasiside on muutunud tagasisidesüsteemi kõrgelt hinnatud osaks toetamaks õppejõudude õpetamisoskuste arendamist ja õpingute protsessi.
1.7. Üliõpilasesindus aitab üliõpilastel lahendada hariduslikke probleeme ning õpingutega seotud murekohti. Üliõpilased on teadlikud, et nad saavad antud teemadega üliõpilasesinduse poole pöörduda.
1.8. Üliõpilasesindus kujundab riiklikul tasandil kõrgharidus- (sh ka teadus-) poliitikat koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liiduga, et tagada tudengitele kvaliteetne haridus ja õpingutele keskendumist võimaldav sotsiaalsete garantiide süsteem.

2. Üliõpilasesindusel on oluline roll mitmekülgse ja üliõpilaskonda kaasava tudengielu eestvedamisel ja arendamisel.

2.1. Üliõpilasesindus tagab soodsad tingimused üliõpilasorganisatsioonide loomiseks ja arenguks.
2.2. Üliõpilasesindus on üliõpilasorganisatsioonidele toeks ning võimaldab neil saada ja jagada teadmisi organisatsioonide eduka eestvedamise tarbeks.
2.3. Üliõpilasesindus aitab kaasa üliõpilasorganisatsioonide finantsiliselt jätkusuutlikumaks kujunemisele.
2.4. Üliõpilasorganisatsioonid on teadlikud Üliõpilasesinduse projektikonkursside olemasolust ja võimalustest ning organisatsioonide osalus projektikonkurssidel kasvab.
2.5. Üliõpilasesindus julgustab üliõpilasi aktiivsemalt osa võtma tudengielust ning leidma võimalusi enesetäiendamiseks ja -teostuseks.
2.6. Üliõpilasesindus väärtustab ja tunnustab eeskujulikke ja aktiivseid üliõpilasi.
2.7.  Üliõpilastele on TalTech kampuses loodud mitmekülgsed võimalused ajaveetmiseks ning kogunemiste, sündmuste ja projektide korraldamiseks, mis aitavad suurendada ühtekuuluvustunnet üliõpilaste seas.
2.8. TalTech Tudengimaja on üliõpilaste seas populaarne ning pidevalt arenev vaba aja veetmise paik, kus toimuvad erinevad tudengitele suunatud üritused.
2.9.  Üliõpilasesindus väärtustab sportlikku eluviisi, korraldades üliõpilastele erinevaid spordiüritusi ning seistes selle eest, et üliõpilastele tagataks üha paremaid ja soodsamaid sportimistingimusi.

3. Üliõpilasesindus on jätkusuutlik ja tugeva organisatsioonikultuuriga eestkosteorganisatsioon, mille olulisus on arusaadav kõigile üliõpilastele.

3.1. Üliõpilasesindus on vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon, mis pakub oma liikmetele mitmekülgseid arenemis- ja õppimisvõimalusi.
3.2. Üliõpilasesindus on üliõpilaste seas tuntud ja usaldusväärne organisatsioon, mille tegevus on üliõpilastele arusaadav. Üliõpilasesindus informeerib üliõpilaskonda oma tegevustest ning on oma töös läbipaistev.
3.3. Üliõpilasesinduses tegeletakse süsteemselt jätkusuutlikkuse tagamise, järjepidevuse kindlustamise ja organisatsioonikultuuri arendamisega.
3.4. Üliõpilasesindus on uuendusmeelne ning arendab pidevalt enda töökultuuri ja – meetodeid.
3.5. Üliõpilasesindus toimib ühtse meeskonnana, kus iga liige tegutseb organisatsiooni eesmärkide saavutamise nimel ning on tugevalt motiveeritud. Üliõpilasesindus väärtustab igat enda liiget ja tema tegevust.
3.6. Üliõpilaskonna esinduskogust on saanud tugev ja asjatundlik institutsioon, kes on motiveeritud ja valmistunud oma tööks üliõpilaste huvide esindamisel.
3.7. Üliõpilasesindus soosib välistudengite kaasamist üliõpilaselu tegevustesse ja kuulumist üliõpilasorganisatsioonidesse. Üliõpilasorganisatsioonide võimekus kaasata välistudengeid kasvab.