Nähtavuse osakaal- Share of voice meedias 3 suurimat ülikooli (Taltech, TÜ, TLÜ)

Definitsioon
Nähtavuse osakaal (Share Of Voice) näitab Tehnikaülikooli nähtavuse osakaalu Eesti klassikalises meedias (tele, raadio, trükimeedia ja veeb) kolme suurema Eesti ülikooli (TalTech, TÜ, TLÜ) võrdluses. Monitooritakse kõiki Eesti meediakajastusi, kus figureerivad nimetatud ülikoolidega seotud märksõnad, isikud, teadustegevus, õppetegevus, koostööprojektid, organisatsioonid ja muu seotud info. Arengukava sätestab, et soovime olla eestvedajaks kliimaneutraalse digitaalse tuleviku loomisel ning silma paista, eristuda ja olla võrdväärne Euroopa parimate tehnikaülikoolidega selleks nutikate lahenduste pakkumisel. Samuti on ülikooli sihiks olla oma tegemistes avatud ja nähtav, et toetada teadmispõhist ühiskonda ning tuua tehnikateaduste tähtsust ja rolli inimestele lähemale.
Millistest andmetest koosneb
Andmed saadakse meediamonitooringu keskkonnas Station
Metoodika

Nähtavuse osakaalu baastasemeks on võetud 2020. aasta IV kvartali osakaal (18%), kuna monitooringupartneriga Balti Meediamonitooringu Grupp (meediamonitooringu keskkonna Station omanik) alustati koostööd 2020. a poole pealt ning 4.kvartaliks oli jõutud keskkonna seadistamisega rahuldavale tasemele. Selleks, et jõuda Tehnikaülikooli osakaaluga 30%-ni, on vaja teha oluline edasiminek kajastuste arvus ning arvestada, et ka võrdlusülikoolide nähtavuse ambitsioon võib ajas pigem kasvada. Olulisteks tegevusteks eesmärgi saavutamisel on ülikooli läbiva strateegilise kommunikatsiooniplaani koostamine ja jõustamine, teaduskommunikatsiooni osakaalu tõus, töö uudsete meediaformaatidega ning uued koostöövormid erinevate meediagruppidega, lisaks ülikooli e-kanalite nähtavuse ja kasutajasõbralikkuse tõstmine.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava
Vastutav osakond/isik
Turunduse ja kommunikatsiooni osakond
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse