Sooline ametialane integratsioon (SAI)

Definitsioon
Võtmenäitaja mõõdab soolist ametialast integratsiooni, mis on ühtlasi Duncani segregatsiooniindeksi pöördväärtus. Indeksi arvutamisel kasutatakse 31.12 seisuga ülikoolis töötanud akadeemiliste töötajate jagunemist palgaastmete ja soo lõikes.
Millistest andmetest koosneb
Personalisüsteem (NAV)
Metoodika

Organisatsiooni karjääri- ja tasustamispoliitika oluline instrument on kehtestatud palgaastmestik.
Sooline segregatsioon palgaastmestikus ehk meeste ja naiste suhteline ala- või üleesindatus palgaastmete lõikes mõjutab oluliselt nii soolist palgalõhet kui ka soolist võrdväärset osalemist tööelus ja ametialases eneseteostuses. Palgaastmestikul põhinev segregatsiooniindeks võimaldab mõõta erinevust meeste ja naiste suhtelises esindatuses palgaastmete lõikes, mille täiendindeks (1-segregatsiooniindeks) on integratsiooniindeks, mis peegeldab soolist tasakaalu esindatuses ametiastmetel. Soolise ametialase integratsiooni (SAI) indeks on Duncani segregatsiooniindeksi täiendindeks (1-Duncani indeks), mille väärtused on määratud skaalal 0–1, kus 1 tähistab täielikku soolist integratsiooni. SAI indeks on lihtsalt arvutatav ja rakendatav. Indeksit saab hinnata nii jooksvalt kui ka tagasiulatuvalt kuise, kvartaalse, poolaastase või aastase sagedusega ning välja tuua trendid indeksi muutumises. Lisaks on võimalik indeksit leida eri struktuuriüksuste, ametigruppide, vanuserühmade või muudes vajalikes lõikes.
SAI indeksi tööpõhimõte on sooneutraalne. Indeks toob välja soolise integratsiooni mõõtme absoluutväärtuses ehk olenemata sellest, kas suhteline sooline jaotus palgaastmestikus on meeste või naiste kasuks. Kuna indeksi aluseks on organisatsiooni palgaastmestik, siis on oluline, et see on korrastatud ning astmesisesed palgakäärid mitte ülemäärased.

 

 

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava
Vastutav osakond/isik
Turunduse ja kommunikatsiooni osakond
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse