Kõrgetasemelised publikatsioonid

Definitsioon
Võtmenäitaja mõõdab eelmise kalendriaasta jooksul SCOPUS Scival SNIP normaliseerimise järel esimesse kvartiili (Q1) kuuluvates väljaannetes avaldatud publikatsioonide arvu doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta (ajakirjaartiklid, konverentsiartiklid, raamatupeatükid jne) teaduskondade kaupa. IT teaduskonna SCOPUS Scival SNIP Q1 publikatsioonide arvule lisatakse Google Scholar Top 20 väljaannetes ilmunud unikaalsed publikatsioonid vastavalt teadusprorektori otsusele.
Millistest andmetest koosneb
Doktorikraadiga akadeemilised töötajad: personali andmebaas (NAV), Q1 SNIP publikatsioonid (ajakirjaartiklid, konverentsiartiklid, raamatupeatükid jne), SciVal, Google Scholar Top 20
Metoodika

Tulemusnäitaja aluseks võetakse alljärgnevad andmed:
1. Aruandeaasta jooksul Scopuse analüüsimoodulis SciVal SNIP metoodika alusel esimesse kvartiili (Q1) kuuluvates väljaannetes avaldatud publikatsioonide arv (ajakirja artiklid, konverentsiartiklid, raamatupeatükid jne.).
2. SciValis kasutatakse publikatsioonide otsinguks valikut „Tallinn University of Technology“ alajaotuses „Institutions and Groups“. Publikatsioonide jaotus instituutide lõikes teostatakse vastavalt publikatsioonide kirjetes olevale struktuuriüksuse viitele, selle puudumisel on aluseks autori(te) lepingujärgne instituut personali andmebaasis aruandeaastal. Ülikooliga töölepingut mitteomavate doktorantide puhul on aluseks doktorandi aruandeaastal näidatud põhijuhendaja instituut ÕISis (kasutatakse teadusosakonna analüütiku koostatud publikatsioonide andmekogu Excelis).
3. Infotehnoloogia teaduskonna puhul arvestatakse lisaks punktis 1 nimetatud publikatsioonidele täiendavalt teadusprorektori otsusega kinnitatud Google Scholar (GS) valdkonna „Engineering & Computer Science“ alamvaldkondade 20 parimas väljaandes ilmunud unikaalseid publikatsioone. Võrdlusbaasiks on Scopuse päringu tulemusena saadud vastaval aastal Tehnikaülikooli nimel avaldatud publikatsioonide tervikloetelu.

Loetelu GS valdkonna „Engineering & Computer Science“ alamkategooriatest, millistes sisalduvaid väljaandeid arvestatakse, on järgmine:
1) Artificial Intelligence
2) Computer Security & Cryptography
3) Data Mining and Analysis
4) Signal Processing
5) Software Systems
6) Theoretical Computer Science
7) Computer Hardware Design
8) Computer Networks & Wireless Communication

Nimetatud alamkategooriatesse kuuluvate allikate (ajakirjad, konverentsikogumikud jm) loetelu võrreldakse Scopuse päringu tulemusena saadud publikatsioonide allikatega. Konverentsikogumike puhul teostatakse seeriaväljaannete (nt Lecture Notes in Computer Science, ACM International Conference Proceeding Series jm) raames detailsem päring konkreetsete GS 20 parima hulka kuuluvate konverentside selgitamiseks. GS 20 parimale vastavate allikate loetelu koostab teadusosakonna analüütik ja see avalikustatakse kokkulepitud veebikeskkonnas koos kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide tervikloeteluga.

Märkused:
• analüüsimiseks kasutatavate SNIP metoodika Q1 lävendi väärtused küsib teadusosakonna analüütik ülikooli SciVali kontaktisikult (2022. a Bartłomiej Więckowski, e-post: b.wieckowski@elsevier.com);
• GS20 alamkategooriatega seotud allikad on leitavad: https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=eng. Allikate loetelu tugineb allikate h5-indeksi väärtusel;
• nii Scopuse Q1 kui GS 20 parima allika lävendite väärtused selguvad reeglina aruandeaastale järgneva aasta juuli alguseks, seega saab andmed rahandusosakonnale esitada mitte varem kui augustis;
• arvesse lähevad ainult ülikooli nimel avaldatud publikatsioonid;
• instituutide ühispublikatsioonide arvestamisel jaotub publikatsioonide arv (sõltumata autorite arvust) instituutide vahel proportsionaalselt;
• doktorikraadiga akadeemilised töötajad:
näitaja andmed pärinevad personali andmebaasist aasta lõpu (31.12) seisuga, kus akadeemilise isiku tunnuseks on tähis A (ametiliik akadeemiline) ning kus on ära toodud töötajate haridustase (doktorikraad/kandidaat) ja kuuluvus teaduskonda/instituuti.

Näitaja uuendamine
III kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Teaduskondade tegevuskava, Finantseeskiri
Vastutav osakond/isik
Teadusosakonna analüütik
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse