Toetajate tunnustamise statuut

Kehtestatud senati 16.05.2023 määrusega nr 3

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 17.05.2023

Määrus kehtestatakse põhikirja § 9 punkti 17 alusel.

§ 1. Toetajate tunnustamise statuudiga reguleeritakse Tallinna Tehnikaülikoolile (edaspidi „ülikool“) annetuste tegemist, rahalist ja mitterahalist toetamist ning toetajate, annetajate, sponsorite ja koostööpartnerite tunnustamist (edaspidi nimetatud „toetaja“).

§ 2. Ülikoolile annetamiseks loetakse ka annetamist sh pärandamist SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile ja teistele ülikooli ainuosalusega ühingutele. Annetusena ei käsitleta ülikoolilt teenuse, sh reklaami ostmist.

§ 3. Toetaja võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik (edaspidi „isik“).

§ 4. Toetajate, annetajate ja koostööpartnerite tunnustamise protsessi operatiivseks juhtimiseks ning selgitamiseks kinnitab rektor toetajate, annetajate ja koostööpartnerite tunnustamise korra.

§ 5. Toetajaks loetakse isik, kes on annetanud ülikoolile raha, muud hinnatavat vara või hüve ning toetaja tiitel sõltub toetuse väärtusest:
(1) „Kuldsponsor“ – nimetus antakse isikule, kes annetab kalendriaasta jooksul vähemalt 100 000 (või enam) eurot või sarnases väärtuses vara;
(2) „Suurtoetaja“ – nimetus antakse isikule, kes on annetanud kalendriaasta jooksul vähemalt 30 000 kuni 100 000 eurot või sarnases väärtuses vara;
(3) „Toetaja“ – nimetus antakse isikule, kes on annetanud kalendriaasta jooksul vähemalt 5000 kuni 30 000 eurot või sarnases väärtuses vara.

§ 6. Kuldsponsori, suurtoetaja ja toetaja nimetuse annab rektor vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna poolt kogutud ning rektorile kinnitamiseks esitatud nimekirja alusel, mis on koostatud vastutusala juhtide, akadeemiliste struktuuriüksuste juhtide, ettevõtlusosakonna juhi ning vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna ettepanekute alusel koostatud nimekirja põhjal.

§ 7. Kõige enam eelmisel kalendriaastal ülikoolile annetanud isikule antakse täiendav tiitel „Tallinna Tehnikaülikooli Aastasponsor“.

§ 8. Ülikool korraldab üks kord kalendriaastas toetajate tänuürituse.

§ 9. Määruse jõustumine
Määrus jõustub selle allkirjastamisel.