Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise nõukoja tegevuse alused

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 17.09.2021 määrusega nr 2
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 19.04.2024 määrusega nr 2 (jõustunud 24.04.2024)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 24.04.2024

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 4 lõikele 1:

nõukogu OTSUSTAB:

1. Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheline nõukoda (edaspidi nõukoda) on 3-8 liikmeline nõukogu poolt moodustatud nõuandev organ. [jõustunud 24.04.2024]

2. Nõukoja ingliskeelne nimetus on Tallinn University of Technology International Advisory Counsel.

3. Nõukoja liikmed nimetatakse 3 aastaks. Nõukoja esimehe valivad nõukoja liikmed endi seast.

4. Nõukoda nõustab nõukogu ja rektorit ülikooli juhtimise, õppe-, teadus- ja arendustegevuse strateegias ning selle elluviimise erinevates küsimustes.

5. Nõukoja koosolekud toimuvad reeglina kaks korda aastas ja neist saab osa võtta füüsiliselt kohal olles või distantsilt. Vähemalt kord aastas kogunetakse füüsiliselt.

6. Nõukoja koosoleku kutsub reeglina kokku rektor ning valmistab koostöös nõukogu esimehega ette koosoleku päevakorra ja materjalid.

7. Nõukoja koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja rektor, samuti teised kutsutud isikud. Nõukoja koosolekut juhib esimees või tema puudumisel nõukoja liikmete seast valitud koosoleku juhataja. Nõukoja koosolekud protokollitakse.

8. Nõukoda annab nõukogule ja rektorile soovitusi.

9. Nõukoja liikmetega sõlmitakse konfidentsiaalsuse tagamise lepingud. Nõukoja liige hoidub talle nõukoja liikmena teatavaks saanud konfidentsiaalse teabe avaldamisest kolmandatele isikutele. Samuti hoidub nõukoja liige sellise teabe kasutamisest iseenda või kolmandate isikute kasuks või ülikooli kahjuks. Konfidentsiaalsusnõue ei laiene ning salajast teavet võib edastada teistele isikutele seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses, sh võib edastada avalikku teavet ja nõukoju liikme enda kohta käivat teavet.

10. Nõukoja tööga seotud kulud kannab ülikool, sh kõik liikme koosolekul osalemisega seotud kulud, samuti kokkuleppel rektoriga sellised kulud, mis nõuandva kogu liikmed on teinud analüüside või muude materjalide ettevalmistamisel oma koduriigis.

11. Määrus jõustub allakirjutamisel.