Teadus- ja arendustegevuse lepingute ja teenustööde tulu aastas.

Definitsioon
Võtmenäitaja mõõdab aasta jooksul saadud ettevõtlustulu. Ettevõtlustulu moodustub ettevõtluslepingute ja sihtfinantseeritavatest projektitoetustest tulust.
Millistest andmetest koosneb
Andmed võetakse majandustarkvarast (NAV)
Metoodika

Ettevõtlustulu moodustub kahest komponendist:

– Tulu T&A tegevuse kodu- ja välismaistest lepingutest ning teenustöödest (arvestatud on lepinguid nii eraõiguslike juriidiliste isikutega (äriühingud, MTÜ-d, SA-d) kui ka riigi- ja KOV asutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikutega) – edaspidi ettevõtluslepingute tulu.

– Tulu konkreetsetest sihtfinantseeritavatest projektitoetustest, mille tulemuste otseseks ja vahetuks kasusaajaks on ettevõtted ja avaliku sektori asutused ning mis on sätestatud sarnaselt ka rahastuslepingus – edaspidi ettevõtlusprojektide tulu.

 

Ettevõtlusprojektide tulude leidmisel lähtutakse ettevõtlusosakonna, teadusosakonna, rahandusosakonna ja rektoraadi strateegiabüroo otsusest, millega lepiti kokku, et meetmed, millest rahastatavad projektid loetakse ettevõtlusprojektideks on:

  1. Rakendusuuringute programm (RUP)
  2. Õiglase Ülemineku Fondi Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetusmeede
  3. EIT toetusprogrammid (v.a õppele või koostööle suunatud)
  4. AI & Robotics Estonia (EDIH) (edaspidi AIRE) projekt, sh AIRE ettevalmistusprojekti MKM toetus

Ettevõtlusosakond ja teadusosakond vaatavad meetmete loetelu üle 1x aastas (enne aruandluse esitamist) ja vajadusel täiendavad seda.

Tuginedes eelnimetatud nimekirjale lisab rahandusosakond ettevõtlusprojektide finantsallikatele vastava tunnuse ning koondab tuluandmed kokku eelarveridadelt „Tulu teadus- ja arendustegevusest“ ning „Sihtfinantseerimise vahendamise tulu“.

Ettevõtlustulu koondsumma saamiseks kahe komponendi tulud liidetakse.

1.       Ettevõtluslepingute (T&A lepingute ja teenustööde) tulu kokku 1
2.       Ettevõtlusprojektide (sihtfinantseeritavate projektide) tulu kokku 2= 2a+2b
        sh 2a. sihtfinantseerimine 2a
        sh 2b. sihtfinantseerimise vahendamine 2b
3.       ETTEVÕTLUSTULU KOKKU 3= 1+2

Metoodika ajakohasena hoidmise eest vastutavad ettevõtlusosakond ja teadusosakond. Mõõdiku andmete kogumise, kontrolli ja andmete esitamise eest vastutab rahandusosakond. Power-BI aruande uuendamise eest vastutab ettevõtlusosakond.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas.
Vastutav osakond/isik
Ettevõtlusosakond
Eeskiri, milles kinnitatakse