Juhtimine ja tugiteenused> Turundus- ja kommunikatsiooni juhtimine

Tallinna Tehnikaülikooli stiiliraamat

Kinnitatud rektori 06.02.2022 käskkirjaga nr 11

Tuginedes tunnustamise ja sümboolika eeskirja § 20 lõikele 5:

1. Kinnitan Tallinna Tehnikaülikooli stiiliraamatu (lisatud).

2. Stiiliraamatu üldpõhimõtted:
2.1 Stiiliraamat lähtub ülikooli senatis kinnitatud tunnustamise ja sümboolika eeskirjast;
2.2 Stiiliraamatus sätestatakse ülikooli sümboolika põhilised kasutusjuhud.

3. Tunnistan kehtetuks rektori 30.04.2019 käskkirja nr 1-8/18 „Stiiliraamatu kinnitamine“ ja 06.11.2018 käskkirja nr 1-8/64 „Sümboolikakomisjoni moodustamine“.

4. Käskkiri jõustub allakirjutamisel.