Juhtimine ja tugiteenused> Turundus- ja kommunikatsiooni juhtimine

Tallinna Tehnikaülikooli stiiliraamat

Kinnitatud rektori 01.05.2019 käskkirjaga nr 18

Tuginedes tunnustamise ja sümboolika eeskirja § 20 lõikele 5:

1. Kinnitan Tallinna Tehnikaülikooli stiiliraamatu (lisatud).
2. Stiiliraamatu üldpõhimõtted:
2.1 stiiliraamat lähtub ülikooli nõukogus kinnitatud tunnustamise ja sümboolika eeskirjast;
2.2 stiiliraamatus sätestatakse ülikooli sümboolika põhilised kasutusjuhud;
2.3 Eesti Mereakadeemias võib kasutada stiiliraamatuga kooskõlas olevaid ja sellega sobivaid täiendavaid sümboolikaelemente;
2.4 kuni käskkirja punkti 5 jõustumiseni võib kasutada nii käskkirja p-s 1 kui 5 sätestatud stiiliraamatutes sätestatud sümboolikat, eelistades käesoleva käskkirjaga kinnitatud sümboolikat.
3. Ülikooli sümboolika loomise ja kasutamise olulistes küsimustes annab juhtkonnale ja üldosakonnale nõu sümboolikakomisjon, mille moodustab ja ülesanded määrab rektor eraldi käskkirjaga.
4. Üldosakond:
4.1 koordineerib stiiliraamatu rakendamist;
4.2 loob ja teeb liikmeskonnale kättesaadavaks stiiliraamatus väljendatud infokandjad ning annab juhiseid nende kujundamiseks, kasutuselevõtuks ja kasutamiseks;
4.3 korraldab stiiliraamatus reguleerimata viisil sümboolika kasutamist;
4.4 lahendab stiiliraamatu rakendamisega seotud vaidlusi.
5. Tunnistan kehtetuks rektori 03.02.2017 käskkirja nr 27 „TTÜ stiiliraamatu kinnitamine“.
6. Käskkirja punktid 1-4 jõustuvad allkirjastamisel, punkt 5 jõustub 22.10.2019.

*Ülikooli stiiliraamat on uuenemisel ning ülikooli kommunikatsioonialastes küsimustes on soovitav pöörduda turundus- ja kommunikatsioonitalituse poole pr@taltech.ee