Tallinna Tehnikaülikooli rohestrateegia 2023–2035

Õigusakti vastutav üksus:
Vastuvõetud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 16.06.2023 otsusega nr 7

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 26.06.2023

Visioon

Tallinna Tehnikaülikooli nurgakivideks on nutikad lahendused ja tehnoloogiad digitaalse ja kliimaneutraalse tuleviku loomisel tagamaks Eesti majanduse ja tööstuse konkurentsivõime. Ülikool on rohepöörde eestvedaja ja suunanäitaja Eestis.

Eesmärk

Aitame läbi viia rohepööret uute tehnoloogiate välja töötamise, õppe- ja teadustööga, panustades sellega Eesti majanduse ja ühiskonna arengusse ning samas arendades keskkonnasõbralikku ülikooli. Rohestrateegia kirjeldab eesmärke ja võtmenäitajaid, millega saavutada ülikooli kliimaneutraalsus aastaks 2035. Näitame eeskuju uuendades ülikooli kõigis tegevustes nii, et vähendame linnakute kasvuhoonegaaside heidet.

Rohepöörde eeldus on ülikooli koostöö uuele tasemele viimine teaduses, õppes ja ettevõtluskoostöös. Rohestrateegia raamistiku sisend ja taust lähtuvad peamistest rohepöördega seotud riiklikest ning Euroopa Liidu poliitikadokumentidest. Ülikool panustab prioriteetsete arendussuundadega “Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis” (2023), kui ka “Eesti rohepöörde tegevusplaan 2023 – 2025” täitmisse ning on koostöös ettevõtetega eestvedajaks riigile sobilikemate lahenduste leidmisel.

Rohestrateegia täpsustab ülikooli arengukava (2021 – 2025) ning selle eesmärke ja võtmenäitajaid.
Strateegia on kaheetapiline: esimeses etapis seatakse üldised rohepööret toetavad arendussuunad ja lühiajalised sihid kuni aastani 2025 ning teises etapis seatakse kestlikkusega seotud pikaajalised sihid kuni aastani 2035. Ülikool tihendab teadusarenduskoostööd võtmepartneritega, et üheskoos kiirendada konkurentsivõimeliste tehnoloogiliste lahenduste pakkumist Eestis ja rahvusvaheliselt. Lahendustele orienteeritud lähenemine tähendab kasutaja vajaduste arvestamist tehnoloogia väljatöötamisel, võimaldades jõudsamalt läbilöögivõimelisi tehnoloogiaid kommertsialiseerida ja kasutusse võtta.

Arendussuunad

Euroopa roheline kokkulepe (European Green Deal) on määratlenud tegevuste raamistiku, mis on aluseks Euroopa majanduse ülemineku kestlikumale tulevikule ja kliimaneutraalsuse saavutamisele aastaks 2050. Seetõttu joonduvad ülikooli arendussuunad rohelisest kokkuleppest tulenevatest teemadest. Rohestrateegia raames teaduse, tehnoloogia ning ettevõtluse valdkondade tegevustes rakenduvad arendussuunad (edaspidi arendussuunad) on:

1. Puhas, taskukohane ja varustuskindel energia
2. Ringmajandus
3. Energia- ja ressursitõhus ehitamine ja renoveerimine
4. Saastevaba keskkond ning transport
5. Tervislik ja keskkonnahoidlik toidusüsteem
6. Kliimaneutraalsed ja targad linnad ning mobiilsus
7. Rohepöörde majandusmudelid
8. Digi-rohetehnoloogiline kaksikpööre

Rohestrateegia eesmärgid

Eesmärgid, meetmed ja võtmenäitajad on kategoriseeritud lähtuvalt arengukavas välja toodud tegevusvaldkondadest: päriselu õpetav ülikool; kõrgetasemelist teadust tegev ülikool; majanduse mootor; jätkusuutlik ülikool. Tehnikaülikoolil on ka tähtis roll uute rohetehnoloogiate selgitamisel ühiskonnale.

ARENGUKAVA TEGEVUS VALDKONNAD JA PÕHIEESMÄRGID ROHESTRATEEGIA EESMÄRGID ROHESTRATEEGIA
VÕTMENÄITAJAD
  2025 2035
ÕPE Päriselu probleeme lahendama õpetav ülikool Ülikooli tasemeõppe ja täienduskoolituste lõpetajad oskavad panustada ühiskonna kliimanutikaks ning kestlikuks muutmisesse. 1. Roheteadmiste- ja oskustega on täiendatud ja ajakohastatud kõik I astme õppekavad 1. Roheteadmiste- ja oskustega on täiendatud kõik õppekavad
2. Arendussuundade valdkondi puudutavate täienduskoolituste ja neis osalejate arv 2. Arendussuundade valdkondi puudutavate täienduskoolituste ja neis osalejate arv
TEADUS Kõrgetasemelist teadust tegev ülikool Suurendame konkurentsipõhist rahastust ning tippteadlaste osatähtsust akadeemilises personalis. Ülikooli teadusvaldkondades on esikohal rohepöördesse panustav teadustöö, rohetehnoloogiate loomine, soodustades seejuures teaduskondade ülest koostööd. 1. Teaduspublikatsioonide arv arendussuundades 1. Teaduspublikatsioonide arv arendussuundades
2. Arendussuundades kaitstud doktoritööde arv 2. Arendussuundades kaitstud doktoritööde arv
ETTEVÕTLUS Majanduse mootor Suurendame ettevõtluskoostööd, panustame intellektuaalomandi loomisesse ja rakendamisesse, käivitame harg- ja iduettevõtteid ning suurendame ülikooli mõju ja nähtavust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. 1. Arendussuundades uute käivitatud ettevõtluskoostöö projektide maht ja osakaal ülikooli kõikidest projektidest 1. Arendussuundades uute käivitatud ettevõtluskoostöö projektide maht ja osakaal ülikooli kõikidest projektidest
2. Arendussuundades intellektuaalomandi kommertsialiseerimiselt teenitud tulu ja selle osakaal ülikooli kogutulust 2. Arendussuundades intellektuaalomandi kommertsialiseerimiselt teenitud tulu ja selle osakaal ülikooli kogutulust
KESTLIK ÜLIKOOL Kestlik ja kaasav ülikool Oleme suunanäitaja kestliku tuleviku ja kliimanutika ühiskonna loomisel ning suurendame ülikooli mõju ja nähtavust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. 1. Rohepöörde ning prioriteetsete arendussuundade teemaline nähtavuse osakaal meedia-kajastuses (SOV- st), % 1. Rohepöörde ning prioriteetsete arendussuundade teemaline nähtavuse osakaal meedia-kajastuses (SOV- st), %
2. KHG jalajälg aastas, tCO2ekv/m² 2. KHG jalajälg aastas, tCO2ekv/m²
1. Summaarne kaalutud energiakasutus kWh/m² kohta aastas energiamärgise skaalal 3. Summaarne kaalutud energiakasutus kWh/m² kohta aastas energiamärgise skaalal