Doktorantide juhendamise tulemuslikkus

Definitsioon
Võtmenäitaja aluseks võetakse õppeinfosüsteemist 31.12. seisuga kuni 60 kuu jooksul pärast immatrikuleerimist doktorikraadi kaitsmiseni jõudnud doktorantide arvu suhe kõikidesse vastaval aastal kuni 60 kuu jooksul pärast immatrikuleerimist doktorikraadi kaitsmiseni jõudma pidanud doktorantidesse põhijuhendaja instituudi kaupa. Õppeaja arvestusest arvatakse maha akadeemilisel puhkusel, sünnitus- ja vanemapuhkusel ning ajateenistuskohustuse täitmisel viibitud aeg. Nominaalaega arvestatakse individuaalselt kuu täpsusega ja vastavalt tegevuskavale (alates 2022/2023. õppeaastal immatrikuleeritud doktorandid).
Millistest andmetest koosneb
ÕIS: doktorantide andmed, akadeemiliste puhkuste andmed
Metoodika

Doktorantide juhendamise tulemuslikkus = (potentsiaalsetest lõpetajatest lõpetanud doktorandid seisuga 31.12) / (potentsiaalsed lõpetajad seisuga 31.12)

Semestripõhine arvestus (kuni 08.2022 sisseastumisest)
Potentsiaalse doktorandina käsitletakse kõiki unikaalse üliõpilaskoodiga doktorante, kes kvalifitseeruvad järgnevatele tingimustele:
1) Doktorandil on 31.12 seisuga õpitud 8 – 10 semestrit (sh on eelnevalt maha lahutatud akadeemilisel puhkusel viibitud aeg).
2) Doktorandid, kes on õppinud vähem kui 8 semestrit ning kes on omandanud antud kalendriaasta jooksul doktorikraadi.
3) Potentsiaalsete doktorantide hulka ei loeta doktorante, kes katkestasid õpingud esimese 2 semestri jooksul.
4) Õpingud peale 2.semestrit katkestanud doktorandid võetakse arvesse võetakse sellel aastal, mil doktorandil oleks täitunud õpingute 8. semester.
5) Potentsiaalsete doktorantide hulka ei loeta eksterne.
Iga doktorant kajastub arvutustes ühekordselt.
Tingimused
1) Õpingute alguseks loetakse immatrikuleerimise semestrit (juuni, juulis, augustis immatrikuleeritud doktorantide immatrikuleerimise semestriks on sügissemester).
2) Kui põhijuhendaja töötab KBFIs (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika instituut), siis arvestatakse doktoranti ülikoolis õppekava järgi.

Kuupõhine arvestus (alates 09.2022 sisseastumisest)
Potentsiaalse doktorandina käsitletakse kõiki unikaalse üliõpilaskoodiga doktorante, kes kvalifitseeruvad järgnevatele tingimustele:
1) Doktorandil on 31.12 seisuga õpitud tegevuskava järgi 48-60 kuuga võrdses mahus.
2) Doktorandid, kes on õppinud vähem kui 48 kuud ning kes on omandanud antud kalendriaasta jooksul doktorikraadi.
3) Potentsiaalsete doktorantide hulka ei loeta doktorante, kes katkestasid õpingud esimese 12 kuu jooksul.
4) Õpingud 13-48 kuu jooksul katkestanud doktorandid võetakse arvesse sellel aastal, mil doktorandil oleks täitunud õpingute 48. kuu.
5) Potentsiaalsete doktorantide hulka ei loeta eksterne.
Iga doktorant kajastub arvutustes ühekordselt.
Tingimused
1) Õpingute alguseks loetakse immatrikuleerimise kuu.
2) Kui põhijuhendaja töötab KBFIs (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika instituut), siis arvestatakse doktoranti ülikoolis õppekava järgi.

Näitaja uuendamine
II kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Teaduskondade tegevuskava, Finantseeskiri
Vastutav osakond/isik
Teadusosakonna analüütik
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse